Ο ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Προκηρύσσει ανοικτό, ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων  με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την  υπηρεσία  «ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 2024» συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 80.000,00 €.                                                                                                                                                                   

ΤΜΗΜΑ 1 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

10 Οχήματα

ΚΑ : 10-6253.006

3.000,00€

ΤΜΗΜΑ 2 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

15  Οχήματα και επιπλέον τέσσερα  που θα προμηθευθεί ο Δήμος τους επόμενους μήνες

ΚΑ : 15-6253.005

12.000,00 €

ΤΜΗΜΑ 3

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

55 Οχήματα

ΚΑ : 20-6253.004

40.000,00 €

ΤΜΗΜΑ 4

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

20 Οχήματα

ΚΑ : 30-6253.005

10.000,00 €

ΤΜΗΜΑ 5

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

22 Οχήματα

ΚΑ : 35-6253.006

10.000,00 €

ΤΜΗΜΑ 6

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

3 Οχήματα και επιπλέον ένα (1)  που θα προμηθευθεί ο Δήμος τους επόμενους μήνες

ΚΑ : 50-6253.001

5.000,00 €

Η δαπάνη ανά τμήμα, επί ποινή αποκλεισμού, δεν πρέπει να ξεπερνά τα προϋπολογισθέντα ποσά

Η εκτέλεση του διαγωνισμού θα γίνει με βάση τους Όρους Διακήρυξης που έχει εγκρίνει η Δημοτική Επιτροπή, με υποβολή προσφορών από τους οικονομικούς φορείς.

Η καταληκτική ημερομηνία είναι την Τρίτη 25-6-2024 και ώρα 10:30 π.μ., κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών από το σύστημα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Η διαδικασία αποσφράγισης θα ξεκινήσει από τους πιστοποιημένους χρήστες της πλατφόρμας Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ την Τετάρτη 26-6-2024 και ώρα 10:30 π.μ

Εγγύηση Συμμετοχής: Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους 2% επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ. Το ύψος της εγγύησης συμμετοχής, είναι 1.600,00€. 

Διάρκεια Σύμβασης

Ο χρόνος ισχύς των ασφαλίσεων  ορίζεται γενικά για (12) δώδεκα  μήνες από την ημερομηνία του χρόνου έναρξης ισχύος αυτών.

Ειδικότερα η ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης των οχημάτων,  τα οποία είναι ήδη ασφαλισμένα έως τις 18/8/2024, ορίζεται  η 18/8/2024. Για τα υπόλοιπα η έναρξη της ασφάλισης είναι η ημερομηνία έκδοσης του ασφαλιστηρίου συμβολαίου

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ: Λ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 18, ΒΟΥΛΑ 16673
Προϊστάμενος Τμήματος Προμηθειών
Νικολακόπουλος Γεώργιος
Τηλ: 213 2020 062
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Αρμόδιος Υπάλληλος
Ασημακόπουλος Άγγελος
Τηλ: 213 2019 955
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
web site: www.vvv.gov.gr
Διαδικτυακή Πύλη Κατάθεσης Προσφορών : http://www.eprocurement.gov.gr/
Πύλη Τουρισμού:www.visitvarivoulavouliagmeni.gr

Ο ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Προκηρύσσει ανοικτό, ηλεκτρονικό διαγωνισμό  κάτω των ορίων Συμφωνίας Πλαίσιο με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την «Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων και Εξειδικευμένου Μηχανολογικού Εξοπλισμού Απορριμματοφόρων για τη Ζύγιση Κάδων Απορριμμάτων» συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 186.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%). Η προς εκτέλεση σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα.

                                                                                                                                                                        

ΟΜΑΔΕΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ-ΟΜΑΔΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛ. ΔΑΠΑΝΗ (€)

(συμπ. ΦΠΑ 24%)

1.

Συντήρηση και επισκευή των μηχανικών βλαβών καθώς και όλων των μηχανικών μερών του πλαισίου και των υπερκατασκευών μηχανημάτων έργου (φορτωτές BOBCAT & εκσκαφέας με λάστιχα DOOSAN)

96.000,00 €

2.

Συντήρηση και επισκευή εξειδικευμένου μηχανολογικού εξοπλισμού  απορριμματοφόρων για τη ζύγιση κάδων απορριμμάτων και τηλεματικού εξοπλισμού οχημάτων του Δήμου

90.500,00 €

ΣΥΝΟΛΟ

186.000,00 €

Ο κάθε συμμετέχων μπορεί να καταθέσει προσφορά για οποιαδήποτε (μία ή περισσότερες) από τις δύο (02) ομάδες της μελέτης ή και για όλες τις ομάδες της μελέτης, όχι όμως επιλεκτικά για επιμέρους οχήματα-μηχανήματα ή είδη εργασιών της κάθε κατηγορίας

Η εκτέλεση του διαγωνισμού θα γίνει με βάση τους Όρους της  Διακήρυξης που έχει εγκρίνει η Οικονομική Επιτροπή, με υποβολή προσφορών από τους οικονομικούς φορείς. Η ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας συμφωνίας - πλαίσιο θα οδηγήσει στη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο με  δύο (2)  οικονομικούς φορείς, εφόσον υπάρχει επαρκής αριθμός οικονομικών φορέων που πληρούν τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής και υποβάλλουν αποδεκτές προσφορές, είτε για το σύνολο της προμήθειας, είτε για μια ή περισσότερες ομάδες αυτής. Σε περίπτωση ανάδειξης μικρότερου αριθμού οικονομικών φορέων, μπορεί να συναφθεί συμφωνία-πλαίσιο με λιγότερους ή όλους τους οικονομικούς φορείς.

Η καταληκτική ημερομηνία είναι την Παρασκευή 19-4-2024 και ώρα 10:30 π.μ., κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών από το σύστημα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Η διαδικασία αποσφράγισης θα ξεκινήσει από τους πιστοποιημένους χρήστες της πλατφόρμας Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ την Δευτέρα 22-4-2024 και ώρα 10:30 π.μ

Εγγύηση Συμμετοχής: Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης συμφωνίας-πλαισίο δεν απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής από τους προσφέροντες (αρ.72, παρ.1α του Ν.4412/2016).   

Διάρκεια Σύμβασης

Η διάρκεια της «συμφωνίας – πλαίσιο» για την παροχή των ζητούμενων υπηρεσιών της μελέτης ορίζεται σε τρία  (3) έτη και αρχίζει από την υπογραφή της και την ανάρτηση της στο ΚΗΜΔΗΣ. Η συμφωνία-πλαίσιο λύεται με την ολοκλήρωση του χρηματικού της αντικειμένου (ενδεικτικός προϋπολογισμός μελέτης) ακόμη και αν δεν έχει παρέλθει το χρονικό διάστημα της ανωτέρω τριετίας από την υπογραφή της. Ο Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης διατηρεί το δικαίωμα χρονικής παράτασης της σύμβασης, κατόπιν της σύμφωνης γνώμης του προμηθευτή και πάντα εντός των πλαισίων της κείμενης νομοθεσίας.

 Η διάρκεια εκτέλεσης των επιμέρους συμβάσεων (εκτελεστικών συμβάσεων), που συνάπτονται εντός του χρόνου υλοποίησης της συμφωνίας – πλαίσιο, μπορεί να υπερβαίνει το χρόνο λήξης της συμφωνίας- πλαίσιο.

Επίσκεψη στο Αμαξοστάσιο

Έκαστος υποψήφιος συμμετέχων οφείλει να πραγματοποιήσει επίσκεψη στο αμαξοστάσιο της Αναθέτουσας Αρχής κατόπιν συνεννόησης με την Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης για την ημερομηνία και την ώρα της επίσκεψης, προκειμένου να λάβει γνώση του στόλου των οχημάτων, καθώς και του μηχανογραφικού συστήματος που υποστηρίζει την κίνηση των οχημάτων και την προγραμματισμένη και μη συντήρησή τους. Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς οφείλουν να γνωστοποιήσουν εγκαίρως  το ενδιαφέρον τους για την πραγματοποίηση της ως άνω αναφερόμενης επίσκεψης είτε τηλεφωνικά στον αριθμό 213 2020002 είτε  μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση kathariotita@vvv.gov.gr. Οι επισκέψεις των ενδιαφερομένων θα ολοκληρωθούν  δύο (2) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

Όροι Εκτέλεσης

Προκειμένου να αποφευχθεί η δυσανάλογη   σπατάλη οικονομικών και διοικητικών πόρων, καθώς και παραγωγικού χρόνου που εντέλει αυξάνουν υπέρμετρα το κόστος της σύμβασης, επιβάλλεται οι εγκαταστάσεις των συνεργείων όλων των αναδόχων ή οι εγκαταστάσεις συνεργαζόμενων με τους αναδόχους συνεργείων να βρίσκονται, ανεξάρτητα από την έδρα της κάθε επιχείρησης, εντός χιλιομετρικής απόστασης κατ’ ανώτατο όριο σαρανταπέντε (45) χιλιομέτρων από το Δήμο Βάρης – Βούλας - Βουλιαγμένης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ: Λ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 18, ΒΟΥΛΑ 16673
Προϊστάμενος Τμήματος Προμηθειών
Νικολακόπουλος Γεώργιος
Τηλ: 213 2020 062
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Αρμόδιος Υπάλληλος
Ασημακόπουλος Άγγελος
Τηλ: 213 2019 955
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
web site: www.vvv.gov.gr
Διαδικτυακή Πύλη Κατάθεσης Προσφορών : http://www.eprocurement.gov.gr/
Πύλη Τουρισμού:www.visitvarivoulavouliagmeni.gr

Ο ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Προκηρύσσει ανοικτό, ηλεκτρονικό διεθνή διαγωνισμό  με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για συντήρηση κτιρίων, δημοτικού φωτισμού και εγκαταστάσεων κοινοχρήστων χώρων» συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 483.878,38 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%). Η προς εκτέλεση σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα.

Α/Α

ΟΜΑΔΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΔΑΠΑΝΗ

Ομάδα 1

1η ΟΜΑΔΑ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

109.963,08 €

Ομάδα 2

2η ΟΜΑΔΑ ΦΑΝΟΣΤΑΤΗΣ ΔΕΔΔΗΕ

123.008,00 €

Ομάδα 3

3η ΟΜΑΔΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ  - ΠΙΛΑΡ

250.907,30 €

Η εκτέλεση του διαγωνισμού θα γίνει με βάση τους Όρους Διακήρυξης που έχει εγκρίνει η Οικονομική Επιτροπή, με υποβολή προσφορών από τους οικονομικούς φορείς.

Η καταληκτική ημερομηνία είναι την Τετάρτη 24-4-2024 και ώρα 10:30 π.μ., κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών από το σύστημα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Η διαδικασία αποσφράγισης θα ξεκινήσει από τους πιστοποιημένους χρήστες της πλατφόρμας Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ την Πέμπτη 25-4-2024 και ώρα 10:30 π.μ

Εγγύηση Συμμετοχής: Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους 2% επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ. σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, του/των προσφερομένου/ων τμήματος/τμημάτων. (άρθρο 72 του Ν.4412/16)

Δείγματα

Απαιτείται η κατάθεση δειγμάτων των προσφερόμενων ειδών όπως περιγράφονται στην παράγραφο 6.5 της διακήρυξης,  τα οποία  θα πρέπει να κατατεθούν έως τρεις (3) εργάσιμες ημέρα πριν την καταληκτική ημερομηνία του διαγωνισμού ήτοι Παρασκευή 19-4-2024 και ώρα 13:00 στην κεντρική αποθήκη του Δήμου στην οδό Λευκάδος 10 στη Βούλα ΤΚ 16673

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ: Λ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 18, ΒΟΥΛΑ 16673
Προϊστάμενος Τμήματος Προμηθειών
Νικολακόπουλος Γεώργιος
Τηλ: 213 2020 062
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Αρμόδιος Υπάλληλος
Ασημακόπουλος Άγγελος
Τηλ: 213 2019 955
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
web site: www.vvv.gov.gr
Διαδικτυακή Πύλη Κατάθεσης Προσφορών : http://www.eprocurement.gov.gr/
Πύλη Τουρισμού:www.visitvarivoulavouliagmeni.gr

Ο ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Προκηρύσσει ανοικτό, ηλεκτρονικό διαγωνισμό  με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗ Δ.Ε. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ» συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 111.600,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%). Η προς εκτέλεση σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα.                                                                                                                                                         

Το έργο περιλαμβάνει εξοπλισμό, λογισμικό και υπηρεσίες.

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)

ΔΑΠΑΝΗ ( € )

1

Τερματικά καταχώρησης στάθμευσης και πληρωμής τελών

Τεμάχια

3

12.800

38.400

2

Φορητός αναγνώστης πινακίδων

Τεμάχια

3

220

660

3

Φορητός αναγνώστης, φορητός εκτυπωτής

Τεμάχια

3

540

1.620

4

Μονάδα επεξεργαστή οχήματος ελέγχου

Σετ

1

4.460

4.460

5

Ειδικές κάμερες οχήματος ελέγχου

Τεμάχια

2

9.650

19.300

6

Αρχικοποίηση συστήματος λογισμικών Σ.Ε.Σ., πλατφόρμα και υποσυστήματα

Τεμάχιο

1

4.360

4.360

7

Συνδρομή όλων των λογισμικών για τέσσερις (4) μήνες

Μήνες

4

4.850

19.400

8

Υπηρεσίες εκπαίδευσης και υποστήριξης

Μήνες

4

450

1.800

     

 

ΣΥΝΟΛΟ :

90.000

     

 

Φ.Π.Α. 24 % :

21.600

   

 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ:

111.600

Η εκτέλεση του διαγωνισμού θα γίνει με βάση τους Όρους Διακήρυξης που έχει εγκρίνει η Οικονομική Επιτροπή, με υποβολή προσφορών από τους οικονομικούς φορείς.

Η καταληκτική ημερομηνία είναι την Τρίτη 26-3-2024 και ώρα 10:30 π.μ., κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών από το σύστημα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Η διαδικασία αποσφράγισης θα ξεκινήσει από τους πιστοποιημένους χρήστες της πλατφόρμας Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ την Τετάρτη 27-3-2024 και ώρα 10:30 π.μ

Πρόσβαση στα έγγραφα: Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, Α/Α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 345765  καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής   www.vvv.gov.gr

Διάρκεια Σύμβασης

Ο χρόνος υλοποίησης της Σύμβασης ορίζεται για (4) τέσσερις  μήνες από την ημερομηνία του χρόνου έναρξης ισχύος αυτής.

Εγγύηση Συμμετοχής: Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους 2% επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ. Το ύψος της εγγύησης συμμετοχής του προκηρυσσόμενου αντικειμένου, είναι 1.800,00€. 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ: Λ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 18, ΒΟΥΛΑ 16673
Προϊστάμενος Τμήματος Προμηθειών
Νικολακόπουλος Γεώργιος
Τηλ: 213 2020 062
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Αρμόδιος Υπάλληλος
Ασημακόπουλος Άγγελος
Τηλ: 213 2019 955
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
web site: www.vvv.gov.gr
Διαδικτυακή Πύλη Κατάθεσης Προσφορών : http://www.eprocurement.gov.gr/
Πύλη Τουρισμού:www.visitvarivoulavouliagmeni.gr

Ο ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Προκηρύσσει ανοικτό, ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων  με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗ ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ-ΣμηΕΑ (DRONES)» συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 231.417,33 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%).

                                                                                                                                                                         

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΜΟΝΑΔΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑΔΑΣ

 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

 

ΣΥΝΟΛΟ

Υπηρεσία εναέριας επιτήρησης-ασφάλειας με την χρήση συστήματος μη επανδρωμένων αεροσκαφών-ΣμηΕΑ (drones)

Ώρα πτήσης

    16,44€

     7.368

Αντιπυρική-Θερινή

121.129,92€

16,44€

3.984

Φθινοπωρινή-Χειμερινή

65.496,96€

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

186.626,88

Φ.Π.Α 24%

44.790,45€

ΣΥΝΟΛΟ

231.417,33€

Η εκτέλεση του διαγωνισμού θα γίνει με βάση τους Όρους Διακήρυξης που έχει εγκρίνει η Δημοτική Επιτροπή, με υποβολή προσφορών από τους οικονομικούς φορείς.

Η καταληκτική ημερομηνία είναι την Πέμπτη 21-3-2024 και ώρα 10:30 π.μ., κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών από το σύστημα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Η διαδικασία αποσφράγισης θα ξεκινήσει από τους πιστοποιημένους χρήστες της πλατφόρμας Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ την Παρασκευή 22-3-2024 και ώρα 10:30 π.μ.

Χρηματοδότηση

Η εν λόγω σύμβαση χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους.

Διάρκεια Σύμβασης

 Η προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης είναι είκοσι ένα (21) μήνες.

Εγγύηση Συμμετοχής: Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους 2% επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ. Το ύψος της εγγύησης συμμετοχής του προκηρυσσόμενου αντικειμένου, είναι 3.732,54€. 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ: Λ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 18, ΒΟΥΛΑ 16673
Προϊστάμενος Τμήματος Προμηθειών
Νικολακόπουλος Γεώργιος
Τηλ: 213 2020 062
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Αρμόδιος Υπάλληλος
Ασημακόπουλος Άγγελος
Τηλ: 213 2019 955
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
web site: www.vvv.gov.gr
Διαδικτυακή Πύλη Κατάθεσης Προσφορών : http://www.eprocurement.gov.gr/
Πύλη Τουρισμού:www.visitvarivoulavouliagmeni.gr

Ο ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Προκηρύσσει ανοικτό, ηλεκτρονικό διεθνή διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμής), για την αναφερόμενη προμήθεια συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 337.693,33€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%). Η προς εκτέλεση σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα.                                                                                                 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

Κωδικός CPV

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ

(χωρίς ΦΠΑ)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 

1

Σύνθετο υπογειοποιημένο σύστημα για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων (4) ρευμάτων

35711000-1

39224340-3

42416210-0

136.166,665 €

2

272.333,33€

       

ΣΥΝΟΛΟ

272.333,33€

       

Φ.Π.Α. 24%

65.360,00€

       

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

337.693,33€

Η εκτέλεση του διαγωνισμού θα γίνει με βάση τους Όρους της Διακήρυξης που έχει εγκρίνει η Οικονομική Επιτροπή, με υποβολή προσφορών από τους οικονομικούς φορείς.

Η καταληκτική ημερομηνία είναι την Παρασκευή 8-3-2024 και ώρα 10:30 π.μ., κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών από το σύστημα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Η διαδικασία αποσφράγισης θα ξεκινήσει από τους πιστοποιημένους χρήστες της πλατφόρμας Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ την Δευτέρα 11-3-2024 και ώρα 10:30 π.μ

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Πρόσβαση στα έγγραφα: Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, Α/Α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 280159  καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής   www.vvv.gov.gr

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση την Τετάρτη 31-1-2024 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Χρηματοδότηση

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 1  του έργου    «Ενίσχυση του συστήματος αστικών στερεών αποβλήτων το Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης»  η οποία έχει ενταχθεί στο ειδικό αναπτυξιακό πρόγραμμα  «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»  με την απόφαση ένταξης  του  Υπουργού Εσωτερικών 5792 / 2021 - 29-6-2022  (ΑΔΑ: ΨΜ0846ΜΤΛ6-ΕΙΜ). Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από επενδυτικό δάνειο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων σύμφωνα με τη με αρ. πρ (0)79085-22 – 25/8/2022 έγκριση της Διεύθυνσης Χορήγησης Δανείων Νομικών Προσώπων του εν λόγω Ταμείου.

Εγγύηση Συμμετοχής:

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής[1]ποσού 5.446,66 € , πέντε χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα έξι και εξήντα έξι ευρώ.

[1]Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας του/των προσφερομένου/ων τμήματος/τμημάτων (β’ εδ. παρ. 1 άρθρου 72 ν. 4412/2016).

Διάρκεια Σύμβασης

 Η χρονική διάρκεια περαίωσης της προμήθειας καθορίζεται σε οκτώ (08) μήνες .  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ: Λ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 18, ΒΟΥΛΑ 16673
Προϊστάμενος Τμήματος Προμηθειών
Νικολακόπουλος Γεώργιος
Τηλ: 213 2020 062
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Αρμόδιος Υπάλληλος
Ασημακόπουλος Άγγελος
Τηλ: 213 2019 955
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
web site: www.vvv.gov.gr
Διαδικτυακή Πύλη Κατάθεσης Προσφορών : http://www.eprocurement.gov.gr/
Πύλη Τουρισμού:www.visitvarivoulavouliagmeni.gr

Ο ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Προκηρύσσει ανοικτό, ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για ««ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 2023-2026» συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 2.718,628,88 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%).

Α/Α-Α.Τ.

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΔΑΠΑΝΗ

Φ.Π.Α.

ΣΥΝΟΛΟ (€)

1

Συντήρηση Χώρων Πρασίνου 2023-2026

1.110.982,60

248.331,84€

1.359.314,44€

2

Εφόσον Ασκηθεί το Δικαίωμα Προαίρεσης για τα οικονομικά έτη 2026 και 2027

1.110.982,60

248.331,84€

1.359.314,44€

ΣΥΝΟΛΟ

2.221.965,20€

496.663,68€

2.718.628,88€

                                               

Η εκτέλεση του διαγωνισμού θα γίνει με βάση τους Όρους Διακήρυξης που έχει εγκρίνει η Οικονομική Επιτροπή, με υποβολή προσφορών από τους οικονομικούς φορείς.

Η καταληκτική ημερομηνία είναι την Παρασκευή 9-2-2024 και ώρα 10:30 π.μ., κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών από το σύστημα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Η διαδικασία αποσφράγισης θα ξεκινήσει από τους πιστοποιημένους χρήστες της πλατφόρμας Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ την Δευτέρα 12-2-2024 και ώρα 10:30 π.μ

Προαίρεση:

Εφόσον ασκηθεί το δικαίωμα προαίρεσης για τα οικονομικά έτη 2026 και 2027 (δικαίωμα προαίρεσης 1.359.314,44 € + ΦΠΑ 13%: 21.631,97 € και ΦΠΑ 24%: 226.699,87 €), ο συνολικός προϋπολογισμός με το δικαίωμα προαίρεσης ανέρχεται στο ποσό των 2.221.965,20 €+ ΦΠΑ 13%: 43.263,94 € και ΦΠΑ 24%: 453.399,74 € = 2.718.628,88 €.

Η άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης, εφόσον αποφασιστεί, θα γίνει πριν τη λήξη της σύμβασης, με έγγραφη δήλωση της Αναθέτουσας Αρχής προς τον ανάδοχο.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε  δύο (2)  έτη,  αρχόμενης  από  την  υπογραφή  της σύμβασης, χωρίς να ασκηθεί το δικαίωμα προαίρεσης και δύο (2) έτη εφόσον ασκηθεί.

Δείγματα: Ο προσφέρων θα πρέπει να καταθέσει επί ποινή αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 214 του ν. 4412/2016, δείγμα ενός (1) τεμαχίου των προσφερόμενων ειδών όπως αναφέρονται στο πίνακα του άρθρου 2.4.3.2 της διακήρυξης, έως μια (1) εργάσιμη ημέρα πριν την καταληκτική ημερομηνία του διαγωνισμού ήτοι Πέμπτη 8-2-2024.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ: Λ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 18, ΒΟΥΛΑ 16673
Προϊστάμενος Τμήματος Προμηθειών
Νικολακόπουλος Γεώργιος
Τηλ: 213 2020 062
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Αρμόδιος Υπάλληλος
Ασημακόπουλος Άγγελος
Τηλ: 213 2019 955
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
web site: www.vvv.gov.gr
Διαδικτυακή Πύλη Κατάθεσης Προσφορών : http://www.eprocurement.gov.gr/
Πύλη Τουρισμού:www.visitvarivoulavouliagmeni.gr

Ο ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Προκηρύσσει επαναληπτικό ανοικτό, ηλεκτρονικό διεθνή διαγωνισμό  με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα  από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ 4Χ4 ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ 3,5 ΤΝ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ» συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 190.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%). Η προς εκτέλεση σύμβαση  υποδιαιρείται στα ακόλουθα τμήματα.

ΤΜΗΜΑ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Κ.Α.

ΜΟΝΑΔΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

ΔΑΠΑΝΗ

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΦΠΑ

ΔΑΠΑΝΗ

ΜΕ ΦΠΑ

ΤΜΗΜΑ 1

ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 3,5 ΤΝ

20-7132.033

ΤΕΜΑΧΙΟ

1

44.354,84 €

10.645,16 €

55.000,00 €

ΤΜΗΜΑ 2

ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 4Χ4 ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΣΥΡΟΜΕΝΟ  ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΑΡΟΤΣΑΣ

30-7132.005

ΤΕΜΑΧΙΟ

2

74.193,55 €

17.806,45 €

92.000,00 €

ΤΜΗΜΑ 3

ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 4Χ4 ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΧΩΡΙΣ  ΣΥΡΟΜΕΝΟ  ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΑΡΟΤΣΑΣ

30-7132.005

ΤΕΜΑΧΙΟ

1

34.677,42 €

8.322,58 €

43.000,00 €

ΣΥΝΟΛΟ :

4

153.225,81 €

36.774,19 €

190.000,00 €

Προσφορές υποβάλλονται από του οικονομικούς φορείς για  όποια και όσα τμήματα  επιθυμούν ,πάντα όμως για  το σύνολο των τεμαχίων του κάθε τμήματος όπως αυτά περιγράφονται στον ως άνω πίνακα.

Η προμήθεια  θα διενεργηθεί με ανοικτό διεθνή διαγωνισμό άνω των ορίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Ο  Διεθνής Ανοικτός  Διαγωνισμός είναι ο ενδεδειγμένος, αν και ο προϋπολογισμός της παρούσας μελέτης δεν ξεπερνά τα αντίστοιχα χρηματικά όρια, γιατί παράλληλα εξελίσσεται διαγωνιστική διαδικασία ομοειδούς διεθνούς διαγωνισμού, δηλαδή «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ (LEASING)» προϋπολογισμού 3.047.200,80€ με το Φ.Π.Α. Η εκτέλεση του διαγωνισμού θα γίνει με βάση τους Όρους Διακήρυξης που έχει εγκρίνει η Οικονομική Επιτροπή, με υποβολή προσφορών από τους οικονομικούς φορείς.

Η καταληκτική ημερομηνία είναι την Παρασκευή 2-2-2024 και ώρα 10:30 π.μ., κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών από το σύστημα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Η διαδικασία αποσφράγισης θα ξεκινήσει από τους πιστοποιημένους χρήστες της πλατφόρμας Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ την Δευτέρα 5-2-2024 και ώρα 10:30 π.μ

Εγγύηση Συμμετοχής

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους 2% επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ. Το ύψος της εγγύησης συμμετοχής σε ποσοστό 2% επί της εκτιμώμενης αξίας  είναι 3.064,52€.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ: Λ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 18, ΒΟΥΛΑ 16673
Προϊστάμενος Τμήματος Προμηθειών
Νικολακόπουλος Γεώργιος
Τηλ: 213 2020 062
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Αρμόδιος Υπάλληλος
Ασημακόπουλος Άγγελος
Τηλ: 213 2019 955
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
web site: www.vvv.gov.gr
Διαδικτυακή Πύλη Κατάθεσης Προσφορών : http://www.eprocurement.gov.gr/
Πύλη Τουρισμού:www.visitvarivoulavouliagmeni.gr