Γραφείο Δημάρχου

Τηλέφωνο: 213 2020141 / 2132020142
Φαξ: 213 2020159
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Τι κάνει:
  Διεξάγει και διεκπεραιώνει την προσωπική αλληλογραφία του Δημάρχου και τηρεί αρχείο αυτής.
  Προγραμματίζει και οργανώνει τις συναντήσεις του Δημάρχου.
  Τηρεί ημερολόγιο των προσωπικών επαφών του Δημάρχου.
  Παραλαμβάνει από τις υπηρεσίες τους φακέλους με τα έγγραφα που πρέπει να υπογραφούν από τον Δήμαρχο.
  Τηρεί πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων από και προς τις Υπηρεσίες του Δήμου καθώς και της εξωτερικής αλληλογραφίας.
  Παρέχει κάθε είδους διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη προς τους κατέχοντες θέσεις Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών.