Επιτροπή Παιδείας

Τακτικά Μέλη

α. Δημοτικός Σύμβουλος Κανέλλου Μαρία (Πρόεδρος)
β. Εκπρόσωπος Ένωσης Συλλόγων Γονέων Ντούτσουλης Γεώργιος (Πρόεδρος Ε.Σ.Γ.)
γ. Εκπρόσωπος Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης Λεμπέσης Κυριάκος (Δ/ντής Δημ. Σχ. Βάρκιζας Βάρης)
δ. Εκπρόσωπος Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Βενιζελέας Κωνσταντίνος (Δ/ντής 2ο ΓΕΛ Βούλας)
ε. Εκπρ/πος Συνδικαλ/κού Οργάνου Π/θμιας Βέλλη Ανθή (1ο Δημοτικό Σχολείο Βάρης)
στ. Εκπρ/πος Παραγωγικών Τάξεων Ζουγανέλης Δημήτριος (Ένωση Επαγ/τιών Βάρης)

Αναπληρωματικά Μέλη

α. Δημοτικός Σύμβουλος Σφήκα Βασιλική
β. Εκπρόσωπος Ένωσης Συλλόγων Γονέων Χρυσοβελλίδου-Μακρή Αναστασία (Αντιπρόεδρος Ε.Σ.Γ.)
γ. Εκπρόσωπος Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης Ψιλού Ελένη (Δ/ντρια 1ο Δημοτικό Σχολείο Βούλας)
δ. Εκπρόσωπος Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Γιώτης Γεώργιος (Δ/ντής 2ο Γυμνάσιο Βούλας)
ε. Εκπρ/πος Συνδικαλ/κού Οργάνου Π/θμιας Μανώλη Ιωάννα (2ο Δημοτικό Σχολείο Βάρης)
στ. Εκπρ/πος Παραγωγικών Τάξεων Νάσσος Αναστάσιος (Ένωση Επαγ/τιών Βάρης)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ: Λ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 18, ΒΟΥΛΑ 16673
Τηλ: 213 2020 000, 15888
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
web site: www.vvv.gov.gr
Πύλη Τουρισμού: visitvarivoulavouliagmeni.gr

Αρμοδιότητες

Σύμφωνα με τα άρθρα 41 και 50 παρ. 3 Ν.1566/1985 και το άρθρο 2 υπ’ αριθ. απόφαση Υπ.Ε.Π.Θ. Δ4/86 (ΦΕΚ 81/13.02.1987 τεύχος Β’). Η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
1. Εισηγείται στον Δήμαρχο και στο Δημοτικό Συμβούλιο θέματα σχετικά με την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία των Σχολείων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, την κατανομή των πιστώσεων για λειτουργικές δαπάνες των Σχολείων, την ίδρυση, κατάργηση και συγχώνευση Σχολείων και παρακολουθεί την ανέγερση των Σχολικών κτηρίων, την επισκευή και συντήρηση τους, καθώς και το έργο των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου.
2. Προτείνει στον Δήμαρχο και στο Δημοτικό Συμβούλιο, για τα Σχολικά κτήρια που δεν χρησιμοποιούνται για στέγαση δημοσίων Σχολείων, τη χρήση τους για άλλες ανάγκες κοινής ωφέλειας.
3. Γνωμοδοτεί στον Δήμαρχο και στο Δημοτικό Συμβούλιο για την συστέγαση δημόσιων Σχολείων στο ίδιο διδακτήριο, την αποκλειστική χρήση ορισμένων χώρων του διδακτηρίου από κάθε Σχολείο, την κοινή χρήση των υπολοίπων χώρων και τις ώρες λειτουργίας κάθε συστεγαζόμενου Σχολείου.
4. Συντάσσει, με βάση τις προτάσεις των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, πρόταση προς τον Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο για το ύψος των δαπανών που απαιτούνται για τις λειτουργικές ανάγκες των Σχολικών μονάδων της περιοχής του Δήμου Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης. 5. Γνωμοδοτεί στον Δήμαρχο και στο Δημοτικό Συμβούλιο για τα θέματα που αφορούν τον διοικητικό ή τον διαχειριστικό έλεγχο των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
6. Εισηγείται στον Δήμαρχο και στα αρμόδια όργανα του Δήμου θέματα που αφορούν την εκτέλεση Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης στο Δήμο Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης, στο πλαίσιο του αντίστοιχου εθνικού και περιφερειακού σχεδιασμού, σύμφωνα με το Ν.3879/2010 (ΦΕΚ Α΄163) «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις» όπως ισχύει.
7. Εγκρίνει τις αποφάσεις των σχολικών επιτροπών που αναφέρονται στην προμήθεια ειδών εξοπλισμού και εποπτικών μέσων για τα σχολεία.
8. Προτείνει στον Δήμαρχο και στα αρμόδια όργανα του Δήμου θέματα που αφορούν την αξιοποίηση ακινήτων του Δήμου ή τρίτων για την ανέγερση διδακτηρίων, την επιλογή οικοπέδων μετά κτηρίων κατάλληλων να χαρακτηρισθούν ως διδακτήρια, την απαλλοτρίωση οικοπέδων για τις ανάγκες της σχολικής στέγης, την ανέγερση σχολικών κτηρίων, την μίσθωση ακινήτων για τη στέγαση δημόσιων σχολικών μονάδων.
9. Εισηγείται στον Δήμαρχο και στα αρμόδια όργανα του Δήμου για την διάθεση λειτουργούντος διδακτηρίου για άλλες χρήσεις κοινής ωφέλειας ή για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων, κοινού ενδιαφέροντος, περιλαμβανομένης της οργάνωσης συναυλιών ή άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων για τους μαθητές, κατόπιν έγκρισης της οικείας Σχολικής Επιτροπής ή του οικείου Συμβουλίου Σχολικής Κοινότητας.
10. Γνωμοδοτεί στον Δήμαρχο και στα αρμόδια όργανα του Δήμου για τα θέματα μεταφοράς των μαθητών από τον τόπο διαμονής στο σχολείο φοίτησης. 11. Εισηγείται και προτείνει στον Δήμο θέματα που αφορούν την καλύτερη εποπτεία και τον έλεγχο των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων.
12. Προτείνει στα αρμόδια όργανα του Δήμου για την διακοπή μαθημάτων, λόγω επιδημικής νόσου ή άλλων έκτακτων συνθηκών, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου, κατά την παρ. 4, εδάφιο 27 του άρθρου 94 Ν.3852/2010.