Πρόγραμμα: «GR-Energy»

EOX 01

Πρόγραμμα: «GR-Energy» του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου για την περίοδο 2014-2021.
Θεματική Περιοχή Προγράμματος: Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Ενεργειακή Αποδοτικότητα, Ενεργειακή Ασφάλεια.
Το Πρόγραμμα «GR-Energy» του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (EEA Grants Ελλάδας) 2014-2021, Θεματική Περιοχή «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Ενεργειακή Αποδοτικότητα, Ενεργειακή Ασφάλεια» συγχρηματοδοτείται από τις χώρες ΕΟΧ-ΕΖΕΣ (Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία) κατά 75% και από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας κατά 25%.
Το Πρόγραμμα EEA Grants Ελλάδας 2014-2021/ GR - Energy στοχεύει σε «ενέργεια χαμηλότερης έντασης άνθρακα και αυξημένη ασφάλεια εφοδιασμού» και επιδιώκει την «βελτίωση της Ενεργειακής Αποδοτικότητας».

Συμμετοχή του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Η συμμετοχή του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης στο πρόγραμμα ΕΟΧ αποτελεί μέρος του ολιστικού στρατηγικού σχεδίου ενεργειακής αναβάθμισης για το σύνολο της επικράτειας του Δήμου που έχει δρομολογηθεί τα τελευταία χρόνια από την διοίκηση του Δήμου.
Ο Δήμος αποτελεί ενεργό μέλος τόσο Ευρωπαϊκών όσο και Εθνικών πρωτοβουλιών για την προώθηση της Αειφορίας και της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας.

sights

Περιγραφή της Πράξης

sights

Σύντομη Περιγραφή της Πράξης
Τίτλος Πράξης: Ενεργειακές Αναβαθμίσεις και Εγκατάσταση ΑΠΕ σε κτήρια του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης.
Παραδοτέα Πράξης: Ενεργειακή Αναβάθμιση 7 Δημοτικών Κτηρίων (5 σχολικά κτήρια και 2 δημοτικά κτήρια) μέσω της Κατασκευής θερμομόνωσης
Χρήσης αποδοτικότερων συστημάτων θέρμανσης (αντλίες θερμότητας, ηλιακοί συλλέκτες)
Αντικατάστασης Φωτιστικών Σωμάτων με νέα τεχνολογίας LED
Εγκατάστασης Φωτοβολταικών Συστοιχιών
Εξοπλισμός Μέτρησης και Καταγραφής Ενεργειακών Δεδομένων
Λήξη Πράξης: 30/04/2024
Συνολική Δημόσια Δαπάνη: 1.296.961,00€
Κτήρια Παρέμβασης:
Κτήριο Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, 2ο Νηπιαγωγείο Βάρης, 1ο Δημοτικό Σχολείο Βάρης, 1ο Γυμνάσιο Βάρης, Λύκειο Βάρης, Κτήριο Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου, Κρατικός Παιδικός Σταθμός Βούλας

Προτεινόμενες δράσεις

Οι προτεινόμενες δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης αναλυτικά διακρίνονται σε:
Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος θέρμανσης με συστοιχία αντλιών θερμότητας στο 2ο Νηπιαγωγείο Βάρης, στο 1ο Δημοτικό Βάρης, στο 1ο Γυμνάσιο Βάρης, στο Λύκειο Βάρης και στον Κρατικό Παιδικό Σταθμό Βούλας καθώς και προμήθεια ηλιακών συλλεκτών και θερμοδοχείου ΖΝΧ στον Κρατικό Παιδικό Σταθμό Βούλας.
Προμήθεια και εγκατάσταση νέων ημικεντρικών μονάδων κλιματισμού στο Κτήριο των Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου.
Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων με φωτιστικά τύπου LED.
Τοποθέτηση φωτοβολταϊκών συστοιχιών.
Προμήθεια και εγκατάσταση κατάλληλου εξοπλισμού μετρήσεων, παρακολούθησης και καταγραφής.
Τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης στα δώματα του 1ου Γυμνασίου και Λυκείου Βάρης.

sights

Αποτελέσματα της Πράξης

sights

1.085 φωτιστικά σώματα αντικαθίστανται από 739 φωτιστικά τύπου LED επιτυγχάνοντας εξοικονόμηση ενέργειας και διασφάλιση των απαιτήσεων φωτισμού των χρηστών των κτηρίων παρέμβασης.
960kW συνολικής θερμικής ισχύος με την εγκατάσταση αντλιών θερμότητας αντικαθιστούν παλαιά συστήματα θέρμανσης επιτυγχάνοντας εξοικονόμηση καυσίμου και διασφάλιση θερμικής άνεσης των χρηστών των κτηρίων παρέμβασης.
180,78kWp συνολικής ονομαστικής ισχύος με την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστοιχιών και εκτιμώμενη παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια στον πρώτο χρόνο λειτουργίας 279 MWh/έτος. Η πλεονάζουσα ενέργεια θα συμψηφίζεται με άλλες δημοτικές καταναλώσεις.
Ολοκληρωμένο σύστημα απομακρυσμένης διαχείρισης ελέγχου του ενεργειακού προφίλ των κτηρίων παρέμβασης. Καταγραφή και παραμετροποίηση των καταναλώσεων και στα 7 κτήρια.

Προμήθεια εξοπλισμού για την βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας δημοτικών κτιρίων του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης

Στο πλαίσιο της με Α.Π.4061/14.12.2018 πρόσκλησης υποβολής προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "ΑΤΤΙΚΗ" ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης συμμετείχε επιτυχώς και έλαβε χρηματοδότηση προκειμένου για την ενεργειακή αναβάθμιση 5 σχολικών κτηρίων με γνώμονα το περιβαλλοντικό και οικονομικό όφελος του Δήμου, στο πλαίσιο της συγχρηματοδότησης από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με τίτλο πράξης "Προμήθεια εξοπλισμού για την βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας δημοτικών κτιρίων του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης".

Η εν λόγω πράξη προβλέπει την αντικατάσταση των παλαιών συστημάτων θέρμανσης με αντλίες θερμότητας και αντικατάσταση όλων των φωτιστικών σωμάτων και λαμπτήρων με νέα τεχνολογίας LED και αυτοματισμούς φωτισμού καθώς και αντικατάσταση παλαιών κουφωμάτων.

Διάρκεια Πράξης 10 μήνες και συνολική επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 490.000,00€.

Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας

Με το έργο "Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης" επιχειρείται η μείωση της επικινδυνότητας και η βελτίωση της οδικής ασφάλειας μέσω της ολοκληρωμένης αντιμετώπισης των πολλαπλών σοβαρών προβλημάτων που παρατηρούνται στις υφιστάμενες υποδομές, καθώς και η σημαντική αύξηση της ασφάλειας των πεζών τόσο κατά την κίνηση του εντός των οδών όσο και κατά την κίνηση τους στα πεζοδρόμια.

AI4Gov

ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΔΙΑΦΑΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΑΓΕΙ ΤΙΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: «TRUSTED AI FOR TRANSPARENT PUBLIC GOVERNANCE FOSTERING DEMOCRATIC VALUES -ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΔΙΑΦΑΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΑΓΕΙ ΤΙΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ», ακρωνύμιο “AI4Gov”, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Ορίζοντας Ευρώπη» Ο Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης θα αποτελέσει τον μοναδικό πιλοτικό Δημόσιο Φορέα εφαρμογής και αξιολόγησης των καινοτόμων εργαλείων και μεθόδων του έργου στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, θα υλοποιηθούν τα εξής: • Δημιουργία και χρήση πλατφόρμας που θα αναλύει και προβλέπει τις ροές επισκεπτών και τουριστών της πόλης και θα προτείνει, με αυτοματοποιημένο και τεκμηριωμένο τρόπο, την εφαρμογή αποτελεσματικών μέτρων και δράσεων σε κρίσιμους τομείς άσκησης πολιτικής του Δήμου όπως π.χ. η καθαριότητα, η αποκομιδή σκουπιδιών, η ασφάλεια και οι μετακινήσεις με στόχο τη βέλτιστη διαχείρισή τους • Δημιουργία και χρήση καινοτόμων εργαλείων που θα προωθούν τη συμμετοχή των πολιτών επισκεπτών, τουριστών και επιχειρηματιών στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων και τη διαμόρφωση των πολιτικών του Δήμου • Εκπαίδευση και ενημέρωση των υπαλλήλων, στελεχών και πολιτικών προϊσταμένων του Δήμου καθώς και των πολιτών και επιχειρηματιών της πόλης στα θέματα των σύγχρονων τεχνολογιών Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) και Μεγάλων Δεδομένων (Big Data) • Δράσεις Επικοινωνίας, Προβολής και Δικτύωσης του Δήμου Το έργο θα υλοποιηθεί από μια Κοινοπραξία 12 εταίρων που αποτελείται από Δημόσιους Φορείς, Πανεπιστήμια, Ερευνητικούς Οργανισμούς και Επιχειρήσεις από 7 χώρες. Έχει διάρκεια 36 μήνες (από 1/1/2023 – 31/12/2025) και συνολικό προϋπολογισμό 3.000.000 €, χρηματοδοτούμενο 100% από Ευρωπαϊκή Ένωση.

LADESE

ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Στόχος του έργου LADESE (πλήρης τίτλος: «LOCAL ACTION PLANS FOR A DESIGN DRIVEN SOCIAL ECONOMY (ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ») είναι η δημιουργία φιλικών προς τον χρήστη προγραμμάτων υποστήριξης της καινοτομίας των επιχειρήσεων της Κοινωνικής Οικονομίας, δηλαδή οργανισμοί και επιχειρήσεις με κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς με στόχο την προώθηση της ανταγωνιστικότητας και την ανάπτυξή τους.

Για τη δημιουργία των προγραμμάτων υποστήριξης θα χρησιμοποιηθεί η διεθνώς αναγνωρισμένη μεθοδολογία του σχεδιασμού υπηρεσιών (Service Design), η οποία μέσω της συμμετοχικής διαδικασίας σχεδιάζει υπηρεσίες, προγράμματα και προϊόντα που ικανοποιούν τις πραγματικές ανάγκες των χρηστών τους με τον πιο αποδοτικό και βιώσιμο τρόπο.

Ειδικότερα, με τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων μερών (stakeholders) θα αναπτυχθούν πιλοτικά προγράμματα υποστήριξης της καινοτομίας των επιχειρήσεων της Κοινωνικής Οικονομίας, τα οποία θα υλοποιηθούν από τους συμμετέχοντες εταίρους-τοπικές αρχές μέσα από αντίστοιχα Τοπικά Σχέδια Δράσης πενταετούς διάρκειας.
Παράλληλα, θα αναπτυχθεί ένα Εγχειρίδιο - Οδηγός που θα απευθύνεται σε τοπικές αρχές και κέντρα υποστήριξης επιχειρήσεων που επιθυμούν να βελτιώσουν ή να αναπτύξουν νέα προγράμματα υποστήριξης της καινοτομίας των επιχειρήσεων της Κοινωνικής Οικονομίας με τη χρήση της μεθοδολογίας σχεδιασμού υπηρεσιών (Service Design). Τα Τοπικά Σχέδια Δράσης και το Εγχειρίδιο Οδηγός θα παρουσιαστούν στις Βρυξέλλες στο τέλος του έργου.
Το έργο υλοποιείται από κοινοπραξία 5 εταίρων από 3 Ευρωπαϊκές χώρες, και συγκεκριμένα:
1. Ελληνικό Βραβείο Επιχειρηματικότητας (Envolve), Ελλάδα
2. Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Ελλάδα
3. Δήμος Gemeente ‘S-Hertogenbosch (Den Bosch), Ολλανδία
4. Fin Project srl, Ιταλία
5. Provincia (Περιφέρεια) Di Rimini, Ιταλία

Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης θα είναι ο πρώτος ελληνικός Δήμος που θα εφαρμόσει τη διεθνώς αναγνωρισμένη μεθοδολογία σχεδιασμού υπηρεσιών (Service Design) για την ανάπτυξη προγραμμάτων και υπηρεσιών υποστήριξης της επιχειρηματικότητας, που θα υλοποιηθεί μέσω εξειδικευμένου Τοπικού Σχεδίου Δράσης. Παράλληλα, θα αποτελέσει την τοπική αρχή πρότυπο για τις τοπικές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θέλουν να υλοποιήσουν ένα παρόμοιο έργο.

Τέλος, με τη συμμετοχή του στο έργο θα ενισχυθούν οι επιχειρήσεις της Κοινωνικής Οικονομίας στη περιοχή, αυξάνοντας παράλληλα την ανταγωνιστικότητά τους και τις θέσεις απασχόλησης.

Το έργο έχει διάρκεια 24 μήνες (1/5/2022 - 30/04/2024) και συνολικό προϋπολογισμό 222.153,40 €, εκ των οποίων η επιχορήγηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 199.938,06 € ( 90%).

INPERSO

Βιομηχανοποιημένη και Εξατομικευμένη Ανακαίνιση για Βιώσιμες Κοινωνίες

Το INPERSO («Βιομηχανοποιημένη και Εξατομικευμένη Ανακαίνιση για Βιώσιμες Κοινωνίες -INdustrialised and PErsonalised Renovation for Sustainable sOcieties») είναι ένα ολιστικό έργο ριζικής ανακαίνισης που καλύπτει ολόκληρο τον κύκλο ζωής του κτιρίου, προσαρμόσιμη σε διάφορες κλιματικές ζώνες και τυπολογίες κτιρίων.
Μέσω της χρήσης νέων τεχνολογιών που αξιοποιούν τα πλεονεκτήματα της προκατασκευής, της προ-ενσωμάτωσης και της ρομποτικής τρισδιάστατης εκτύπωσης θα οδηγήσει στη δραστική μείωση του χρόνου (>50%) και του κόστους (>25%) κατασκευής, τη μείωση των αποβλήτων-καταλοίπων (>40%) καθώς και στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου, της ποιότητας του εσωτερικού περιβάλλοντος, και του ενεργειακού αποτυπώματος της διαδικασίας ανακαίνισης.
Οι λύσεις του έργου θα εφαρμοστούν σε κτίρια επίδειξης (demo sites) στην Ισπανία, την Ολλανδία και την Ελλάδα, προωθώντας παράλληλα τοπικές ενεργειακές κοινότητες και τη βιώσιμη χρήση ενέργειας.

Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης θα αποτελέσει τον πιλοτικό Δημόσιο Φορέα εφαρμογής και αξιολόγησης των καινοτόμων υλικών και μεθόδων, καθώς το «ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ-ΔΩΡΕΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ & ΑΧΙΛΛ. ΚΑΡAΤΖΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ» (Ταχ. δ/νση: Λητούς 20-Βουλιαγμένη) θα αποτελέσει το κτίριο επίδειξης όπου προγραμματίζεται να υλοποιηθούν οι παρακάτω παρεμβάσεις και δράσεις:
• Στο κτίριο θα τοποθετηθούν  συστήματα έξυπνων τοίχων, θέρμανση, εξαερισμός / κλιματισμός και Φωτοβολταϊκά συστήματα
• Στον περιβάλλοντα χώρο του κτιρίου θα πραγματοποιηθεί ανάπλαση με φωτισμό μέσω Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, αρχιτεκτονική τοπίου, χρήση αποβλήτων για παραγωγή ενέργειας και καλλιέργεια
• Στην ευρύτερη περιοχή θα πραγματοποιηθούν κοινωνικές δράσεις με συμμετοχή πολιτών και Ημέρες Ανοικτής Επιστήμης  

Το έργο υλοποιείται από μια Κοινοπραξία 22 εταίρων που αποτελείται από ερευνητικούς οργανισμούς, ΜΜΕ, μεγάλες επιχειρήσεις και Δημόσιες Αρχές από 8 Ευρωπαϊκές χώρες. Το έργο έχει διάρκεια 48 μήνες (1/07/2022 – 30/06/2026) και συνολικό προϋπολογισμό 9.141.455,00€, εκ των οποίων η συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Ορίζοντας Ευρώπη» (Horizon Europe) είναι 7.491.936,50 €.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το: https://www.inperso-project.eu/

Sat4Edu

Δωρεάν δορυφορικό Internet

Στα 5 Λύκεια του Δήμου μας εγκαταστάθηκε (Σεπτέμβριος 2021) εξοπλισμός για δορυφορικό Internet (100ΜΒs Up /100MBs Down) μέσω του προγράμματος SAT4EDU.
Αν και τα σχολεία μας έχουν ευρυζωνική κάλυψη Internet, η συμμετοχή στο πιλοτικό πρόγραμμα της ευρωπαϊκής ένωσης SAT4EDU, με σχολεία από την Πολωνία και την Ιταλία, μόνο θετικά έχει να προσδώσει στους μαθητές και στους εκπαιδευτικούς των σχολείων μας.
Η πρόσβαση στο Διαδίκτυο με τη χρήση δορυφορικής τεχνολογίας θα βοηθήσει τους καθηγητές των σχολείων μας να ανεβάσουν ακόμη ψηλότερα τον πήχη της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
Το έργο SAT4EDU ανταποκρίνεται στις ανάγκες των ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με τη χρήση ειδικών φίλτρων και firewall για την προστασία των μαθητών.

Για να δείτε φωτογραφίες από τις εγκαταστάσεις του δορυφορικού Internet στα σχολεία μας κάντε κλικ εδώ.

LIFE-IP

Project title: LIFE-IP CEI-Greece - Circular Economy Implementation in Greece LIFE18 IPE/GR/000013

Τοποθεσία: Ελλάδα
Κόστος της δράσης(EUR): 15.934.810 €
Χρηματοδότηση : EASME
Ποσό Συνεισφοράς : 9.560.739 €
Ημερομηνίες : 15-07-2019 -- 31-10 -2027

Συντονιστής Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Εταίροι:
Δήμος Θεσσαλονίκης, Δήμος Αλοννήσου, Δήμος Αντιπάρου, Διαχείριση Αποβλήτων Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε., Δήμος Τήνου,  Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας, Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης, Ελληνικό Δίκτυο DAFNI Δήμου Ναυπακτίας, DAFNI Δίκτυο Βιώσιμων Ελληνικών Νησιών, Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, Δήμος Θήρας, TERRA NOVA Environmental Engineering Consulting Ltd.,Δήμος Πάρου, Δήμος Αθηναίων,  Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών,  Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης, Ελληνικό Πράσινο Ταμείο, Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένου

C-Track 50

Τίτλος έργου: Βάζοντας τις περιφέρειες σε τροχιά ουδετερότητας του άνθρακα έως το 2050 – C-Track 50 (Αριθμός ΣυμφωνίαςΧορηγού - 784974)
Sector (ref. list of sectors in Sectorial experience in PADOR): 41010

Τοποθεσία: Βάρη Βούλα Βουλιαγμένη
Κόστος της δράσης(EUR): 1.983.823,75
Ρόλος: affiliated entity
Χρηματοδότηση : EASME
Ποσό Συνεισφοράς : 1.983.823,75
Ημερομηνίες : 01/03/2018 –28/02/2021

Στόχοι και αποτελέσματα της δράσης
•Διευκόλυνση της κάθετης και οριζόντιας πολυεπίπεδης συνεργασίας διακυβέρνησης σε έντεκα (11) ευρωπαϊκές χώρες, για την καλύτερη σύνδεση των προσπαθειών των ευρωπαϊκών, εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών στον ολοκληρωμένο σχεδιασμό και εφαρμογή της πολιτικής για τη βιώσιμη ενέργεια και το κλίμα.
• Προσδιορισμός στρατηγικών προτεραιοτήτων πολιτικής σε εθνικό επίπεδο, προώθηση της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης για την αξιοποίηση συνεργειών και οικονομιών κλίμακας για την υλοποίηση δράσεων ενεργειακής απόδοσης (ΕΕ) και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ).

• Ανάπτυξη ικανοτήτων σε τοπικό/περιφερειακό επίπεδο, ώστε να καταστεί δυνατός ο ολοκληρωμένος σχεδιασμός βιώσιμης ενεργειακής και κλιματικής πολιτικής για την επίτευξη φιλόδοξων στόχων για το 2050 και «η υποστήριξη των προσπαθειών [της συμφωνίας του Παρισιού] για τον περιορισμό της αύξησης της θερμοκρασίας σε 1,5°C πάνω από τα προβιομηχανική επίπεδα».
• Ανάπτυξη τουλάχιστον 116 σχεδίων δράσης για τη βιώσιμη ενέργεια και την πολιτική για το κλίμα για το 2050 σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, ώστε να απελαθήσουν το ενεργειακό σύστημα από τις ανθρακούχες πηγές και να καταστεί ανθεκτικό στο κλίμα.
• Ανάπτυξη τουλάχιστον 105 προτάσεων χρηματοδότησης για την υλοποίηση βιώσιμων δράσεων/έργων για την ενέργεια και το κλίμα.
• Στοχευμένη προώθηση της έννοιας της ουδετερότητας του άνθρακα σε τουλάχιστον 50.000 ενδιαφερόμενους φορείς σε όλη την Ευρώπη (περισσότερες από 12.000 αρχές και φορείς ενέργειας μέσω των δικτύων ICLEI EURO & FEDARENE) για την αναπαραγωγή των αποτελεσμάτων του έργου σε άλλες περιοχές.
• Στήριξη των πολιτικών και πρωτοβουλιών της ΕΕ, όπως το Παγκόσμιο Σύμφωνο δημάρχων για την ενέργεια και το κλίμα, με την εκμάθηση από τους πρωτοπόρους και τη διάδοση βέλτιστων πρακτικών σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Το CTRACK 50 θα δώσει τη δυνατότητα στις τοπικές και περιφερειακές αρχές να αναπτύξουν, να χρηματοδοτήσουν και να εφαρμόσουν φιλόδοξα σχέδια και δράσεις ανθεκτικά στη βιώσιμη ενέργεια και το κλίμα, δίνοντας έμφαση στην προώθηση της τοπικής ολοκληρωμένης ενέργειας, της κινητικότητας των μεταφορών και του σχεδιασμού της χρήσης της γης, καθώς και της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες και τα βασικά αποτελέσματα του έργου περιλαμβάνουν τα εξής: •Ανάπτυξη τουλάχιστον 116 σχεδίων δράσης για τη βιώσιμη ενέργεια και την πολιτική για το κλίμα για το 2050 σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο
•Ανάπτυξη ικανοτήτων σε τοπικό/περιφερειακό επίπεδο μέσω εργαστηρίων, διαδικτυακών σεμιναρίων, ενημερωτικών ημερίδων και συνεδρίων.
•Στοχευμένη προώθηση της έννοιας της ουδετερότητας του άνθρακα σε τουλάχιστον 50.000 ενδιαφερόμενους φορείς σε όλη την Ευρώπη.

WiFi4EU

Δωρεάν Wi-Fi για τους Ευρωπαίους

WiFi4EU
Η πρωτοβουλία WiFi4EU αποσκοπεί στην παροχή δωρεάν δημόσιας συνδεσιμότητας Wi-Fi για τους πολίτες και τα δίκτυα επισκεπτών σε 6.000 έως 8.000 κοινότητες έως το 2020 σε ολόκληρη την ΕΕ.
Για την πρωτοβουλία αυτή έχει διατεθεί ενδεικτικό ύψους 130 εκατομμυρίων ευρώ που προέρχεται κυρίως από τον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» CEF Telecom. Είναι ανοικτό σε φορείς του δημόσιου τομέα από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και τις συμμετέχουσες χώρες του ΕΟΧ (Νορβηγία και Ισλανδία).
Οι επιλεγμένοι δήμοι έχουν λάβει ένα κουπόνι ύψους €15.000 το οποίο χρησιμοποιήθηκε για την εγκατάσταση ενός λειτουργικού Wi-Fi hotspot εντός 18 μηνών από την απονομή του κουπονιού

TEESCHOOLS

Sector (ref. list of sectors in Sectorial experience in PADOR): 23111 Energy sector policy, planning and administration

  

Τοποθεσία: Βάρη Βούλα Βουλιαγμένη
Κόστος της δράσης(EUR): 2.840.000
Ρόλος: Affiliated entitiy
Χρηματοδότηση: Ιnterreg-MED European Regional Development Fund
Ποσό Συνεισφοράς : 2.414.000
Ημερομηνίες : 01/02/2017-31/12/2020

Στόχοι και αποτελέσματα της δράσης
Το TEESCHOOLS στοχεύει στην παροχή νέων λύσεων στις Τοπικές Αρχές τόσο από τεχνική όσο και από οικονομική άποψη για την υλοποίηση δραστηριοτήτων ανακαίνισης κτιρίων σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας στα Μεσογειακά Σχολεία.

Η καινοτόμος προσέγγιση του έργου συνίσταται στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συνόλου φιλικών προς το χρήστη αλλά επιστημονικά ορθών εργαλείων:
• ένα εργαλείο προελέγχου για την απλούστευση των ενεργειακών ελέγχων
• αριθμομηχανή αποτυπώματος άνθρακα με βάση τις πληροφορίες του κύκλου ζωής του κτιρίου
• μια καινοτόμο βάση δεδομένων ΒΔΤ (Best Available Technics) για την ανακαίνιση σχολικών κτιρίων
• προσαρμοσμένα μοντέλα χρηματοδότησης και υψηλής ειδίκευσης εκπαιδεύσεις

PLURAL

  

Τοποθεσία: Βάρη Βούλα Βουλιαγμένη
Κόστος της δράσης(EUR): 9.663.495
Ρόλος: Συν-δικαιούχος,
Χρηματοδότηση: European Union’s Horizon 2020 research
                  and innovation programme

Ποσό Συνεισφοράς : 7.973.817
Ημερομηνίες : 01/10/2020-30/9/2024

Το έργο PLURAL υλοποιείται από 18 εταίρους από 8 Ευρωπαϊκές χώρες (Ισπανία, Ιταλία, Ελλάδα, Γερμανία, Τσεχία, Λουξεμβούργο, Ελβετία και Πολωνία) και ως βασικό στόχο το σχεδιασμό και επίδειξη μιας παλέτας ευπροσάρμοστων, μεταβλητού μεγέθους και επεκτάσιμων, προκατασκευασμένων προσόψεων ελαφριάς κατασκευής, που παίρνουν υπόψη τις ανάγκες των χρηστών – ενοίκων κτιρίων (κιτ "Plug-and-Use").

Αξιολογούνται τρία διαφορετικά συστήματα προσόψεων, τα οποία συνδυάζουν συστήματα θέρμανσης-ψύξης, εξαερισμού, συλλογής θερμότητας με έξυπνα παράθυρα για τη μείωση της συνολικής κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας του κτιρίου σε λιγότερο από 60kWh/m2 ετησίως και για να διασφαλιστεί τοπική παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας σε περισσότερα από 50kWh/m2.

Ο Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης αποτελεί τον πιλοτικό Δημόσιο Φορέα δεδομένου ότι στη Στέγη Υπερηλίκων Βούλας θα γίνει η εφαρμογή των καινοτόμων ενεργειακών παρεμβάσεων, προκειμένου να αξιολογηθεί ο βαθμός ενεργειακής αποδοτικότητάς τους. Το έργο έχει διάρκεια από 1/10/2020 έως 30/09/2024, και συνολικό προϋπολογισμό 9.663.495,03€, εκ των οποίων η συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 7.973.817,70€.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το:      http://plural-renovation.eu

Project Development In South Attica (PRODESA)

Sector (ref. list of sectors in Sectorial experience in PADOR): 23111 Energy sector policy, planning and administration

  

Τοποθεσία: Βάρη Βούλα Βουλιαγμένη
Κόστος της δράσης(EUR): 1.058.760
Ρόλος: Συν-δικαιούχος,
Χρηματοδότηση: European Union’s Horizon 2020
                 research and innovation programme

Ποσό Συνεισφοράς : 1.058.760
Ημερομηνίες : 01/05/2017-30/04/2020

Στόχοι και αποτελέσματα της δράσης
Επτά μεγάλοι δήμοι του Μητροπολιτικού Τομέα Αθηνών ενώνουν τις προσπάθειές τους για την έναρξη έργων ενεργειακής απόδοσης και ανανεώσιμης ενέργειας, αξιοποιώντας καινοτόμα χρηματοδοτικά εργαλεία και προσελκύοντας ιδιωτικές επενδύσεις.

Τα έργα περιλαμβάνουν παρεμβάσεις ενεργειακής απόδοσης σε 116 δημοτικά κτίρια, ενσωμάτωση συνολικά 3,2 MW φωτοβολταϊκών στις στέγες των κτιρίων αυτών και επαναφωτογράφηση για τον δημοτικό φωτισμό.

Η συνολική εξοικονόμηση ενέργειας είναι45,6 GWh/y και η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές είναι 4,8 GWh/y. Το συνολικό κόστος των παρεμβάσεων είναι 20,24 εκατ.

Mediterannean Sea Festival

Sector (ref. list of sectors in Sectorial experience in PADOR): 16061 Culture and recreation

  

Τοποθεσία: Βάρη Βούλα Βουλιαγμένη
Κόστος της δράσης(EUR): 28.799
Ρόλος: Συντονιστής
Χρηματοδότηση: Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης,
Ποσό Συνεισφοράς : 28.799
Ημερομηνίες : Μία φορά το χρόνο από το 2016

Στόχοι και αποτελέσματα της δράσης

Στόχος αυτής της δράσης, η οποία πραγματοποιείται κάθε χρόνο από το 2016, είναι η προώθηση του πολιτισμού στους πολίτες ως μέσου αυτοεκτίμησης και ταυτότητας.

Περιλαμβάνει καλλιτεχνικές, μουσικές και χορευτικές δραστηριότητες.

Ο ρόλος του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης είναι η διοργάνωση της εκδήλωσης, η εκτέλεση διοικητικών καθηκόντων και η διασφάλιση της ασφάλειας των συμμετεχόντων και του κοινού.

Αποτελέσματα: Στην  διοργάνωση του 2019 συμμετείχαν περισσότερα από 7000 άτομα.

Σχολικό Πρωτάθλημα

Sector (ref. list of sectors in Sectorial experience in PADOR): 16065 Recreation and sport

  

Τοποθεσία: Βάρη Βούλα Βουλιαγμένη
Κόστος της δράσης(EUR): 33.750,07
Ρόλος: Συντονιστής
Χρηματοδότηση: Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης,
Ποσό Συνεισφοράς : 33.750,07
Ημερομηνίες : Μία φορά το χρόνο από το 2015

Στόχοι και αποτελέσματα της δράσης
Στόχος της δράσης αυτής, η οποία πραγματοποιείται κάθε χρόνο από το 2015, είναι η προώθηση του αθλητισμού και της σωματικής άσκησης στους μαθητές ως μέσο ευημερίας.
Ο ρόλος του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης είναι
   η διοργάνωση της εκδήλωσης,
   η εκτέλεση διοικητικών καθηκόντων και
   η διασφάλιση της ασφάλειας των συμμετεχόντων και του κοινού.

Αποτελέσματα: Στην τελευταία έκδοση της εκδήλωσης το 2019 συμμετείχαν περισσότεροι από 1000 μαθητές και 1400 θεατές παρακολούθησαν την εκδήλωση.

Run The Lake

Sector (ref. list of sectors in Sectorial experience in PADOR): 16065 Recreation and sport

  

Τοποθεσία: Βάρη Βούλα Βουλιαγμένη
Κόστος της δράσης(EUR): 31.000
Ρόλος: Συν-δικαιούχος
Χρηματοδότησ: Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης,
Ποσό Συνεισφοράς : 9.000
Ημερομηνίες : Μία φορά το χρόνο από το 2012

Στόχοι και αποτελέσματα της δράσης
Ο στόχος αυτής της δράσης, η οποία πραγματοποιείται κάθε χρόνο από το 2012 στη Βουλιαγμενή, είναι αφενός η προώθηση της σωματικής άσκησης στους πολίτες ως μέσο ευημερίας και αφετέρου η συγκέντρωση χρημάτων και δωρεών σε ιδρύματα και κέντρα στήριξης που παρέχουν φροντίδα σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη.

Ο ρόλος του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης είναι να συνδιοργανώσει την εκδήλωση, μεταξύ των οποίων και να την προωθήσει στους πολίτες της πόλης μέσω κοινωνικών/ηλεκτρονικών και τοπικών έντυπων μέσων ενημέρωσης, να εκτελέσει διοικητικά καθήκοντα και να διασφαλίσει την ασφάλεια των συμμετεχόντων και του κοινού.

Αποτελέσματα: Στην τελευταία έκδοση της διοργάνωσης το 2018 συμμετείχαν περισσότερα από 2.100 άτομα.

XTERRA Greece Championship

Sector (ref. list of sectors in Sectorial experience in PADOR): 16065 Recreation and sport

  

Τοποθεσία: Βάρη Βούλα Βουλιαγμένη
Κόστος της δράσης(EUR):
Ρόλος: Συν-δικαιούχος
Χρηματοδότηση: Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, ιδιώτες χορηγοί
Ποσό Συνεισφοράς : 19.964
Ημερομηνίες : Μία φορά το χρόνο από το 2016

Στόχοι και αποτελέσματα της δράσης
Στόχος αυτής της δράσης, η οποία πραγματοποιείται κάθε χρόνο από το 2016 στη Βουλιαγμενή, είναι η υλοποίηση ενός διεθνούς αθλητικού γεγονότος (τρίαθλο) με τη συμμετοχή επαγγελματιών αθλητών και πολιτών.

Ο ρόλος του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης είναι :
  να συνδιοργανώσει την εκδήλωση,
  να την προωθήσει στους πολίτες της πόλης μέσω κοινωνικών/ηλεκτρονικών και τοπικών έντυπων μέσων ενημέρωσης,
  να εκτελέσει διοικητικά καθήκοντα (εγγραφές, διαμονή αθλητών) και
  να διασφαλίσει την ασφάλεια των συμμετεχόντων και του κοινού.

Αποτελέσματα: Στην τελευταία έκδοση της εκδήλωσης το 2018 συμμετείχαν περισσότερα από 470 άτομα και περισσότεροι από 1100 πολίτες παρακολούθησαν την εκδήλωση.

Αυτοματοποιημένο Υπόγειο Σύστημα Κάδων

Sector (ref. list of sectors in Sectorial experience in PADOR): 14050 Waste management/disposal

  

Τοποθεσία: Βάρη Βούλα Βουλιαγμένη
Κόστος της δράσης(EUR): 223.200
Ρόλος: Συντονιστής
Χρηματοδότηση : Green Fund (supervised by the Greek Ministry
                             of Environment, Energy and Climate Change)

Ποσό Συνεισφοράς : 223.200
Ημερομηνίες : 4/12/2018-3/6/2019

Στόχοι και αποτελέσματα της δράσης
Στόχος της δράσης είναι η προμήθεια 3 αυτοματοποιημένων συστημάτων υπόγειων κάδων, όχι μόνο για την ανάγκη αισθητικής αναβάθμισης της περιοχής της πόλης αλλά και για την παροχή πιο ελεύθερου δημόσιου χώρου, ειδικά στο κέντρο της πόλης.

Δράσεις Για Την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων

Sector (ref. list of sectors in Sectorial experience in PADOR): 14050 Waste management/disposal

  

Τοποθεσία: Βάρη Βούλα Βουλιαγμένη
Κόστος της δράσης(EUR): 204.484,73
Ρόλος: Συντονιστής
Χρηματοδότηση: European Fund for Regional Development-Cohesion
                               Fund (ESPA 2014-2020)

Ποσό Συνεισφοράς : 204.484,73
Ημερομηνίες : 3/2/2017-3/12/2018

  

Στόχοι και αποτελέσματα της δράσης
Στόχος της δράσης είναι η προμήθεια κάδων και σάκων για βιοαποβλήτες, καθώς και η προμήθεια χωματόδρομου για τη μεταφορά βιοαποβλήτεων στη Μονάδα Επεξεργασίας Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης.

Σχέδιο Δράσης Για Τη Βιώσιμη Ενέργεια

Sector (ref. list of sectors in Sectorial experience in PADOR): 23111 Energy sector policy, planning and administration

  

Τοποθεσία: Βάρη Βούλα Βουλιαγμένη
Κόστος της δράσης(EUR): 14.260
Ρόλος: Συντονιστής
Χρηματοδότηση: Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
Ποσό Συνεισφοράς : 14.260
Ημερομηνίες : (submitted on) 19/9/2016

  

Στόχοι και αποτελέσματα της δράσης
Ένα σχέδιο δράσης για τη βιώσιμη ενέργεια (SEAP) αναπτύχθηκε ως δέσμευση για τον υπογράφοντα του Συμφώνου.

Καθορίζει συγκεκριμένα μέτρα μείωσης, μαζί με χρονοδιαγράμματα και αναθέσεις αρμοδιότητες, τα οποία μεταφράζουν τη μακροπρόθεσμη στρατηγική σε δράση. Ο στόχος μείωσης του CO2 των τοπικών αρχών είναι 20% μέχρι το 2020.

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας

Sector (ref. list of sectors in Sectorial experience in PADOR): 43030 Urban development and management

  

Τοποθεσία: Βάρη Βούλα Βουλιαγμένη
Κόστος της δράσης(EUR): 40.000
Ρόλος: Συντονιστής
Χρηματοδότηση :
  Green Fund (supervised by the Greek Ministry of Environment,
  Energy and Climate Change)

Ποσό Συνεισφοράς : 40.000
Ημερομηνίες : 26/11/2018-25/2/2019

Στόχοι και αποτελέσματα της δράσης
Ένα στρατηγικό σχέδιο θα σχεδιαστεί για να ικανοποιήσει τις ανάγκες κινητικότητας των ανθρώπων και των επιχειρήσεων στην πόλη για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Θα βασίζεται σε υφιστάμενες πρακτικές σχεδιασμού και θα λαμβάνει δεόντως υπόψη τις αρχές ενσωμάτωσης, συμμετοχής και αξιολόγησης. Αποσκοπεί στη δημιουργία ενός συστήματος αστικών μεταφορών, αντιμετωπίζοντας – κατ' ελάχιστον – τους ακόλουθους στόχους:

    Διασφάλιση ότι σε όλους τους πολίτες προσφέρονται επιλογές μεταφοράς που επιτρέπουν την πρόσβαση σε βασικούς προορισμούς και υπηρεσίες
    Βελτίωση της ασφάλειας και της ασφάλειας,
    Μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και της ηχορύπανσης, των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και της κατανάλωσης ενέργειας
    Βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της οικονομικής αποδοτικότητας της μεταφοράς προσώπων και εμπορευμάτων,
    Συμβολή στην ενίσχυση της ελκυστικότητας και της ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος και του αστικού σχεδιασμού προς όφελος των πολιτών, της οικονομίας και της κοινωνίας στο σύνολό της.

LIFE DEBAG

Ολοκληρωμένη Εκστρατεία Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης για τη Μείωση των Πλαστικών Σακουλών στο Θαλάσσιο Περιβάλλον.

  

Τοποθεσία: Βάρη Βούλα Βουλιαγμένη
Κόστος της δράσης(EUR): 1.257.545,00
Ρόλος: Affiliated entity (Συνδεδεμένη οντότητα)
Χρηματοδότηση : European Union’s LIFE financial instrument
Ποσό Συνεισφοράς : 754.527,00
Ημερομηνίες : 201/09/2015 - 31/03/2018

Στόχοι και αποτελέσματα της δράσης

Το έργο LIFE DEBAG στοχεύει στην ανάπτυξη και υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης εκστρατείας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την πρόληψη – μείωση της ρύπανσης από πλαστικές σακούλες στο θαλάσσιο περιβάλλον σε εθνικό και τοπικό επίπεδο.

Λαμβάνοντας υπόψη το εθνικό επίπεδο, διεξάγεται πανεθνική ενημερωτική εκστρατεία σε όλη την τηλεόραση (τηλεοπτικό σποτ, συνεντεύξεις), ραδιόφωνο (συνεντεύξεις, αναφορές από ραδιοφωνικούς παραγωγούς) και έντυπα, ηλεκτρονικά και μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Περιήγηση Με Ποδήλατο

Στο Πλαίσιο Της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας

  

Τοποθεσία: Παλαιό Φάληρο, Άλιμος, Γλυφάδα, Βάρη Βούλα Βουλιαγμένη
Κόστος της δράσης(EUR): 45.000
Ρόλος: Συν-δικαιούχος
Χρηματοδότηση :
  Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης(ίδιοι πόροι)
  Ιδιώτες δωρητές (Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος )

Ποσό Συνεισφοράς : 9.796
Ημερομηνία : 22/9/2018

Στόχοι και αποτελέσματα της δράσης
Στόχος αυτής της δράσης στους δρόμους, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 22/9/2018 κατά τη διάρκεια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας 2018, ήταν να ενθαρρύνει τους πολίτες να χρησιμοποιούν το ποδήλατο ως εναλλακτικό και φιλικότερο προς το περιβάλλον τρόπο μεταφοράς.

Ένας άλλος στόχος ήταν να ενθαρρυνθούν οι πολίτες να χρησιμοποιούν το σύστημα κοινής χρήσης ποδηλάτων που αναπτύχθηκε σε τέσσερις Δήμους με τη βοήθεια της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος.

Ο ρόλος του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης ήταν να συνδιοργανώσει την εκδήλωση, μεταξύ των οποίων και να την προωθήσει στους πολίτες της πόλης μέσω κοινωνικών/ηλεκτρονικών και τοπικών έντυπων μέσων ενημέρωσης, να εκτελέσει διοικητικά καθήκοντα και να διασφαλίσει την ασφάλεια των συμμετεχόντων και του κοινού.
Στο τέλος της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε συναυλία με διάσημους τραγουδιστές.

Αποτελέσματα: Συμμετείχαν περισσότερα από 500 άτομα και περισσότεροι από 2500 πολίτες παρευρέθηκαν στην εκδήλωση.

INNOWEE

Project title: INNOVATIVE PRE-FABRICATED COMPONENTS INCLUDING DIFFERENT WASTE CONSTRUCTION MATERIALS REDUCING BUILDING ENERGY AND MINIMISING ENVIRONMENTAL IMPACTS (INNOWEE)
Sector (ref. list of sectors in Sectorial experience in PADOR): 23182 Energy research

Τοποθεσία: Βάρη Βούλα Βουλιαγμένη
Κόστος της δράσης(EUR): 3.361.000
Ρόλος: Συν-δικαιούχος
Χρηματοδότηση : European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme
Ποσό Συνεισφοράς : 3.361.000
Ημερομηνίες : 01/10/2016-30/9/2020

Πρόγραμμα Inno Wee - from waste to efficiency - από τα απόβλητα στην αποδοτικότητα.

Χαρακτηριστικά
Το Δημαρχείο Βουλιαγμένης μετατρέπεται σε κτίριο υψηλής ενεργειακής απόδοσης".

Στόχος του ερευνητικού αυτού προγράμματος είναι η δημιουργία ενεργειακών δομικών υλικών ανακυκλώνοντας απόβλητα κατεδαφίσεων (μπάζα) Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα μαζί με 9 εταίρους από 6 χώρες (Ισπανία, Ιταλία, Ελλάδα, Ρουμανία, Πολωνία και Σλοβενία).

Ο προϋπολογισμός του Δήμου μας είναι 91.250 ευρώ και χρηματοδοτείται 100% από το πρόγραμμα.

Στόχοι και αποτελέσματα της δράσης
Ανάπτυξη νέων προκατασκευασμένων γεωπολυμετικών πάνελ υψηλής απόδοσης, συμπεριλαμβανομένων διαφορετικών CDW για οικολογικές προσόψεις (πάνελ ETIC, αεριζόμενα πάνελ πρόσοψης) και για φιλικό προς το περιβάλλον εσωτερικό σύστημα ακτινοβολίας (μονολιθικό πάνελ, συναρμολογημένο πάνελ) με χαμηλές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, χαμηλή ενσωματωμένη ενέργεια, χαμηλές εκπομπές CO2 και υψηλή θερμική απόδοση.
Εταίροι
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE (Coordinator) Ιταλία
GUIDOLIN GIUSEPPE - ECO. G. SRL Ιταλία
R.E.D. SRL Ιταλία
FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION Ισπανία
PIETRE EDIL SRL Ρουμανία
SC MAGNETTI BUILDING SRL, Ιταλία
IZNAB SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA Πολωνία
ZAVOD ZA GRADBENISTVO SLOVENIJE Σλοβενία
PROIGMENES EREVNITIKES & DIAHIRISTIKES EFARMOGES Ελλάδα

Interreg

 

Τοποθεσία: Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
Κόστος της δράσης(EUR): 912.594
Ρόλος: Συντονιστής
Χρηματοδότηση :  INTERREG Balkan-Mediterranean
                                2014-2020 cooperation Programme

Ποσό Συνεισφοράς (από χορηγό): 775.704,90
Ημερομηνίες (Από .. Έως):01/12/2017-30/11/2019

Ο Δήμος μας συμμετέχει ως επικεφαλής οργανισμός (Leader) στο πρόγραμμα BAS (Benefit As you Save). Το πρόγραμμα BAS ανήκει στο χρηματοδοτικό εργαλείο Interreg.

Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών σε διαδικασίες ανακύκλωσης μέσω της εφαρμογής ανταποδοτικών συστημάτων "ανακυκλώνω - κερδίζω". Το πρόγραμμα είναι ύψους 1.450.000 Ευρώ και συμμετέχουν οι Δήμοι Ν. Φιλαδέλφειας, Χαλκηδόνας, Λεμεσού, Τυράννων, Σόφιας το Τεχνικό επιμελητήριο της Αλβανίας και το Πανεπιστήμιο της Οχρίδας FYROM.

Χαρακτηριστικά

Η εναρκτήρια συνάντηση του έργου: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» “Benefit As you Save – BAS” στο πλαίσιο του INTERREG – BalkanMed 2014-2020μ, έγινε την Πέμπτη 18 Ιανουαρίου στις 10.00 π.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Λεωφόρος Κ. Καραμανλή 18, 16673, Βούλα).

Στη συνάντηση παρουσιάστηκε το ομώνυμο έργο το οποίο ξεκίνησε την 1η Δεκεμβρίου 2017, με πρωτοβουλία του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, ο οποίος συμμετέχει ως επικεφαλής (leader) και έχει διάρκεια 2 έτη. Στόχος του έργου είναι η ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα συστήματα ανακύκλωσης απορριμμάτων σε σημαντικούς αστικούς Δήμους των Βαλκανίων και της Μεσογείου
Συμμετέχουν, εκτός από τον Δήμο Βάρη Βούλας Βουλιαγμένης, ο Δήμος Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας, ο Δήμος Λεμεσού Κύπρου, ο Δήμος Σόφιας Βουλγαρίας, ο Δήμος Τιράνων Αλβανίας, το Περιβαλλοντικό Κέντρο Ανάπτυξης, Εκπαίδευσης και Δικτύωσης Αλβανίας και το Πανεπιστήμιο Αγίου Κλήμη Οχρίδας – Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας.

Παρόντες στη συνάντηση ήταν αντιπροσωπείες όλων των εταίρων ενώ την εκδήλωση χαιρέτησε ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, κ. Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σωκράτης Φάμελλος, η Περιφερειάρχης Αττικής, κα. Ρένα Δούρου, ο Δήμαρχος Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας, κ. Αριστείδης Βασιλόπουλος καθώς και οι εκπρόσωποι όλων των φορέων που συμμετέχουν.