Συμβαίνουν στην πόλη μας

No events found

Οι αποφάσεις των συμβουλίων των Δημ. Κοινότήτων κατά τα έτη 2011 έως και 2017 βρίσκονται:
για την Δ.Κ. Βάρης
 κάντε κλικ εδώ
για την Δ.Κ. Βούλας   κάντε κλικ εδώ
για την Δ.Κ. Βουλιαγμένης  κάντε κλικ εδώ

Σε περίπτωση που δεν βρείτε μία απόφαση μπορείτε να επικοινωνήσετε:
Δημ. Κοινότητα Βάρης
213 2020401  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Δημ. Κοινότητα Βούλας
213 2020106  dkvoulas @vvv.gov.gr

Δημ. Κοινότητα Βουλιαγμένης
213 2020106 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σε συνεδρίαση Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 10η/2019 Δημόσια - Ανοικτή - Tακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Βούλας την 5η Νοεμβρίου ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο κάτωθι θέμα της ημερήσιας διάταξης: 1. Λήψη απόφασης επί των αιτήσεων των πολιτών σχετικά με εκταφές και παρατάσεις ταφών των συγγενών τους. Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Βούλας Βασίλειος Παπαδόπουλος
ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ Λήψη απόφασης επί των αιτήσεων των πολιτών σχετικά με εκταφές και παρατάσεις ταφών των συγγενών τους.
ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ Διαβίβαση φακέλου της μελέτης με τίτλο: “Εκπόνηση οριστικών μελετών για την πεζογέφυρα στην Λ. Καραμανλή του Δήμου”.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σε συνεδρίαση Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 9η/2019 Δημόσια - Ανοικτή - Tακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Βούλας την 22η Oκτωβρίου ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης: 1. Διαβίβαση φακέλου της μελέτης με τίτλο: “Εκπόνηση οριστικών μελετών για την πεζογέφυρα στην Λ. Καραμανλή του Δήμου”. 2. Λήψη απόφασης επί των αιτήσεων των πολιτών σχετικά με εκταφές και παρατάσεις ταφών των συγγενών τους. Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Βούλας Βασίλειος Παπαδόπουλος Κοινοποίηση:
Ελληνική Δημοκρατία Αριθ. Απόφασης: 9/2019 Νομός Αττικής Hμερ: 8 Οκτωβρίου 2019 Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης Δημοτική Κοινότητα Βούλας Ταχ.Δ/νση: Λεωφ.Κων/νου Καραμανλή 18 Ταχ. Κώδικας : 16673, Bούλα Τηλ: 213 2020111 Fax: 213 2020119 e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της με αριθ. 8/8-10-2019 Δημόσιας-Τακτικής Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Βούλας, ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1ο Θέμα Η.Δ. Λήψη απόφασης επί των αιτήσεων των πολιτών σχετικά με εκταφές και παρατάσεις ταφών των συγγενών τους”. Σήμερα την 8η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 20.00 μ.μ συνήλθε σε Δημόσια Συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Βούλας, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 36958/3.10.2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου η οποία επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό επίδοσης στο καθένα από τα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν. 3852/10 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), όπως ισχύει. Αφού διαπιστώθηκε, ότι υπάρχει η εκ του νόμου απαρτία διότι σε σύνολο (11) μελών βρέθηκαν παρόντα 11 μέλη (10 μέλη και ο Πρόεδρος).Συγκεκριμένα: ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Παρών   ΜΑΚΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ Παρών   ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ – ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΖΩΗ ΜΕΛΟΣ Παρούσα   ΣΑΧΑΤΖΙΑΝ ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ ΜΕΛΟΣ Παρούσα   ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΓΥΡΗ -ΜΥΡΤΩ ΜΕΛΟΣ Παρούσα   ΖΕΡΒΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΕΛΟΣ Παρών   ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΟΣ Παρών…