Οικονομική Επιτροπή

Οικονομική Επιτροπή

Η οικονομική επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Αποτελείται από εννέα (9) δημοτικούς συμβούλους. Από αυτούς πέντε (5) ανήκουν στην πλειοψηφούσα παράταξη, επικεφαλής της οποίας είναι ο Δήμαρχος. Οι υπόλοιποι τρεις (3) ανήκουν στις παρατάξεις της μειοψηφίας. Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής εκλέγονται κάθε 2,5 χρόνια. Πρόεδρος της Επιτροπής είναι ο Δήμαρχος, ενώ ο Αντιπρόεδρος εκλέγεται από τα μέλη της Επιτροπής και είναι από την αντιπολίτευση.