ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                      Βάρη, 02-12-2021

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                                                                    Αριθμ. Πρωτ. 48323

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ                                                                                                        ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΒΑΡΚΙΖΑΣ

Λεωφ. Κων. Καραμανλή 18                                                                                                                                 A/A ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ ): 185014

Τ.Κ. : 16673                                                                                                                                                              ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

Βούλα                                                                                                                                                                     Κ.Α. (ΔΗΜΟΣ) :30-7321.001

                                                                                                                                                                                ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ :26 / 2021

CPV: 45243300-5: ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΛΙΜΕΝΟΒΡΑΧΙΟΝΕΣ                                                     ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1.209.524,64 €

45241000-8: ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΛΙΜΑΝΙΑ

45241300-1: ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΒΛΗΤΕΣ

45262640-9: ΕΡΓΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΒΑΡΚΙΖΑΣ»

Ο Δήμος Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης προκηρύσσει την με Ανοικτή Διαδικασία, επιλογή Αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΒΑΡΚΙΖΑΣ», εκτιμώμενης αξίας 1.209.524,64€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του N.4412/ 2016 (Α΄147) (σχετική η με αριθμό 26/2021 Μελέτη της Τ.Υ.).

Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του Δήμου.

Έχει ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα με τον Κ.Α. 30-73.21.001

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ. πρωτ. 45263 / 12.11.2021 για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2021 και με αρ. Α-1053 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Δεσμεύσεων και αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ:6743ΩΨΖ-ΖΗΣ

Σύστημα δημοπράτησης: Ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν.4412/2016 και η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το σύστημα: με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης της παραγράφου 2α του άρθρου 95 του Ν. 4412/2016.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία 1η τάξη και άνω για ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ και 1η τάξη και άνω για ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ και που είναι εγκατεστημένα :

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Χρόνος παράδοσης προσφορών- ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών :

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 17.12.2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 21.12.2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ, η οποία θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα που στεγάζονται τα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας (οδός Β. Κωνσταντίνου 25, Τ.Κ. 16672, Βάρη.)

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δεκατρείς (13) μήνες.

Εγγυήσεις Συμμετοχής: Για την συμμετοχή στον Διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του Ν.4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 19.500,00 . (ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΩΝ ΕΥΡΩ), η οποία απευθύνεται στον Δήμο Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς ήτοι μέχρι 17.02.2023, αλλιώς η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

Προθεσμία εκτέλεσης του έργου: Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε δέκα (10) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Παραλαβή Τευχών: Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr με Α/Α Συστήματος 185014. Επίσης, προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην ιστοσελίδα του Δήμου http://www.vvv.gov.gr.

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 08.12.2021 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 06.12.2021.

Η Διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το Υπόδειγμα Διακήρυξης Ανοικτής Διαδικασίας για την ανάθεση Δημοσίων Συμβάσεων Έργων της ΕΑΑΔΗΣΥ. Εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή με την υπ. αριθμ. Απόφ. 448/2021 και αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: ΨΟΖΨΩΨΖ-ΣΜΨ

Η παρούσα περίληψη διακήρυξης επέχει θέση μόνον ανακοίνωσης και δεν υποκαθιστά την αναλυτική Διακήρυξη του Διαγωνισμού.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή.

Ο Δήμαρχος

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ

σχετικα αρχεια

 

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ                                                                                                   Βάρη, 16-11-2021

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                                  Αριθμ. Πρωτ. 45644  

Λεωφ. Κων. Καραμανλή 18

Τ.Κ. : 16673   Βούλα

                                                                     ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ

ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

Ο Δήμος Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης προκηρύσσει την με Ανοικτή Διαδικασία, επιλογή Αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ», εκτιμώμενης αξίας 331.405,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του N.4412/ 2016 (Α΄147) (σχετική η με αριθμό 25/2021 Μελέτη της Τ.Υ.).

Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του Δήμου.

Το σύνολο της μελέτης έχει υποβληθεί και εγκριθεί με την απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών με αρ. Πρωτ. 8030/30-09-2021 για χρηματοδότηση στο πρόγραμμα “Ανάπτυξης και αλληλεγγύης για την τοπική αυτοδιοίκηση “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ”” στον Άξονα προταιρεότητας “Ποιότητα Ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων της υπαίθρου και των οικισμών” πρόσκληση ΑΤ06.

Έχει ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα με τον Κ.Α. 30-73.26.033.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 331.405,00€ (με 24% ΦΠΑ) εκ των οποίων 1.000,00€ έχουν ενταχθεί στον Προϋπολογισμό του 2021, 30.000,00€ στον Προϋπολογισμό του 2022 και 300.405,00 στον Προϋπολογισμό του 2023.

Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ. πρωτ. 44034/05.11.2021 για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2021 και με αρ. Α-1034 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Δεσμεύσεων και αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ:9ΙΡΩΩΨΖ-Σ6Ν

Σύστημα δημοπράτησης: Ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν.4412/2016 και η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το σύστημα: με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης της παραγράφου 2α του άρθρου 95 του Ν. 4412/2016.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, στην Α2 τάξη και άνω για έργα της κατηγορίας αυτής και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Χρόνος παράδοσης προσφορών- ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών :

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 03.12.2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 07.12.2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ, η οποία θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα που στεγάζονται τα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας (οδός Β. Κωνσταντίνου 25, Τ.Κ. 16672, Βάρη.)

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δέκα (10) μήνες.

Εγγυήσεις Συμμετοχής: Για την συμμετοχή στον Διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του Ν.4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 5.345,00 . (ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΤΡΙΑΚΟΣΙΩΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ), η οποία απευθύνεται στον Δήμο Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς ήτοι μέχρι 03.11.2022, αλλιώς η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

Προθεσμία εκτέλεσης του έργου: Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Παραλαβή Τευχών: Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr με Α/Α Συστήματος 184532. Επίσης, προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην ιστοσελίδα του Δήμου http://www.vvv.gov.gr.

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 25.11.2021 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 29.11.2021.

Η Διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το Υπόδειγμα Διακήρυξης Ανοικτής Διαδικασίας για την ανάθεση Δημοσίων Συμβάσεων Έργων της ΕΑΑΔΗΣΥ. Εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή με την υπ. αριθμ. απόφ. 440/2021 και αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: 607ΖΩΨΖ-9Η9.

Η παρούσα περίληψη διακήρυξης επέχει θέση μόνον ανακοίνωσης και δεν υποκαθιστά την αναλυτική Διακήρυξη του Διαγωνισμού.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή.

Ο Δήμαρχος

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Λεωφ. Κων. Καραμανλή 18

Τ.Κ. : 16673

Βούλα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ

ΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΓΩΓΩΝ (ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ)»

Ο Δήμος Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης προκηρύσσει την με Ανοικτή Διαδικασία, επιλογή Αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΓΩΓΩΝ (ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ)», εκτιμώμενης αξίας 150.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του N.4412/ 2016 (Α΄147) (σχετική η με αριθμό 78/2021 Μελέτη της Τ.Υ.).

Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους (ανταποδοτικό).

Έχει ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα με τον Κ.Α. 30 -7312.007. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 150.000,00 € (με 24% ΦΠΑ) εκ των οποίων 1.000,00€ έχουν ενταχθεί στον Προϋπολογισμό του 2021, και 149.000,00 € στον Προϋπολογισμό του 2022.

Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ. πρωτ. 30998/06.08.2021 για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2021 και με αρ. Α-832 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Δεσμεύσεων και αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: Ω3ΩΓΩΨΖ-Τ0Ε.

Σύστημα δημοπράτησης: Ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν.4412/2016 και η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το σύστημα: με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης της παραγράφου 2α του άρθρου 95 του Ν. 4412/2016.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ στην Α2 τάξη και άνω για έργα της κατηγορίας αυτής - ή και κοινοπραξίες οικονομικών φορέων εγγεγραμμένων στην Α1 τάξη, (αναβαθμισμένο όριο κοινοπραξιών- (2 πτυχία - Α1 τάξης)), και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Χρόνος παράδοσης προσφορών- ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών :

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 18.10.2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 21.10.2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 π.μ η οποία θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα που στεγάζονται τα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας (οδός Β. Κωνσταντίνου 25, Τ.Κ. 16672, Βάρη.)

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες.

Εγγυήσεις Συμμετοχής: Για την συμμετοχή στον Διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του Ν.4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 2.419,00 ευρώ (ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΩΝ ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ), η οποία απευθύνεται στον Δήμο Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς ήτοι μέχρι 18-05-2022, αλλιώς η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

Προθεσμία εκτέλεσης του έργου: Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε δεκαοκτώ (18) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Παραλαβή Τευχών: Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr με Α/Α Συστήματος 183441. Επίσης, προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην ιστοσελίδα του Δήμου http://www.vvv.gov.gr.

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 10.10.2021 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 14.10.2021

Η Διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το Υπόδειγμα Διακήρυξης Ανοικτής Διαδικασίας για την ανάθεση Δημοσίων Συμβάσεων Έργων της ΕΑΑΔΗΣΥ.

Εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή με την υπ. αριθμ. απόφ. 354/2021 και αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: ΩΥ7ΟΩΨΖ-Ο0Ζ.

Η παρούσα περίληψη διακήρυξης επέχει θέση μόνον ανακοίνωσης και δεν υποκαθιστά την αναλυτική Διακήρυξη του Διαγωνισμού.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή.

Ο Δήμαρχος

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ

V

     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                           ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ : 3 χρόνια

     ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                                       ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ : Αδιαβάθμητο

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ                                                                            Βάρη,  07/07/2021

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                                               Αριθ. Πρωτ.  26012

Ταχ.Δ/νση: Βασ. Κων/νου 25                                                                                                   ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :ΚΟΙΝΟ

Τ.Κ. 16672 – Βάρη                                                                                                                      ΠΡΟΣ: κο Ζερβουδάκη Σταύρο

Πληροφ.: Μ.Κουκουμίδης                                                                                                                        (Υπάλληλο Υπεύθυνο για την ανάρτηση στην

Τηλέφωνα: 213 2030429                                                                                                                           ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου)

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

«ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ» Α.Μ. 124/2017

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ #183.174,40€# (ΜΕ Φ.Π.Α.)

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/27-10-2011 τεύχος Α')

 2. Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/φ.18/οικ. 21508/04-11-2011 Απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07-11-2011 τεύχος Β')

 3. Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/φ.18/οικ.21526/04-11-2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

 4. Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/φ.18/οικ.23243/23-11-2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

 5. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/φ.18/οικ.21700/19-09-2012 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

 6. Τα Άρθρα 170 & 172 του Ν. 4412/2016

Την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση επιτροπής με τους αναπληρωτές τους, για την παραλαβή του έργου «Ηλεκτροφωτισμός κοινοχρήστων χώρων» με επιβλέποντα τον Κο Εμμανουήλ Κουκουμίδη ειδικότητας Ηλεκτρολόγου Μηχ/κου ΤΕ4 γνωστοποιούμε ότι, η επιτροπή της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών αποτελούμενη από α)τη Διευθύντρια Τ.Υ. Κα Παναγιώτα Γεωργιάκου β) τον Πρ/νο Μελετών & Έργων Κο Ανδρέα Δάγλα και γ) την Πρ/νη Τμήματος Κυκλοφορίας, Συγκοινωνιών & Εγκαταστάσεων Κα Ζωή Δράμη στις 14/07/2021, και ώρα 11:30 π.μ. στην έδρα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Βασιλέως Κωνσταντίνου 25, 1ος όροφος, Βάρη, θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών που θα συγκροτήσουν την ανωτέρω επιτροπή. Η κλήρωση θα διεξαχθεί επί του συνόλου των υπαλλήλων ΠΕ & ΤΕ Μηχανικών που υπηρετούν στις διάφορες υπηρεσίες του Δήμου, με τους περιορισμούς του Άρθρου 61 του Ν. 4257/2014.

Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Δήμου και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Η Δ/ΝΤΡΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑΚΟΥ

Msc ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΚΟΙΝ: 1) Γραφείο Δημάρχου

2) Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών

3) Γενικό Γραμματέα

4) Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                    ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ :3 έτη

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                                                                                   ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ : Αδιαβάθμητο

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ                                                                                                                       Βάρη, 17.06.2021

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                                                                                  Αριθ. πρωτ. : 22900

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Βασ. Κωνσταντίνου 25

Τ.Κ.: 16672, Βάρη

Τηλ.: 2132030428

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ 2017»

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ #904.840,35# με Φ.Π.Α.

(σύμφωνα υπ΄ αριθμό 24638/09.07.2018 και την 7332/25.02.2019 1η Συμπληρωματική Εργολαβική Σύμβαση )

Έχοντας υπόψη:

 • Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/27-10-2011 τεύχος Α')

 • Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/φ.18/οικ. 21508/04-11-2011 Απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07-11-2011 τεύχος Β')

 • Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/φ.18/οικ.21526/04-11-2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

 • Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/φ.18/οικ.23243/23-11-2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

 • Την υπ’ αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/φ.18/οικ.21700/19-09-2012 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

 • Το άρθρο170 του Ν. 4412/2016

 • Το άρθρο 61 του Ν. 4257/2014

 • Την υπ΄ αρ. 120/2017 μελέτη του έργου που συντάχθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης.

 • Την απόφαση 169/2018 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας στην μειοδότρια «ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ» που προσέφερε μέση έκπτωση 61,24 % η οποία αντιστοιχεί σε συνολική δαπάνη έργου χωρίς Φ.Π.Α 635.298,87€ και 152.471,73€ για ΦΠΑ 24%

 • Την υπ΄ αριθμό 239/2018 Πράξη Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με την οποία δεν κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης μεταξύ του Δήμου και του Μειοδότη.

 • Τη υπ΄ αριθμό 24638/09.07.2018 Εργολαβική Σύμβαση ποσού 787.770,60 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

 • Την υπ’ αριθμ. 869/2018 Πράξη του Ε’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με την οποία δεν κωλύεται η υπογραφή της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης

 • Την υπ’ άριθμ. 7332/25-2-2019 1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών του έργου ποσού 117.069,75 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

 • Την υπ’ αριθμ. 433/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ του έργου και η 1η ΣΣΕ.

 • Την υπ’ αριθμ. 254/2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο 2ος ΑΠΕ του έργου.

 • Την υπ’ αριθμ. 137/2020 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο 3ος ΑΠΕ του έργου.

 • Την υπ΄ αριθμ. 301/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε παράταση περαίωσης εργασιών μέχρι 9/01/2020.

 • Την υπ΄αριθμ. 3/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε παράταση περαίωσης εργασιών μέχρι 9/03/2020.

 • Την υπ’αριθμ. 64/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε παράταση περαίωσης εργασιών μέχρι την 9/04/2020.

 • Την υπ΄ αριθμό 24638/09.07.2018 Εργολαβική Σύμβαση

 • Την 7332/25.02.2019 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου: «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ 2017».

 • Την με αρ. πρωτ. 10914/01.04.2020 βεβαίωση περαίωσης εργασιών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και τη συνημμένη έκθεση περαίωσης των επιβλεπόντων του έργου

 • Την με αρ. πρωτ. 13032/28.04.2020 υποβληθείσα τελική επιμέτρηση του έργου και το Μητρώο του έργου.

 • Το με αρ. 36374/19.10.2020 υποβληθέν αναθεωρημένο ΦΑΥ του έργου.

 • Τους εργαστηριακούς έλεγχους που πραγματοποιήθηκαν των οποίων τα αποτελέσματα εμπεριέχονται στον φάκελο του έργου

 • Το υπ΄ αριθμό 146/2021 απόφαση Ο.Ε περί έγκρισης πρακτικού προσωρινής παραλαβής του ανωτέρω έργου

 • Την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση επιτροπής με τους αναπληρωτές τους, για την οριστικής παραλαβή του έργου «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ 2017 » με επιβλέποντα μηχανικό την Μαρία Καπετανάκη, Πολιτικό Μηχανικό Π.Ε.

 • γνωστοποιούμε ότι, η επιτροπή της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών αποτελούμενη από:

 • α) τη Διευθύντρια Τ.Υ. κα Παναγιώτα Γεωργιάκου

 • β) τον Πρ/νο Μελετών & Έργων κο Ανδρέα Δάγλα και

γ) την Πρ/νη Τμήματος Κυκλοφορίας, Συγκοινωνιών & Εγκαταστάσεων κα Ζωή Δράμη

στις 07/07/2021 και ώρα 11:00 π.μ. στην έδρα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Βασιλέως Κωνσταντίνου 25, 1ος όροφος, Βάρη, θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών που θα συγκροτήσουν την ανωτέρω επιτροπή.

Η κλήρωση θα διεξαχθεί επί του συνόλου των υπαλλήλων ΠΕ & ΤΕ Μηχανικών που υπηρετούν στις διάφορες υπηρεσίες του Δήμου, με τους περιορισμούς του Άρθρου 61 του Ν. 4257/2014.

Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Δήμου και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Η Διευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών

Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Παναγιώτα Γεωργιάκου

Πολιτικός Μηχανικός

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

Γρ. Δημάρχου

Γενικό Γραμματέα

Αντιδήμαρχο Τ.Υ. & Υ.ΔΟΜ.

Δ/νση Τ.Υ.