05.01.2023

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

 

 

Βάρη

Αριθμ. Πρωτ.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Λεωφ. Κων. Καραμανλή 18

Τ.Κ. : 16673

Βούλα

 

ΕΡΓΟ:

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

(ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ)

A/A ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ ):

194843

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

Κ.Α. (ΔΗΜΟΣ) :

45-7326.003

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ :

128/2022

CPV:

45215400-1: Νεκροταφεία  

45112714-3: Εργασίες Διαμόρφωσης

                        Τοπίου για Νεκροταφεία

NUTS:

EL305

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

με  Φ.Π.Α.:

400.000,00 €

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ  (ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ)

Ο Δήμος Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης προκηρύσσει την με Ανοικτή Διαδικασία, επιλογή Αναδόχου για την κατασκευή του έργου: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ  (ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ),  εκτιμώμενης αξίας 400.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, (σχετική η με αριθμό 128/2022 μελέτη της Τ.Υ.), που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του N.4412/ 2016 (Α΄147), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους.

 Έχει  ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα με τον Κ.Α. 45-7326.003.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 400.000,00 € (με 24% ΦΠΑ) εκ των οποίων 1.000,00€ έχουν ενταχθεί στον Προϋπολογισμό του 2022, 199.000,00€ στον Προϋπολογισμό του 2023, 200.000,00€ στον Προϋπολογισμό του 2024.

Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ. πρωτ. 52155/12.12.2022 για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2022 και με αρ. ΑΑΥ: A-1288 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Δεσμεύσεων και αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με  ΑΔΑ: ΨΡ3ΣΩΨΖ-4Ν7 και στο ΚΗΜΔΗΣ με αριθμό 22REQ011790792 2022-12-12.

Σύστημα δημοπράτησης: Ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν.4412/2016 και η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το σύστημα: με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης της παραγράφου 2α του άρθρου 95 του Ν. 4412/2016.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην  κατηγορία έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ στην Α2 τάξη και άνω για έργα της κατηγορίας αυτής, και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια

σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Χρόνος παράδοσης προσφορών- ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών :

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 20 Ιανουαρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 24 Ιανουαρίου 2023,  ημέρα Τρίτη  και ώρα 11:00 π.μ η οποία θα διενεργηθεί  στο Δημοτικό Κατάστημα που στεγάζονται τα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας (οδός Β. Κωνσταντίνου 25, Τ.Κ.16672 Βάρη, ισόγειο).

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δεκατρείς (13) μήνες.

Εγγυήσεις Συμμετοχής: Για την συμμετοχή στον Διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του Ν.4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 6.451,61 ευρώ (ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ), η οποία απευθύνεται στον Δήμο Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς ήτοι μέχρι 24.03.2024, αλλιώς η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

Προθεσμία εκτέλεσης του έργου: Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε δεκαοκτώ (18)  μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Παραλαβή Τευχών: Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr με Α/Α Συστήματος: 194843.

Επίσης, προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην ιστοσελίδα του Δήμου http://www.vvv.gov.gr.

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 10.01.2023 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 16.01.2023.

Η Διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το Υπόδειγμα Διακήρυξης Ανοικτής Διαδικασίας για την ανάθεση Δημοσίων Συμβάσεων Έργων της ΕΑΑΔΗΣΥ.

Εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή με την υπ. αριθμ. απόφ. 466/2022 και αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με  ΑΔΑ:ΡΕ4ΘΩΨΖ-375

Η παρούσα περίληψη διακήρυξης επέχει θέση μόνον ανακοίνωσης και δεν υποκαθιστά την αναλυτική Διακήρυξη του Διαγωνισμού.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή.

                                                                                                                            

      Ο Δήμαρχος

                                                                                                              ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ