ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

 

Βάρη 22-12-2022

Αριθμ. Πρωτ.54334

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Λεωφ. Κων. Καραμανλή 18

Τ.Κ. : 16673

Βούλα

ΕΡΓΟ:

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ

(ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ)

A/A ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

(Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ ):

194826

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ / ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟ

Κ.Α. (ΔΗΜΟΣ) :

30-7323.037

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ :

124/2022

CPV:

45431000-7: Εργασίες πλακόστρωσης

NUTS:

EL305

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

με Φ.Π.Α.:

2.000.000,00 €

(1.612.903,23+387.096,77 (24% Φ.Π.Α))

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ (ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ)»

Ο Δήμος Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης προκηρύσσει την με Ανοικτή Διαδικασία, επιλογή Αναδόχου

για την κατασκευή του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ (ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ)» εκτιμώμενης αξίας

2.000.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, (σχετική η με αριθμό 124 /2022 μελέτη της Τ.Υ.), που θα

διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του N.4412/ 2016 (Α΄147), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους - ανταποδοτικό.

Έχει ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα με τον Κ.Α. 30-7323.037. Ο προϋπολογισμός του έργου

ανέρχεται στο ποσό των 2.000.000,00 € (με 24% ΦΠΑ) εκ των οποίων 1.000,00€ έχουν ενταχθεί στον

Προϋπολογισμό του 2022, 899.000,00€ στον Προϋπολογισμό του 2023, 1.100.000,00€ στον

Προϋπολογισμό του 2024.

Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ. πρωτ. 51972/09.12.2022 για την ανάληψη

υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2022 και με αρ. ΑΑΥ: A-1279

καταχωρήθηκε στο Μητρώο Δεσμεύσεων και αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: 6ΤΙΑΩΨΖ-Ν4Ξ και στο

ΚΗΜΔΗΣ με αριθμό 22REQ011790643 2022-12-12.

Σύστημα δημοπράτησης: Ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν.4412/2016 και η οικονομική

προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το σύστημα: με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης της

παραγράφου 2α του άρθρου 95 του Ν. 4412/2016.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται

στην κατηγορία έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ στην 3η τάξη και άνω για έργα της κατηγορίας αυτής - ή

και κοινοπραξίες οικονομικών φορέων εγγεγραμμένων στην 2η τάξη, (αναβαθμισμένο όριο

κοινοπραξιών - (2 πτυχία - 2ης τάξης)), και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια

1σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την

Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν

συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων

συμβάσεων.

Χρόνος παράδοσης προσφορών- ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών :

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 13 Ιανουαρίου

2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 16 Ιανουαρίου 2023,

ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ η οποία θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα που στεγάζονται

τα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας (οδός Β. Κωνσταντίνου 25, Τ.Κ.16672 Βάρη, ισόγειο).

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δεκατρείς (13) μήνες.

Εγγυήσεις Συμμετοχής: Για την συμμετοχή στον Διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους

συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του Ν.4412/2016,

εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 32.258,00 ευρώ (ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ

ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ), η οποία απευθύνεται στον Δήμο Βάρης - Βούλας -

Βουλιαγμένης.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου

ισχύος της προσφοράς ήτοι μέχρι 24.03.2024, αλλιώς η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή

μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους,

τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

Προθεσμία εκτέλεσης του έργου: Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε δεκαοκτώ

(18) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Παραλαβή Τευχών: Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα

έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης

www.promitheus.gov.gr με Α/Α Συστήματος: 194826.

Επίσης, προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της

σύμβασης στην ιστοσελίδα του Δήμου http://www.vvv.gov.gr.

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 05.01.2023 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους

προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες

σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 09.01.2023.

Η Διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το Υπόδειγμα Διακήρυξης Ανοικτής Διαδικασίας για την

ανάθεση Δημοσίων Συμβάσεων Έργων της ΕΑΑΔΗΣΥ.

Εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή με την υπ. αριθμ. απόφ. 444/2022 και αναρτήθηκε στη

ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ:Ψ0ΗΝΩΨΖ-Σ2Τ

Η παρούσα περίληψη διακήρυξης επέχει θέση μόνον ανακοίνωσης και δεν υποκαθιστά την αναλυτική

Διακήρυξη του Διαγωνισμού.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή.

Ο Δήμαρχος

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

 

Βάρη, 22-12-2022

Αριθμ. Πρωτ. 54336

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Λεωφ. Κων. Καραμανλή 18

Τ.Κ. : 16673

Βούλα

ΕΡΓΟ:

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ

ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

A/A ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

(Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ ):

194841

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ / ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟ

Κ.Α. (ΔΗΜΟΣ) :

30 -7312.002

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ :

127/2022

CPV:

45232420-2: Κατασκευαστικές Εργασίες

Αποχετευτικών Δικτύων

NUTS:

EL305

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

με Φ.Π.Α.:

500.000,00 €

(403.225,81€ + 96.774,19€ (24% Φ.Π.Α))

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ»

Ο Δήμος Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης προκηρύσσει την με Ανοικτή Διαδικασία, επιλογή Αναδόχου

για την κατασκευή του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ

ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ», εκτιμώμενης αξίας 500.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, που θα

διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του N.4412/ 2016 (Α΄147) (σχετική η με αριθμό 127/2022 Μελέτη

της Τ.Υ.).

Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους (ανταποδοτικό).

Έχει ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα με τον Κ.Α.: 30 -7312.002.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 500.000,00€ (με 24% ΦΠΑ) εκ των οποίων

100,00€ έχουν ενταχθεί στον Προϋπολογισμό του 2022, 199.900,00€ στον Προϋπολογισμό του 2023,

100.000,00 € στον Προϋπολογισμό του 2024 και 200.000,00€ στον Προϋπολογισμό του 2025.

Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ. πρωτ. 52036/09.12.2022 για την ανάληψη

υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2022 και με αρ. Α-1280

καταχωρήθηκε στο Μητρώο Δεσμεύσεων και αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: ΩΑΛΥΩΨΖ-ΥΧΔ και στο

ΚΗΜΔΗΣ : 22REQ011790514 2022-12-12.

Σύστημα δημοπράτησης: Ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν.4412/2016 και η οικονομική

προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το σύστημα: με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης της

παραγράφου 2α του άρθρου 95 του Ν. 4412/2016.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται

στην κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ στην 1η τάξη και άνω για έργα της κατηγορίας αυτής - ή και κοινοπραξίες

1οικονομικών φορέων εγγεγραμμένων στην Α2 τάξη, (αναβαθμισμένο όριο κοινοπραξιών- (2 πτυχία –

Α2 τάξης)), και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια

σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την

Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν

συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων

συμβάσεων.

Χρόνος παράδοσης προσφορών- ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών :

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 18.01.2023, ημέρα

Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 20.01.2023, ημέρα

Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ η οποία θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα που στεγάζονται τα

γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας (οδός Β. Κωνσταντίνου 25, Τ.Κ. 16672, Βάρη).

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δεκατρείς (13) μήνες.

Εγγυήσεις Συμμετοχής: Για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους

συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του Ν.4412/2016,

εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 8.064,00 ευρώ (ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΩΝ

ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΥΡΩ), η οποία απευθύνεται στον Δήμο Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου

ισχύος της προσφοράς ήτοι μέχρι 24-03-2024, αλλιώς η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή

μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους,

τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

Προθεσμία εκτέλεσης του έργου: Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε τριανταέξι

(36) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Παραλαβή Τευχών: Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα

έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης

www.promitheus.gov.gr με Α/Α Συστήματος 194841.

Επίσης, προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της

σύμβασης στην ιστοσελίδα του Δήμου http://www.vvv.gov.gr.

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 09.01.2023 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους

προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες

σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 13.01.2023.

Η Διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το Υπόδειγμα Διακήρυξης Ανοικτής Διαδικασίας για την

ανάθεση Δημοσίων Συμβάσεων Έργων της ΕΑΑΔΗΣΥ.

Εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή με την υπ. αριθμ. απόφ. 455/2022 και αναρτήθηκε στη

ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: ΨΘΟΩΩΨΖ-66Υ.

Η παρούσα περίληψη διακήρυξης επέχει θέση μόνον ανακοίνωσης και δεν υποκαθιστά την αναλυτική

Διακήρυξη του Διαγωνισμού.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή.

Ο Δήμαρχος

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ

2

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

 

      

Βάρη,  22-12-2022

Αριθμ. Πρωτ. 54331

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Λεωφ. Κων. Καραμανλή 18

Τ.Κ. : 16673

Βούλα

ΕΡΓΟ:

ΕΡΓΟ: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Ο.Τ. 303Α – ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΦΩΦΗΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ Δ.Ε. ΒΟΥΛΑΣ»

A/A ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ ):

194821

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

Κ.Α. :

30-7331.027

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ :

126 / 2022

CPV:

45112700-2, 45112710-5, 45112711-2

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

με  Φ.Π.Α.:

420.000,00€

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

 

«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Ο.Τ. 303Α – ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΦΩΦΗΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ Δ.Ε. ΒΟΥΛΑΣ»

 

Ο Δήμος Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης προκηρύσσει την με Ανοικτή Διαδικασία, επιλογή Αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Ο.Τ. 303Α – ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΦΩΦΗΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ Δ.Ε. ΒΟΥΛΑΣ», (σχετική η με αριθμό 126/2022 Μελέτη της Τ.Υ.), εκτιμώμενης αξίας 420.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του N.4412/ 2016 (Α΄147) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του Δήμου

Έχει  ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα με τον Κ.Α: 30-7331.027

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 420.000,00€ (με 24% ΦΠΑ),

εκ των οποίων 1.000,00€ έχουν ενταχθεί στον Προϋπολογισμό του 2022, 

και 419.000,00 στον Προϋπολογισμό του 2023. 

Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ. πρωτ. 52154/12.12.2022 για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2022 και με αρ. Α-1287 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Δεσμεύσεων και αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με  ΑΔΑ:ΨΘ6ΙΩΨΖ-ΕΓ0

Σύστημα δημοπράτησης: Ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν.4412/2016 και η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το σύστημα: με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης της παραγράφου 2α του άρθρου 95 του Ν. 4412/2016.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην  κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, στην Α2 τάξη και άνω για έργα της κατηγορίας αυτής και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Χρόνος παράδοσης προσφορών- ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών :

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 17.01.2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 19.01.2023,  ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ,  η οποία θα διενεργηθεί  στο Δημοτικό Κατάστημα που στεγάζονται τα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας (οδός Β. Κωνσταντίνου 25, Τ.Κ. 16672, Βάρη)

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δεκατρείς (13) μήνες.

Εγγυήσεις Συμμετοχής: Για την συμμετοχή στον Διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του Ν.4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 6.770,00 . (ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΠΤΑΚΟΣΙΩΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΥΡΩ), η οποία απευθύνεται στον Δήμο Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς ήτοι μέχρι 31.03.2024, αλλιώς η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

Προθεσμία εκτέλεσης του έργου: Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε δώδεκα (12)  μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Παραλαβή Τευχών: Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr με Α/Α Συστήματος 00000. Επίσης, προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην ιστοσελίδα του Δήμου http://www.vvv.gov.gr.

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 09.01.2023 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 13.01.2023.

Η Διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το Υπόδειγμα Διακήρυξης Ανοικτής Διαδικασίας για την ανάθεση Δημοσίων Συμβάσεων Έργων της ΕΑΑΔΗΣΥ. Εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή με την υπ. αριθμ. απόφ. 464/2022 και αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με  ΑΔΑ: ΩΜ2ΨΩΨΖ-ΞΦΕ

Η παρούσα περίληψη διακήρυξης επέχει θέση μόνον ανακοίνωσης και δεν υποκαθιστά την αναλυτική Διακήρυξη του Διαγωνισμού.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή.

                                                                                                                            

                                     Ο Δήμαρχος

                                                                                                                                        ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

 

 

Βάρη

Αριθμ. Πρωτ.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Λεωφ. Κων. Καραμανλή 18

Τ.Κ. : 16673

Βούλα

 

ΕΡΓΟ:

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

(ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ)

A/A ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ ):

194843

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

Κ.Α. (ΔΗΜΟΣ) :

45-7326.003

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ :

128/2022

CPV:

45215400-1: Νεκροταφεία  

45112714-3: Εργασίες Διαμόρφωσης

                        Τοπίου για Νεκροταφεία

NUTS:

EL305

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

με  Φ.Π.Α.:

400.000,00 €

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ  (ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ)

Ο Δήμος Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης προκηρύσσει την με Ανοικτή Διαδικασία, επιλογή Αναδόχου για την κατασκευή του έργου: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ  (ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ),  εκτιμώμενης αξίας 400.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, (σχετική η με αριθμό 128/2022 μελέτη της Τ.Υ.), που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του N.4412/ 2016 (Α΄147), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους.

 Έχει  ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα με τον Κ.Α. 45-7326.003.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 400.000,00 € (με 24% ΦΠΑ) εκ των οποίων 1.000,00€ έχουν ενταχθεί στον Προϋπολογισμό του 2022, 199.000,00€ στον Προϋπολογισμό του 2023, 200.000,00€ στον Προϋπολογισμό του 2024.

Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ. πρωτ. 52155/12.12.2022 για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2022 και με αρ. ΑΑΥ: A-1288 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Δεσμεύσεων και αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με  ΑΔΑ: ΨΡ3ΣΩΨΖ-4Ν7 και στο ΚΗΜΔΗΣ με αριθμό 22REQ011790792 2022-12-12.

Σύστημα δημοπράτησης: Ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν.4412/2016 και η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το σύστημα: με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης της παραγράφου 2α του άρθρου 95 του Ν. 4412/2016.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην  κατηγορία έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ στην Α2 τάξη και άνω για έργα της κατηγορίας αυτής, και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια

σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Χρόνος παράδοσης προσφορών- ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών :

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 20 Ιανουαρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 24 Ιανουαρίου 2023,  ημέρα Τρίτη  και ώρα 11:00 π.μ η οποία θα διενεργηθεί  στο Δημοτικό Κατάστημα που στεγάζονται τα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας (οδός Β. Κωνσταντίνου 25, Τ.Κ.16672 Βάρη, ισόγειο).

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δεκατρείς (13) μήνες.

Εγγυήσεις Συμμετοχής: Για την συμμετοχή στον Διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του Ν.4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 6.451,61 ευρώ (ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ), η οποία απευθύνεται στον Δήμο Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς ήτοι μέχρι 24.03.2024, αλλιώς η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

Προθεσμία εκτέλεσης του έργου: Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε δεκαοκτώ (18)  μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Παραλαβή Τευχών: Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr με Α/Α Συστήματος: 194843.

Επίσης, προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην ιστοσελίδα του Δήμου http://www.vvv.gov.gr.

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 10.01.2023 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 16.01.2023.

Η Διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το Υπόδειγμα Διακήρυξης Ανοικτής Διαδικασίας για την ανάθεση Δημοσίων Συμβάσεων Έργων της ΕΑΑΔΗΣΥ.

Εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή με την υπ. αριθμ. απόφ. 466/2022 και αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με  ΑΔΑ:ΡΕ4ΘΩΨΖ-375

Η παρούσα περίληψη διακήρυξης επέχει θέση μόνον ανακοίνωσης και δεν υποκαθιστά την αναλυτική Διακήρυξη του Διαγωνισμού.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή.

                                                                                                                            

      Ο Δήμαρχος

                                                                                                              ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ

Βασ. Κωνσταντίνου 25, 16672, Βάρη

Τηλ.: 2132030487 Fax: 2132030439

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ : 3 χρόνια

ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ : Αδιαβάθμητο

Βάρη, 02-12-2022

Αριθ. Πρωτ. 50932

ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :ΚΟΙΝΟ

ΠΡΟΣ:

(Υπάλληλο Υπεύθυνο για την ανάρτηση στην ηλεκτρ. σελίδα του Δήμου)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :

«Κηποτεχνικες αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων»

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ # 266.822,57 € #(ΜΕ Φ.Π.Α.)

Έχοντας υπόψη:

 • Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/27-10-2011 τεύχος Α'),

 • Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/φ.18/οικ. 21508/04-11-2011 απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Υ.Δ.Μ.Η.Δ.) (ΦΕΚ 2540/07-11-2011 τεύχος Β'),

 • Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/φ.18/οικ.21526/04-11-2011 Εγκύκλιο του Υ.Δ.Μ.Η.Δ.,

 • Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/φ.18/οικ.23243/23-11-2011 Εγκύκλιο του Υ.Δ.Μ.Η.Δ.,

 • Την υπ’ αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/φ.18/οικ.21700/19-09-2012 Εγκύκλιο του Υ.Δ.Μ.Η.Δ.,

 • Το άρθρο 170 του Ν. 4412/2016 και το άρθρο 61 του Ν. 4257/2014,

 • Τα συμβατικά τεύχη της εγκεκριμένης μελέτης Α.Μ. 189/2017,

 • Την 610/2017 απόφαση της οικονομικής επιτροπής, με την οποία κατακυρώθηκε η σύμβαση του έργου στην εταιρεία «Κ/ΞΙΑ ΑΣΩΝΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΑΣΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,

 • Τη υπ΄ αριθμό 21957/20.06.2018 εργολαβική σύμβαση, ποσού: 266.822,57€ (με ΦΠΑ 24%) με ανάδοχο την εταιρεία: «Κ/ΞΙΑ ΑΣΩΝΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΑΣΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,

 • Τη βεβαίωση περαίωσης η οποία συντάχθηκε μετά την έκθεση περαίωσης των επιβλεπόντων (αρ.πρωτ. 1145/13-01-2021),

 • Την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση επιτροπής με τους αναπληρωτές τους, για την οριστική παραλαβή του έργου «Κηποτεχνικες αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων» συνολικού συμβατικού ποσού 266.822,57(με ΦΠΑ), με επιβλέποντες την κα. Μαρία Καπετανάκη, Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ και την κα. Ανδριαννέτα Ρούσου, Γεωπόνο ΠΕ,

γνωστοποιούμε ότι, η επιτροπή της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών αποτελούμενη από:

α) τη Διευθύντρια Τ.Υ. κα Παναγιώτα Γεωργιάκου, β) τον Πρ/νο Μελετών & Έργων ,κο Σταύρο Ζερβουδάκη

και γ) την Πρ/νη Τμήματος Κυκλοφορίας, Συγκοινωνιών & Εγκαταστάσεων κα Ζωή Δράμη,

στις 06 Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. στην έδρα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Βασ. Κωνσταντίνου 25, 1ος όροφος, Βάρη, θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών που θα συγκροτήσουν την ανωτέρω επιτροπή. Η κλήρωση θα διεξαχθεί επί του συνόλου των υπαλλήλων ΠΕ & ΤΕ Μηχανικών που υπηρετούν στις διάφορες υπηρεσίες του Δήμου, με τους περιορισμούς του Άρθρου 61 του Ν. 4257/2014.

Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Δήμου και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

Γρ. Δημάρχου

Γενικό Γραμματέα

Αντιδήμαρχο Τ.Υ.

Δ/νση Τ.Υ.

Η Διευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών

 

Παναγιώτα Γεωργιάκου, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3

Page 1 of 21