Συμβαίνουν στην πόλη μας

29.05.2021

ΕΠΙΣΚ_ΣΥΝΤ_ΑΘΛ_ΧΩΡΩΝ_ΔΒΒΒ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ                                                     ΕΡΓΟ:ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                             ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ                                    ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Λεωφ. Κων. Καραμανλή 18
Τ.Κ. : 16673  Βούλα
                                                                                               A/A ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ ): 180595
                                                                                               ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ
                                                                                               Κ.Α. (ΔΗΜΟΣ) : 64-7336.001
                                                                                               ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 13 / 2021
                                                                                               CPV:  45 212200-8 & 45 212290-5:
                                                                                               Επισκευή και συντήρηση Αθλητικών εγκαταστάσεων
                                                                                               ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ με Φ.Π.Α.: 160.000,00 €
                                                                                               (129.032,26 + 30.967,74 (24% Φ.Π.Α))

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
« ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ
ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ »
Ο Δήμος Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης προκηρύσσει την με Ανοικτή Διαδικασία, επιλογή Αναδόχου για την
κατασκευή του έργου: « ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ » εκτιμώμενης αξίας 160.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με
τις διατάξεις του N.4412/ 2016 (Α΄147) όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4782/2021 (Α’ 36) (σχετική η με αριθμό
13/2021 μελέτη της Τ.Υ.).
Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ. Έχει ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα με τον Κ.Α.
64-7336.001. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 160.000,00 € (με 24% ΦΠΑ) τα οποία έχουν
ενταχθεί στον Προϋπολογισμό του 2021.
Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.
Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ. πρωτ. 15311/27.04.2021 για την ανάληψη
υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2021 και με αρ. ΑΑΥ: A-651 καταχωρήθηκε στο
Μητρώο Δεσμεύσεων και αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: ΨΣΜ8ΩΨΖ-ΧΤΓ και στο ΚΗΜΔΗΣ με αριθμό
21REQ008557887 2021-05-05.
Σύστημα δημοπράτησης: Ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν.4412/2016 και η οικονομική προσφορά των
διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το σύστημα: με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης της παραγράφου 2α του
άρθρου 95 του Ν. 4412/2016.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στις
κατηγορίες για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ & ΗΜ στην Α1 τάξη και άνω για έργα των κατηγοριών αυτών - ή και
κοινοπραξίες οικονομικών φορέων, και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση
Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς
ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Χρόνος παράδοσης προσφορών- ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών :
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 28 Μαίου 2021, ημέρα
Παρασκευή και ώρα 12:00 π.μ.
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 03 Ιουνίου 2021, ημέρα Πέμπτη
και ώρα 11:00 π.μ η οποία θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα που στεγάζονται τα γραφεία της Τεχνικής
Υπηρεσίας (οδός Β. Κωνσταντίνου 25, Τ.Κ.16672 Βάρη, ισόγειο).
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννέα (9) μήνες.
Εγγυήσεις Συμμετοχής: Για την συμμετοχή στον Διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες
οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του Ν.4412/2016, εγγυητικής επιστολής
συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 2.580,65 ευρώ, η οποία απευθύνεται στον Δήμο Βάρης - Βούλας -
Βουλιαγμένης.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της
προσφοράς ήτοι μέχρι 28/03/2022, αλλιώς η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη
της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της
προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.
Προθεσμία εκτέλεσης του έργου: Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε οκτώ (8) μήνες από την
ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
Παραλαβή Τευχών: Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της
σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης
www.promitheus.gov.gr με Α/Α Συστήματος 180595. Επίσης, προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν
ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην ιστοσελίδα του Δήμου http://www.vvv.gov.gr.
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 21.05.2021 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους
προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με
τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 24.05.2021.
Η Διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το Υπόδειγμα Διακήρυξης Ανοικτής Διαδικασίας για την ανάθεση
Δημοσίων Συμβάσεων Έργων της ΕΑΑΔΗΣΥ, με την προσαρμογή ώστε να ενσωματώνουν τις σχετικές νομοθετικές
μεταβολές του ν.4782/2021 ιδίως δε αυτές που ισχύουν από την δημοσίευση του νόμου στο ΦΕΚ.
Εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή με την υπ. αριθμ. απόφ. 176/2021 και αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ:
9ΡΡΕΩΨΖ-8ΜΔ.
Η παρούσα περίληψη διακήρυξης επέχει θέση μόνον ανακοίνωσης και δεν υποκαθιστά την αναλυτική Διακήρυξη
του Διαγωνισμού.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή.
Ο Δήμαρχος
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ