Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

  1. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 “Καλλικράτης”και της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.23983/2022-ΦΕΚ 2137τ.Β΄/30.4.2022 , συγκαλείται η 7η/2023 Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Βουλιαγμένης του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης την 18η Ιουλίου ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 μ.μ., για λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑ 1Ο

Υποβολή προτάσεων της Δημοτικής Κοινότητας Βουλιαγμένης για την κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος 2024.

ΘΕΜΑ

2ο

Λήψη απόφασης για την παράταση ή μη λειτουργίας μουσικής, στην επιχείρηση υγειονομικού ενδιαφέροντος μαζικής εστίασης πλήρους επεξεργασίας, της εταιρείας ΓΕΥΣΕΙΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΙΚΕ με δ.τ. “Agora Riviera Restaurant” ,που λειτουργεί επί της οδού Ηλίου και Ηούς στη Δημοτική Ενότητα Βουλιαγμένης.

ΘΕΜΑ

3ο

Λήψη απόφασης για την παράταση ή μη λειτουργίας μουσικής, στην επιχείρηση υγειονομικού ενδιαφέροντος μαζικής εστίασης πλήρους επεξεργασίας, της εταιρείας DRUNKCRAB EE με δ.τ. “JOYSTER” ,που λειτουργεί επί της οδού Αγίου Παντελεήμονος αρ.15, στη Δημοτική Ενότητα Βουλιαγμένης.

ΘΕΜΑ

4ο

«Λήψη απόφασης επί των αιτήσεων των πολιτών σχετικά με παρατάσεις ταφής , εκταφές , μεταφορές και ταφές των συγγενών τους».

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

  1. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 88 παρ. 6 του Ν.3852/10 «Καλλικράτης» και της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.23983/2022 - ΦΕΚ 2137τ.Β’/30.4.2022 συγκαλείται στο Δημοτικό Κατάστημα (Κ. Καραμανλή 18-Βούλα) η 12η/2023 Τακτική - Συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Βούλας,στις 11-7-2023 ημέρα Tρίτη και ώρα 19:00, για λήψη απόφασης στo κάτωθι θέμα της Ημερήσιας Διάταξης:

1. Λήψη απόφασης επί των αιτήσεων των πολιτών σχετικά με άδειες ανακομιδής οστών και παρατάσεις ταφής των συγγενών τους.

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου

Δημοτικής Κοινότητας Βούλας

Βασίλειος Παπαδόπουλος

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

  1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 2 και 5 του Ν.3852/2010 λόγω του έκτακτου και εξαιρετικά επείγοντος του θέματος και της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ. οικ. 23983/2022 - ΦΕΚ 2137τ.Β’/30.4.2022,συγκαλείται η 11η/2022 Έκτακτη-Διά Περιφοράς Συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Βούλας (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, sms ή κινητής τηλεφωνίας), στις 6η Ιουλίου ημέρα Πέμπτη και ώρα από 10.00π.μ έως 11:00π.μ, για λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

1. Έγκριση γνωμοδότησης επί της κυκλοφοριακής μελέτης “Διερεύνηση μονοδρόμησης του τμήματος της οδού Κολοκοτρώνη στο τμήμα μεταξύ των οδών Ρόδου και Κω και συνέχεια της οδού Δραγατσανίου μεταξύ των οδών Κω και Παπανικολή στην περιοχή “Εξοχή” της Δ.Ε Βούλας.

2. Έγκριση γνωμοδότησης επί της κυκλοφοριακής μελέτης “Τεχνική Έκθεση για το Αντικείμενο Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις στον Κόμβο Συμβολής των οδών Σπερχιάδος-Πλαταιών-Μπιζανίου-Παυσανίου στην περιοχή “ΠΑΝΟΡΑΜΑ” της Δ.Ε Βούλας.

3. Έγκριση γνωμοδότησης επί της κυκλοφοριακής μελέτης “Τοποθέτηση πινακίδας Κ.Ο.Κ για την απαγόρευση εισόδου φορτηγών στην οδό Προόδου στην περιοχή “Δικηγορικά” Δ.Ε Βούλας.

*Η παρούσα συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 2 και 5 του Ν.3852/2010 λόγω του έκτακτου και εξαιρετικά επείγοντος των θεμάτων, προκειμένου να συζητηθεί στο προσεχές Δημοτικό Συμβούλιο στις 10.7.2023.

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου

Δημοτικής Κοινότητας Βούλας

Βασίλειος Παπαδόπουλος