25.11.2022

κληρωση επιτροπης παραλαβης πλατειας 25ης Μαρτιου

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ

Βασ. Κωνσταντίνου 25, 16672, Βάρη

Τηλ.: 2132030487 Fax: 2132030439

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ : 3 χρόνια

ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ : Αδιαβάθμητο

Βάρη, 25-11-2022

Αριθ. Πρωτ. 49691

ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :ΚΟΙΝΟ

ΠΡΟΣ:

(Υπάλληλο Υπεύθυνο για την ανάρτηση στην ηλεκτρ. σελίδα του Δήμου)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :

«Ανάπλαση Πλατείας 25ης Μαρτίου στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης»

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ # 1.085.060,62 € #(ΜΕ Φ.Π.Α.)

Έχοντας υπόψη:

 • Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/27-10-2011 τεύχος Α'),

 • Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/φ.18/οικ. 21508/04-11-2011 απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Υ.Δ.Μ.Η.Δ.) (ΦΕΚ 2540/07-11-2011 τεύχος Β'),

 • Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/φ.18/οικ.21526/04-11-2011 Εγκύκλιο του Υ.Δ.Μ.Η.Δ.,

 • Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/φ.18/οικ.23243/23-11-2011 Εγκύκλιο του Υ.Δ.Μ.Η.Δ.,

 • Την υπ’ αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/φ.18/οικ.21700/19-09-2012 Εγκύκλιο του Υ.Δ.Μ.Η.Δ.,

 • Το άρθρο 170 του Ν. 4412/2016 και το άρθρο 61 του Ν. 4257/2014,

 • Τα συμβατικά τεύχη της εγκεκριμένης μελέτης Α.Μ. 115/2017,

 • Την 205/2018 απόφαση της οικονομικής επιτροπής, με την οποία κατακυρώθηκε η σύμβαση του έργου στην εταιρεία «ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ»,

 • Τη υπ΄ αριθμό 34919/01.10.2018 εργολαβική σύμβαση, ποσού: 1.085.060,62 (με ΦΠΑ 24% ) με ανάδοχο την εταιρεία: «ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ»,

 • Τη βεβαίωση περαίωσης η οποία συντάχθηκε μετά την έκθεση περαίωσης των επιβλεπόντων (αρ.πρωτ. 26023/30-06-2021),

 • Την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση επιτροπής με τους αναπληρωτές τους, για την οριστική παραλαβή του έργου «Ανάπλαση Πλατείας 25ης Μαρτίου στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης» συνολικού συμβατικού ποσού 1.085.060,62€ (με Φ.Π.Α.), με επιβλέποντες τον κ. Αθανάσιο Μαυρέλη, Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ και τον κ. Εμμανουήλ Κουκουμίδη, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ΤΕ,

γνωστοποιούμε ότι, η επιτροπή της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών αποτελούμενη από:

α) τη Διευθύντρια Τ.Υ. κα Παναγιώτα Γεωργιάκου, β) τον Πρ/νο Μελετών & Έργων ,κο Σταύρο Ζερβουδάκη

και γ) την Πρ/νη Τμήματος Κυκλοφορίας, Συγκοινωνιών & Εγκαταστάσεων κα Ζωή Δράμη,

στις 29 Νοεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 π.μ. στην έδρα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Βας. Κωνσταντίνου 25, 1ος όροφος, Βάρη, θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών που θα συγκροτήσουν την ανωτέρω επιτροπή. Η κλήρωση θα διεξαχθεί επί του συνόλου των υπαλλήλων ΠΕ & ΤΕ Μηχανικών που υπηρετούν στις διάφορες υπηρεσίες του Δήμου, με τους περιορισμούς του Άρθρου 61 του Ν. 4257/2014.

Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Δήμου και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

Γρ. Δημάρχου                                                                                         Η Διευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών

Γενικό Γραμματέα

Αντιδήμαρχο Τ.Υ.                                                             Παναγιώτα Γεωργιάκου, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3

Δ/νση Τ.Υ.