Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

  1. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 “Καλλικράτης”και της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.23983/2022-ΦΕΚ 2137τ.Β΄/30.4.2022 , συγκαλείται η 3η/2024 Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Βουλιαγμένης του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης την 6η Μαρτίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30 μ.μ., για λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο

ΘΕΜΑ 2ο

«Λήψη απόφασης για έγκριση της Μελέτης Εργοταξιακής Σήμανσης και Προσωρινών Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων Κατάληψης Οδοστρώματος στο πλαίσιο Κατασκευής Κάτω Διάβασης στην Οδό Απόλλωνος ΔΕ Βουλιαγμένης».

«Λήψη απόφασης επί των αιτήσεων των πολιτών σχετικά με παρατάσεις ταφής , εκταφές , μεταφορές και ταφές των συγγενών τους».

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

  1. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 “Καλλικράτης”και της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.23983/2022-ΦΕΚ 2137τ.Β΄/30.4.2022 , συγκαλείται η 2η/2024 Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Βουλιαγμένης του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης την 23η Φεβρουαρίου ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 μ.μ., για λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο

ΘΕΜΑ 2ο

«Συγκρότηση πενταμελής Επιτροπής Εμποροπανήγυρης σύμφωνα με την υπ΄αριθμ.111/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου”.

«Λήψη απόφασης επί των αιτήσεων των πολιτών σχετικά με παρατάσεις ταφής , εκταφές , μεταφορές και ταφές των συγγενών τους».

Page 1 of 146