02.12.2022

Κηποτεχνικες αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ

Βασ. Κωνσταντίνου 25, 16672, Βάρη

Τηλ.: 2132030487 Fax: 2132030439

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ : 3 χρόνια

ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ : Αδιαβάθμητο

Βάρη, 02-12-2022

Αριθ. Πρωτ. 50932

ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :ΚΟΙΝΟ

ΠΡΟΣ:

(Υπάλληλο Υπεύθυνο για την ανάρτηση στην ηλεκτρ. σελίδα του Δήμου)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :

«Κηποτεχνικες αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων»

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ # 266.822,57 € #(ΜΕ Φ.Π.Α.)

Έχοντας υπόψη:

 • Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/27-10-2011 τεύχος Α'),

 • Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/φ.18/οικ. 21508/04-11-2011 απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Υ.Δ.Μ.Η.Δ.) (ΦΕΚ 2540/07-11-2011 τεύχος Β'),

 • Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/φ.18/οικ.21526/04-11-2011 Εγκύκλιο του Υ.Δ.Μ.Η.Δ.,

 • Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/φ.18/οικ.23243/23-11-2011 Εγκύκλιο του Υ.Δ.Μ.Η.Δ.,

 • Την υπ’ αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/φ.18/οικ.21700/19-09-2012 Εγκύκλιο του Υ.Δ.Μ.Η.Δ.,

 • Το άρθρο 170 του Ν. 4412/2016 και το άρθρο 61 του Ν. 4257/2014,

 • Τα συμβατικά τεύχη της εγκεκριμένης μελέτης Α.Μ. 189/2017,

 • Την 610/2017 απόφαση της οικονομικής επιτροπής, με την οποία κατακυρώθηκε η σύμβαση του έργου στην εταιρεία «Κ/ΞΙΑ ΑΣΩΝΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΑΣΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,

 • Τη υπ΄ αριθμό 21957/20.06.2018 εργολαβική σύμβαση, ποσού: 266.822,57€ (με ΦΠΑ 24%) με ανάδοχο την εταιρεία: «Κ/ΞΙΑ ΑΣΩΝΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΑΣΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,

 • Τη βεβαίωση περαίωσης η οποία συντάχθηκε μετά την έκθεση περαίωσης των επιβλεπόντων (αρ.πρωτ. 1145/13-01-2021),

 • Την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση επιτροπής με τους αναπληρωτές τους, για την οριστική παραλαβή του έργου «Κηποτεχνικες αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων» συνολικού συμβατικού ποσού 266.822,57(με ΦΠΑ), με επιβλέποντες την κα. Μαρία Καπετανάκη, Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ και την κα. Ανδριαννέτα Ρούσου, Γεωπόνο ΠΕ,

γνωστοποιούμε ότι, η επιτροπή της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών αποτελούμενη από:

α) τη Διευθύντρια Τ.Υ. κα Παναγιώτα Γεωργιάκου, β) τον Πρ/νο Μελετών & Έργων ,κο Σταύρο Ζερβουδάκη

και γ) την Πρ/νη Τμήματος Κυκλοφορίας, Συγκοινωνιών & Εγκαταστάσεων κα Ζωή Δράμη,

στις 06 Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. στην έδρα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Βασ. Κωνσταντίνου 25, 1ος όροφος, Βάρη, θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών που θα συγκροτήσουν την ανωτέρω επιτροπή. Η κλήρωση θα διεξαχθεί επί του συνόλου των υπαλλήλων ΠΕ & ΤΕ Μηχανικών που υπηρετούν στις διάφορες υπηρεσίες του Δήμου, με τους περιορισμούς του Άρθρου 61 του Ν. 4257/2014.

Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Δήμου και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

Γρ. Δημάρχου

Γενικό Γραμματέα

Αντιδήμαρχο Τ.Υ.

Δ/νση Τ.Υ.

Η Διευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών

 

Παναγιώτα Γεωργιάκου, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3