Ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων

diakinis eggrafonΟ Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης ξεκίνησε  να χρησιμοποιεί από 01/01/2018  ένα σύγχρονο λογισμικό Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων που έχει αναπτυχθεί με τεχνολογίες αιχμής (ASP.NET, ANGULAR, HTML5 κλπ.).
Η πρόσβαση στο σύστημα αυτό θα μπορεί να πραγματοποιείται με οποιοδήποτε WEB Browser και η λειτουργία του είναι απλή και φιλική για τους χρήστες.

Με το πρόγραμμα αυτό η ηλεκτρονική διακίνηση των ψηφιοποιημένων εγγράφων θα αποτελεί πλέον μια εύκολη και γρήγορη διαδικασία. Τα έγγραφα θα μπορούν να ``χρεώνονται`` αυτόματα στους παραλήπτες χρησιμοποιώντας προκαθορισμένους τύπους εγγράφων ή να ``χαρακτηρίζονται`` στα τμήματα και στους χρήστες προς διεκπεραίωση ή κοινοποίηση.

Χαρακτηριστικά

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΡΟΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Το πρόγραμμα ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων υποστηρίζει τη δυνατότητα παρακολούθησης της ροής εργασίας κάθε εγγράφου σε πραγματικό χρόνο. Παρέχει αναλυτική πληροφόρηση σχετικά με τον ακριβή χρόνο παραλαβής και διεκπεραίωσης των εγγράφων από τους χρήστες.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ & ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Εχει τη δυνατότητα γρήγορης εισαγωγής όλων των τύπων εγγράφων και άμεση αναζήτησής τους από τους χρήστες, βάσει της ταυτότητά τους αλλά και οποιουδήποτε στοιχείου του περιεχόμενου τους (full text search).

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ
Το πρόγραμμα ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων υποστηρίζει την τήρηση πολλαπλών ηλεκτρονικών πρωτοκόλλων για τα εισερχόμενα και τα εξερχόμενα έγγραφα. Μπορεί να κατηγοριοποιήσει τα πρωτόκολλα σε διάφορους τύπους εγγράφων και να επισυνάψει απεριόριστο αριθμό ψηφιακών αρχείων σε καθένα από αυτά. Δίνει τη δυνατότητα άμεσης ``χρέωσης`` σε παραλήπτες (εσωτερική διανομή) από τους χρήστες του πρωτοκόλλου.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
Με την εισαγωγή του οργανογράμματος του οργανισμού (Διευθύνσεις, Τμήματα, Γραφεία) στο πρόγραμμα ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων και τη δημιουργία χρηστών με ρόλους και δικαιώματα μπορούμε να δημιουργήσουμε εύκολα απεριόριστο αριθμό διαδικασιών. Η διαδικασία αποτελείται από ενδιάμεσα στάδια και μπορεί να περιλαμβάνει ενέργειες από έναν ή περισσότερους χρήστες του οργανισμού.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ
Το πρόγραμμα ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων παρέχει την δυνατότητα αποθήκευσης αρχείων όλων των τύπων και οργάνωσής τους σε δενδροειδή μορφή φακέλων. Επίσης παρέχει την δυνατότητα ομαδοποίησης διαδικασιών με στόχο την διαχείριση ολοκληρωμένων έργων.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Το πρόγραμμα ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων παρέχει πλήρη και πολύτιμα αριθμητικά και στατιστικά στοιχεία για την διαχείριση των εγγράφων και των διαδικασιών του οργανισμού. Βοηθάει στη λήψη σημαντικών διοικητικών αποφάσεων.

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
Το πρόγραμμα ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων υποστηρίζει πλήρως τις ψηφιακές υπογραφές.