Συμβαίνουν στην πόλη μας

No events found

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Διενέργειας Δημόσιας Ηλεκτρονικής Κλήρωσης για τον Ορισμό Μελών Επιτροπής Διεξαγωγής Δημόσιου Μειοδοτικού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου της Σύμβασης του Έργου: «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ».

 

 

Ανακοινώνουμε ότι την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22-01-2021 και ώρα 13:00 στον 1ο όροφο του Δημοτικού Καταστήματος Βάρης, στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας θα διενεργηθεί δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση για την επιλογή των μελών της επιτροπής διαγωνισμού για το έργο «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ», με εκτιμώμενη αξία σύμβασης 1.209.677,07 € (χωρίς ΦΠΑ), σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθ. 5 της ΔΝΣ/61034/ΦΝ466 σε εφαρμογή του άρθ. 221 του Ν.4412/2016.

 

Η Επιτροπή Διεξαγωγής Κληρώσεων ΜΗΜΕΔ

Σταύρος Ζερβουδάκης                                                                     Αγησίλαος Κούσιας

         ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

           ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

          ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                         Βάρη, 30-12-2020

ΤΜΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ, ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ                            Αρ. πρωτ.: 45998

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Συνοπτικου διαγωνισμού του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016

Ο Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για τη σύναψη σύμβασης εκπόνησης μελέτης κατά το Ν. 4412/16 (προεκτιμώμενη αμοιβή κάτω του ορίου του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016) με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ»

Προεκτιμώμενη αμοιβή: 45.718,02 € (με απρόβλεπτα και χωρίς ΦΠΑ 24%).

CPV

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Προεκτιμώμενη Αμοιβή με απρόβλεπτα (€)

71335000-5

10

Μελέτες

συγκοινωνιακών έργων και κυκλοφοριακές

45.718,02

 

Φ.Π.Α. (24%)

10.972,32

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

56.690,34

Αναθέτουσα Αρχή: Ο Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης.

Προϊσταμένη Αρχή: Η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης.

Παραλαβή των τευχών του διαγωνισμού θα γίνεται από την ιστοσελίδα του Δήμου www.vvv.gov.gr από τις 11/01/2021.

Πληροφορίες στο τηλ. 2132030422 φαξ επικοινωνίας: 2132030439, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Ι.Λαλλάς email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Τόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης , στην Λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου , αρ. 25, (Πρώην Δημαρχείο Βάρης), Τ.Κ. 16672 , όροφος 1ος.

Ως καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών είναι η

16/02/2021 , ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών της κατηγορίας που αναφέρεται στο άρθρο 17.1 της αναλυτικής Διακήρυξης και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις

γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οι προσφέροντες απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων Μελετών.Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα Μητρώα του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.

Κάθε προσφέρων πρέπει να διαθέτει:

α)Για την κατηγορία μελέτης 10 (Μελέτες Συγκοινωνιακών έργων και Κυκλοφοριακές) , πτυχίο τάξης Α’ ή ανώτερο.

β)Την απαιτούμενη Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια σύμφωνα με την εγκεκριμένη Διακήρυξη

γ)Την Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα σύμφωνα με την εγκεκριμένη Διακήρυξη

Η συνολική προθεσμία εκπόνησης της μελέτης ορίζεται σε έξι (6) μήνες .

Η μελέτη έχει ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα και στον Προϋπολογισμού του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης και η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από τον Κ.Α. 30.7413.061.

Για τη συμμετοχή στη διαδικασία απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής ποσού 914,36 € ισχύος 10 μηνών και 30 ημερών από την ημέρα λήξης υποβολής των προσφορών .

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι εκείνο της «πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς» βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Για να προσδιοριστεί η πλεόν συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής , θα αξιολογηθούν οι Τεχνικές και Οικονομικές προσφορές των προσφερόντων με βάση τα κριτήρια του άρθρου 21 της Διακήρυξης, καθώς και την σχετική στάθμιση τους .

Η εκκίνηση της διαδικασίας ανάθεσης αποφασίστηκε με την υπ.αρ.317/2020 Απόφαση Δ.Σ. και οι όροι της διακήρυξης έχουν εγκριθεί με την υπ’ αρ.495/2020 Απόφαση Ο.Ε του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης.

Ο Δήμαρχος

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ

Ταχ.Δ/νση: Βασ. Κων/νου 25

Τ.Κ. 16672 – Βάρη

Πληροφ.: Σ. Ζερβουδάκης

Τηλέφωνα: 213 2030468

Email: szervoudakis@vvv.gov.gr

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ : 3 χρόνια

ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ : Αδιαβάθμητο

Βάρη, 20 / 01 / 2021

Αριθ. Πρωτ. 2121

ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :ΚΟΙΝΟ

 

                                                                                                               ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 221 παρ. 9(α)

Για την διενέργεια Ανοικτού Συνοπτικού Διαγωνισμού με σκοπό την επιλογή αναδόχου

για την εκπόνηση της μελέτης (Α.Μ. 152/2020):

«Εκπόνηση μελετών πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ» με προεκτιμώμενη αμοιβή: 57.040,00 € (με ΦΠΑ 24%)

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν.4012/2016 (ΦΕΚ 147/ 08.08.2017 τεύχος Α')

  2. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/27-10-2011 τεύχος Α')

  3. Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/φ.18/οικ. 21508/04-11-2011 Απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07-11- 2011 τεύχος Β')

  4. Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/φ.18/οικ.21526/04-11-2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Υ.Δ.Μ.Η.Δ.)

  5. Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/φ.18/οικ.23243/23-11-2011 Εγκύκλιο του Υ.Δ.Μ.Η.Δ.

  6. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/φ.18/οικ.21700/19-09-2012 Εγκύκλιο του Υ.Δ.Μ.Η.Δ.

  7. Την ανάγκη ανάδειξης μελών με τους αναπληρωτές τους για τη συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημόσιου συνοπτικόυ διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: «Εκπόνηση μελετών πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ»

γνωστοποιούμε ότι, η επιτροπή της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών αποτελούμενη από

  • τη Διευθύντρια Τ.Υ. Κα Παναγιώτα Γεωργιάκου

  • τον Πρ/νο Τμήματος Μελετών & Έργων Κο Ανδρέα Δάγλα και

  • την Πρ/νη Τμήματος Κυκλοφορίας, Συγκοινωνιών & Εγκαταστάσεων Κα Ζωή Δράμη

στις 22/01/2021, και ώρα 10:00 π.μ. στην έδρα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Λεωφ. Βασ. Κωνσταντίνου 25, 1ος όροφος, Τ.Κ. 16672, Βάρη, θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών που θα συγκροτήσουν την ανωτέρω επιτροπή. Η κλήρωση θα διεξαχθεί επί του συνόλου των υπαλλήλων ΠΕ Μηχανικών που υπηρετούν στις διάφορες υπηρεσίες του Δήμου, με τους περιορισμούς του Άρθρου 61 του Ν. 4257/2014.

Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Δήμου και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑΚΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Page 1 of 17