Τμήμα Μελετών και Έργων


Διεύθυνση: Βασιλέως Κωνσταντίνου 25,166 72 Βάρη.
Τηλ. 213 2030 421
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.Αρμοδιότητες

Συνεργάζεται με τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης κατά το σχεδιασμό των προγραμμάτων δράσης του Δήμου που αφορούν την υλοποίηση των κάθε είδους τεχνικών έργων του Δήμου που περιλαμβάνουν:
Την κατασκευή και συντήρηση υποδομών (κατασκευές νέων έργων οδοποιίας, συντήρηση υφιστάμενου οδικού δικτύου, πεζοδρομίων, αγωγών αποχετεύσεων ομβρίων και ακαθάρτων, συνδέσεων αποχετεύσεων, κατασκευές γεφυρών, κόμβων και διαβάσεων, λιμενικών και λοιπών τεχνικών έργων)
Την κατασκευή και συντήρηση κτιριακών έργων (κατασκευή, συντήρηση, επισκευή, διακόσμηση και εξοπλισμός των δημοτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων)
Την κατασκευή και συντήρηση έργων διαμόρφωσης, διαρρύθμισης και εξωραϊσμού των κοινοχρήστων χώρων στην περιοχή του Δήμου (πεζόδρομοι, πλατείες, παιδικές χαρές, τεχνικά έργα χώρων πρασίνου, αθλητικοί χώροι, αρχαιολογικοί χώροι και μνημεία, κοιμητήρια κλπ), σύμφωνα με το εύρος της δικαιοδοσίας των δήμων.
Την επέκταση, συντήρηση, επισκευή και βελτίωση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού των οδών και γενικά των υπαιθρίων χώρων του Δήμου, καθώς και του φωτισμού για την ανάδειξη των δημοτικών κτιρίων, μνημείων και αρχαιολογικών χώρων της περιοχής.
Την επέκταση, συντήρηση και επισκευή του δικτύου φωτεινής σηματοδότησης για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας στην περιοχή του Δήμου.
Τη συντήρηση, επισκευή ή βελτίωση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και των κάθε είδους Η/Μ εγκαταστάσεων των Δήμου.
Μεριμνά για την εκπόνηση όλων των αναγκαίων μελετών για την υλοποίηση των έργων του Τμήματος (εκπόνηση με προσωπικό του Τμήματος ή με ανάθεση σε τρίτους). Επιβλέπει την καλή εκπόνηση των μελετών.
Συντάσσει τεχνικές προδιαγραφές και προσδιορίζει τις ανάγκες κάθε έργου σε υλικά, εργαλεία, τεχνικό εξοπλισμό ανθρώπινο δυναμικό κλπ και εισηγείται την μεθοδολογία εκτέλεσης κάθε έργου ( με αυτεπιστασία ή με ανάθεση σε τρίτους).
Συνεργάζεται με τις Οικονομικές Υπηρεσίες για την καλή εκτέλεση των διαδικασιών ανάθεσης των μελετών και της εκτέλεσης των έργων σε τρίτους.
Επιβλέπει την εκτέλεση των έργων του Τμήματος που ανατίθενται σε τρίτους. Διενεργεί επιμετρήσεις εργασιών και ελέγχει τις πιστοποιήσεις εργασιών που υποβάλλονται από τρίτους.
Μεριμνά για τις διαδικασίες παραλαβής των έργων που εκτελούνται από τρίτους
Διενεργεί δειγματοληπτικούς ελέγχους, προκειμένου να διαπιστωθεί η ποιότητα των χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος, καθώς και η ποιότητα των προϊόντων τσιμέντου.
Μεριμνά για τον σωστό χειρισμό και την αξιοποίηση των μηχανημάτων και γενικά του τεχνικού εξοπλισμού που χρησιμοποιεί το Τμήμα.
Ενημερώνει την Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης για την πρόοδο της υλοποίησης των έργων του Τμήματος.
Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη προς τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και τα Τμήματά της (τήρηση πρωτοκόλλου, διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση αλληλογραφίας, θέματα προσωπικού κλπ)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Ο κατάλογος με τα ονόματα των τεχνικών υπαλλήλων που εγγράφονται στο Μητρώο Μελών Επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών & παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.Μ.Ε.Δ), σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν ΔΝΣ/61034/ΦΝ466 (Αρ. Φύλλου 4841/29-12-2017 Τεύχος Β) απόφαση είναι τα κάτωθι.

 1. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ                                 ΤΕ3 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
 2. ΓΡΑΨΑ ΜΑΡΙΑ                                                  ΠΕ4 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
 3. ΔΑΓΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ                                           ΠΕ3 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
 4. ΔΡΑΜΗ ΖΩΗ                                                     ΠΕ3 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ   
 5. ΚΑΡΣΑΜΠΑ ΜΑΡΙΑ                                           ΠΕ3 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
 6. ΚΕΧΑΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ                                         ΠΕ6 ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
 7. ΚΟΥΚΟΥΜΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ                          ΤΕ4 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
 8. ΚΟΥΣΙΑΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ                                        ΤΕ4 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ
 9. ΛΑΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                             ΠΕ3 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
 10. ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                ΤΕ4 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ
 11. ΜΑΥΡΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                                  ΠΕ3 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
 12. ΜΕΜΟΣ ΑΡΗΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ            ΠΕ4 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
 13. ΜΙΧΑΛΟΥΔΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ                                 ΤΕ4 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ
 14. ΜΩΡΑΙΤΗ ΕΛΕΝΗ                                             ΠΕ3 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
 15. ΝΙΚΟΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                        ΤΕ3 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
 16. ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΕΤΤΑ                                 ΠΕ9 ΓΕΩΠΟΝΩΝ
 17. ΣΑΜΠΑΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ                                   ΤΕ3 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
 18. ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ                                   ΠΕ4 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

                           Από την Δ/νση Τ.Υ.