Τον Δήμαρχο επικουρούν Αντιδήμαρχοι.

Οι Αντιδήμαρχοι είναι δημοτικοί σύμβουλοι της πλειοψηφίας και ορίζονται με απόφαση του Δημάρχου.

Ο αριθμός των Αντιδημάρχων για κάθε δήμο ορίζεται με βάση τον πληθυσμό. Για το δήμο μας ορίζονται 5 αντιδήμαρχοι.

Με την 58/2017 απόφαση Δημάρχου, ανακοινώθηκαν τα ονόματα και οι αρμοδιότητες των Αντιδημάρχων και των

εντεταλμένων συμβούλων για την περίοδο από 7η Μαρτίου 2017 έως την 31η Αυγούστου 2019.

 

Συγκεκριμένα, οι πέντε Αντιδήμαρχοι είναι:

Μιχαήλ Ανδριόπουλος του Κωνσταντίνου,
Αντιδήμαρχος Διαχείρισης Απορριμμάτων και Ανακύκλωσης,
με αντιμισθία και του μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες :

α) Τμήμα Αποκομιδής Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων υλικών
β) Τμήμα Καθαρισμού Κοινοχρήστων Χώρων και Ειδικών Συνεργείων
γ) Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων

Νικόλαος Βάσσης του Κωνσταντίνου,
Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Δόμησης,
χωρίς αντιμισθία και του μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:

α) Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών

β) Τμήμα Έκδοσης Εγκρίσεων και Αδειών Δόμησης

γ) Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών

      καθώς και της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες :

α) Τμήμα Μελετών και Έργων

β) Τμήμα Κυκλοφορίας, Συγκοινωνιών και Εγκαταστάσεων

γ) Τμήμα Τεχνικών Συνεργείων

Παντελής Κασιδόκωστας του Νικολάου,
Αντιδήμαρχος Διοίκησης, Οργάνωσης - Προγραμματισμού Δημοτικού Έργου και Απασχόλησης,
με αντιμισθία και του μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:

α) Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου

β) Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου

γ) Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού

δ) Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας

Βασίλειος Παπαμιχαήλ του Μιχαήλ,
Αντιδήμαρχος Οικονομικών, Τοπικής Οικονομίας, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
χωρίς αντιμισθία και του μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες :

α) Τμήμα Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου
β) Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας
γ) Τμήμα Προμηθειών
δ) Τμήμα Ταμείου.

Στον παραπάνω μεταβιβάζεται επίσης η αρμοδιότητα υπογραφής όλων των ενταλμάτων πληρωμής καθώς και κάθε σχετικό με τις ανωτέρω αρμοδιότητες έγγραφο ή απόφαση.

Σφέτσας Κωνσταντίνος είναι Αντιδήμαρχος Εξυπηρέτησης του Πολίτη και του μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες:

-Λειτουργίας των Κ.Ε.Π.

-Λειτουργίας Δημοτικής Συγκοινωνίας

-Λειτουργίας της ηλεκτρονικής πύλης καταγραφής προβλημάτων και αιτημάτων των πολιτών

-Λειτουργίας των εμποροπανηγύρεων

-Λειτουργίας της Γραμμής του Δημότη

-Επιμέλειας του εορταστικού διακόσμου


Ορίζονται ως εντεταλμένοι σύμβουλοι για τον συντονισμό και την εποπτεία συγκεκριμένων δράσεων του Δήμου οι κάτωθι δημοτικοί σύμβουλοι:


Ιωάννης Αγαλιώτης του Παναγιώτη

Εντεταλμένος Σύμβουλος Συντονισμού Έργου Δημοτικών Κοινοτήτων και του παρέχουμε το δικαίωμα υπογραφής σε θέματα που αφορούν τις εν λόγω δράσεις.

Συνεπικουρεί τον Αντιδήμαρχο Διοίκησης, Οργάνωσης – Προγραμματισμού Δημοτικού Έργου και Απασχόλησης Παντελή Κασιδόκωστα στα ανωτέρω.

Λυδία Αργυροπούλου του Νικολάου

Εντεταλμένη Σύμβουλος Αθλητισμού, Εθελοντισμού και Τοπικής Τουριστικής Οργάνωσης και Ανάπτυξης και της παρέχουμε το δικαίωμα υπογραφής σε θέματα που αφορούν τις εν λόγω δράσεις.

Συνεπικουρεί τον Δήμαρχο στα ανωτέρω.

Χρήστος Βαδάσης του Γεωργίου

Εντεταλμένος Σύμβουλος Παρακολούθησης Μελετών και Έργων

Συνεπικουρεί τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών και Δόμησης Νικόλαο Βάσση στα ανωτέρω.

 

Δημοσθένης Βαμβασάκης του Μιχαήλ

Εντεταλμένος Σύμβουλος για το συντονισμό και την εποπτεία των κάτωθι δράσεων του Δήμου παρέχοντάς του το δικαίωμα υπογραφής σε θέματα που αφορούν τις εν λόγω δράσεις ήτοι:

1.    Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου
      •    Τμήμα Περιβάλλοντος
      •    Τμήμα Ανάπτυξης και Συντήρησης Πρασίνου
      •    Τμήμα Οργάνωσης και Λειτουργίας των Κοιμητηρίων
2.    Λειτουργίας του αλιευτικού καταφυγίου και των λουτρικών εγκαταστάσεων.
3.    Γραφείου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού & Ανάπτυξης.
4.    Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού και Οργάνωσης.
5.    Κάρτας Δημότη.
6.    Λαϊκών αγορών. Συνεπικουρεί το Δήμαρχο στα ανωτέρω.

Διονύσιος Γεωργουλόπουλος του Δημητρίου

Εντεταλμένος Σύμβουλος των Διευθύνσεων Διοίκησης και Οικονομικών.

Συνεπικουρεί τους Αντιδημάρχους Διοίκησης, Οργάνωσης - Προγραμματισμού Δημοτικού Έργου και Απασχόλησης Παντελή Κασιδόκωστα και Οικονομικών, Τοπικής Οικονομίας, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Βασίλειο Παπαμιχαήλ. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός τους ασκεί τις αρμοδιότητες τους με δικαίωμα υπογραφής, εκτός των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής.

Ιωάννης Δήμας του Κωνσταντίνου

Εντεταλμένος Σύμβουλο Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού

Συνεπικουρεί τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών και Δόμησης Νικόλαο Βάσση στα ανωτέρω.

 

Νικόλαος Ζυγούρης του Σταύρου

Εντεταλμένο Σύμβουλο Σχεδιασμού και Υλοποίησης Τεχνικών Έργων και Υπηρεσίας Δόμησης

Συνεπικουρεί τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών και Δόμησης Νικόλαο Βάσση στα ανωτέρω.

 

Γρηγόριος Καγεώργης του Λαζάρου

Εντεταλμένος Σύμβουλο Νεολαίας και Απασχόλησης

Συνεπικουρεί τον Αντιδήμαρχο Διοίκησης, Οργάνωσης - Προγραμματισμού Δημοτικού Έργου και Απασχόλησης,Παντελή Κασιδόκωστα στα ανωτέρω.

Βασίλειος Μιχαλόπουλος του Αντωνίου

Εντεταλμένος Σύμβουλο Ρυμοτομίας και Σχεδίου Πόλης

Συνεπικουρεί τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών και Δόμησης Νικόλαο Βάσση στα ανωτέρω.

Παναγιώτης Σωτηρόπουλος του Πλάτωνος

Εντεταλμένος Σύμβουλος Πολιτικής Προστασίας και Πυρασφάλειας του Δήμου.

Συμμετέχει στην οργάνωση της πυροπροστασίας των δασών και στη διατύπωση προτάσεων και υλοποίηση δράσεων αποκατάστασης των δασικών περιοχών και του παρέχουμε το δικαίωμα υπογραφής σε θέματα που αφορούν τις εν λόγω δράσεις.

Συνεπικουρεί τον Δήμαρχο στα ανωτέρω.

 

Ηλέκτρα Τσιριγώτη του Κωνσταντίνου Εντεταλμένη Σύμβουλος Σχεδιασμού Πόλης

Συνεπικουρεί τον Δήμαρχο στα ανωτέρω.

 

Ωσανά Καραγιάν του Κεβόρκ

Εντεταλμένη Σύμβουλος Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού και της παρέχουμε το δικαίωμα υπογραφής σε θέματα που αφορούν τις εν λόγω δράσεις.

Συνεπικουρεί τον Δήμαρχο στα ανωτέρω.