Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4555/18, του άρθρου 76, παρ.3 του Ν.3852/10 και του Ν.3463/06 Δ.Κ.Κ., σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (Κ. Καραμανλή 18 - Βούλα), για την 3η Δημόσια - Ανοικτή - Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, την 9η Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 με το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

1. Γνωμοδότηση επί του έργου κατασκευής πεζογέφυρας στη Λεωφ. Κ. Καραμανλή της Δ.Ε. Βούλας.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής

Επιτροπής Διαβούλευσης

                                                                                                                                           ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΨΑΛΛΙΔΑΣ

Σημείωση: Σε περίπτωση μη απαρτίας, η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την επομένη εργάσιμη ημέρα, την ίδια ώρα (Τρίτη 10.12.2019 και ώρα 18:00).

Για περαιτέρω πληροφορίες λόγω μεγάλου όγκου εισηγήσεως, απευθυνθείτε στην αρμόδια υπηρεσία (Γραμματεία Δ.Ε.Δ.) για ενημέρωσή σας.

σχετικό αρχείο

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3463/06 Δ.Κ.Κ. και του άρθρου 76, παρ.3 του Ν.3852/10 «Καλλικράτης», σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (Κ. Καραμανλή 18 – Βούλα), για την 1η Δημόσια Ανοικτή - Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, την 21η Iανουαρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 με το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Γνωμοδότηση επί της Β’ Φάσης της Κυκλοφοριακής μελέτης του Δήμου.

       Ο Πρόεδρος της Δημοτικής

      Επιτροπής Διαβούλευσης

                                                                                                                                           ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ

                                                                                                                                                           ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Σημείωση: Σε περίπτωση μη απαρτίας, η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την επομένη ημέρα, την ίδια ώρα (Τρίτη 22.1.2019 και ώρα 12:00).

Σχετικά αρχεία

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3463/06 Δ.Κ.Κ. και του άρθρου 76, παρ.3 του Ν.3852/10 «Καλλικράτης», σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (Κ. Καραμανλή 18 – Βούλα), για την 1η Δημόσια Ανοικτή - Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, την 2η Iουλίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή προτάσεων σχετικά με την σύνταξη του προσχεδίου του Τεχνικού Προγράμματος

έτους 2019.

2. Υποβολή προτάσεων σχετικά με την σύνταξη του προσχεδίου του προϋπολογισμού έτους

2019.

3. Υποβολή προτάσεων σχετικά με την σύνταξη του προσχεδίου για το Ετήσιο Πρόγραμμα

Δράσης έτους 2019.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής

Επιτροπής Διαβούλευσης

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ