30.08.2023

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ 2017»  

               

 

Ελληνική Δημοκρατία

Νομός Αττικής

Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Δ/νση Τ.Υ/ Τμήμα Μελετών και Έργων

Ταχ. Δ/νση: Βασ. Κωνσταντίνου 25

Ταχ. Κώδικας: 16672 , Βάρη

 

Χρόνος διατήρησης: 3 χρόνια

Βαθμός  Ασφαλείας:  αδιαβάθμητο

Βάρη, ……25.08.2023……………………………

Αρ. Πρωτ. ……39639……………………..

Bαθμός προτεραιότητας: κοινό

 

 

ΠΡΟΣ:   Υπεύθυνο Υπάλληλο για την

            ανάρτηση στην ηλεκτρονική σελίδα

       του Δήμου

ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ 2017»                

Α.Μ: 119/2017  -Α/Α Συστήματος: 66662

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΣΥΜΠ/ΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α: 1.500.000,00

ΚΑ: 30-7323.030

ΑΡΧΙΚΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ: 19079/31.05.2018

Ποσού: 450.099,14 € +108.023,70€ = 558.122,93€

1η ΣΥΜΠΛ/ΙΚΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ: 44576/22.11.2019

Συμπλ. Ποσού: 67.000,00+16.080,00 = 83.080,00 

Συνολικό Ποσό Συμβάσεων: 641.202,93

ΑΝΑΔΟΧΟΣ :    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ

ΑΦΜ: 094141355 - ΔΟY: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΜΑΝΤΑΛΑ 4, Τ.Κ. 19400

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ

ΤΗΛ: 229309865-7 – FAX: 229309865

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ 2017»                

 

Έχοντας υπόψη:

 • Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/27-10-2011 τεύχος Α')
 • Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/φ.18/οικ. 21508/04-11-2011 Απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07-11-2011 τεύχος Β')
 • Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/φ.18/οικ.21526/04-11-2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
 • Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/φ.18/οικ.23243/23-11-2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
 • Την υπ’ αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/φ.18/οικ.21700/19-09-2012 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
 • Τα άρθρα 170 και 172  του Ν. 4412/2016
 • Τοάρθρο 61 του Ν. 4257/2014
 • Την με αρ. πρωτ. 9590_04.03.2022 βεβαίωση περαίωσης εργασιών της Διεύθυνσης  συνοδευόμενη από την έκθεση περαίωσης επιβλέποντα μηχανικού.
 • Την 10424/14.03.2022 υποβολή τελικής επιμέτρησης του ανωτέρω έργου
 • Την αίτηση του αναδόχου με αρ. πρωτ. 12615/23.04.2020.
 • Την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση επιτροπής με τους αναπληρωτές τους, για την οριστική παραλαβή  του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ 2017» με επιβλέποντα μηχανικό την Μαρία Καπετανάκη, Πολιτικό Μηχανικό Π.Ε

γνωστοποιούμε ότι, η επιτροπή της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών αποτελούμενη από α)τη Διευθύντρια Τ.Υ. Κα Παναγιώτα Γεωργιάκου β) τον Πρ/νο Μελετών & Έργων Κο Ζερβουδάκη Σταύρο και γ) την Πρ/νη Τμήματος Κυκλοφορίας, Συγκοινωνιών & Εγκαταστάσεων Κα Ζωή Δράμη στις 30/08/2022 και ώρα 11:00 π.μ. στην έδρα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Βασιλέως Κωνσταντίνου 25, 1ος όροφος, Βάρη, θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών που θα συγκροτήσουν την ανωτέρω επιτροπή.

Η κλήρωση θα διεξαχθεί επί του συνόλου των υπαλλήλων ΠΕ & ΤΕ Μηχανικών που υπηρετούν στις διάφορες υπηρεσίες του Δήμου, με τους περιορισμούς του Άρθρου 61 του Ν. 4257/2014.

Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Δήμου και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Η Διευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών

Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

 
 
 

Παναγιώτα Γεωργιάκου

Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

 • Γρ. Δημάρχου
 • Γενικό Γραμματέα
 • Γρ. Εντετ. Συμβ. Τ.Υ
 • Δ/νση Τ.Υ.