Λόγω της μετάπτωσης του vvv.gov.gr σε νέο περιβάλλον, τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου με μη ενεργό σύνδεσμο μπορείτε να τις βρείτε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Σε περίπτωση που δεν βρείτε μία απόφαση μπορείτε να επικοινωνήσετε:

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

213 2020111 / 112 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Συμβαίνουν στην πόλη μας

No events found
20.06.2018

Αποφάσεις της 10ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου (04.06.2018)

Σχετικά Αρχεία

Αριθ. Απόφασης: 208/2018
Θέμα 1ο προ Ημερήσιας Διάταξης
Ψήφισμα καταγγελίας της επίθεσης εναντίον του Δημάρχου Θεσσαλονίκης Γιάννη Μπουτάρη.

Αριθ. Απόφασης: 209/2018
Θέμα 2ο προ Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση των όρων για την σύναψη της Προγραμματικής Σύμβασης του έργου: “Διαμόρφωση Αύλειων Χώρων Σχολικών Μονάδων Δήμου Β.Β.Β με τη Περιφέρεια Αττικής β) Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή της και Γ) ορισμό εκπροσώπων (τακτικό και αναπληρωματικό) οι οποίοι θα συμμετέχουν στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης.

Αριθ. Απόφασης: 210/2018
Θέμα 1ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2018 του Ο.Α.Π.Π.Α.

Αριθ. Απόφασης: 211/2018
Θέμα 2ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση των όρων της σύμβασης μακροχρόνιας μίσθωσης 40ετούς διάρκειας του κτιρίου, ιδιοκτησίας της Ακαδημίας Αθηνών, ευρισκομένου στη Λεωφόρο Βασιλέως Παύλου στη Δημοτική Ενότητα Βούλας, από το Δήμο.

Αριθ. Απόφασης: 212/2018
Θέμα 3ο Ημερήσιας Διάταξης
Παραχώρηση χρήσης οχήματος στο Δήμο Τήνου.

Αριθ. Απόφασης: 213/2018
Θέμα 4ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση πρόσληψης επιπλέον ατόμων στο συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα του ΚΔΑΠ του Δήμου (που λειτουργεί στην Βούλα) με τίτλο “Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής”, έτους 2018- 2019.

Αριθ. Απόφασης: 214/2018
Θέμα 6ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση κατάταξης Δημοτικών Αθλητικών Εγκαταστάσεων εντός των ορίων του Δήμου, σύμφωνα με τον Ν.4479/2017.

Αριθ. Απόφασης: 215/2018
Θέμα 8ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση (Β΄2018) κατανομής ποσού 70.673,83 € από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.

Αριθ. Απόφασης: 216/2018
Θέμα 9ο Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη απόφασης περί την αποδέσμευση ή μη του 75% των εκτάκτων ανειδίκευτων εσόδων του Δήμου μας.

Αριθ. Απόφασης: 217/2018
Θέμα 10ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Δ΄ τριμήνου έτους 2017.

Αριθ. Απόφασης: 218/2018
Θέμα 11ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Α΄ τριμήνου έτους 2018.

Αριθ. Απόφασης: 219/2018
Θέμα 12ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Καταστροφής Κινητών Πραγμάτων του Δήμου.

Αριθ. Απόφασης: 220/2018
Θέμα 13ο Ημερήσιας Διάταξης
Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής των παραδοτέων της προγραμματικής σύμβασης του Δήμου με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο για το έργο “Ανάπτυξη Έργου στην Νότια Αττική- Project Development in South Attica- Prodesa”.

Αριθ. Απόφασης: 221/2018
Θέμα 14ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση παραχώρησης τμήματος του κτηρίου της Πνευματικής Εστίας του Δήμου (Χώρος Κοινωνικού Παντοπωλείου) για την υλοποίηση του έργου: (Πράξη) με τίτλο “Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης” στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος “ΑΤΤΙΚΗ”2014-2020” του Άξονα Προτεραιότητας (09).

Αριθ. Απόφασης: 222/2018
Θέμα 15ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση διενέργειας και τρόπου εκτέλεσης για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο: “Ανακατασκευή και αναβάθμιση UNIMOC”.

Αριθ. Απόφασης: 223/2018
Θέμα 16ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση διενέργειας και τρόπου εκτέλεσης για την προμήθεια με τίτλο “Προμήθεια απορριμματοφόρου μεταφοράς βιοαποβλήτων- Υπόεργο 3 της Πράξης με ΜΙS 5001895”.

Αριθ. Απόφασης: 224/2018
Θέμα 17ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση της διαδικασίας για την υλοποίηση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο “Σύνταξη μελέτης σχεδίου βιώσιμης κινητικότητας”.

Αριθ. Απόφασης: 225/2018
Θέμα 18ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση και οριστική παραλαβή της μελέτης με τίτλο “Μελέτη απορροής ομβρίων υδάτων περιοχής Υπολοίπου Ασυρμάτου ΠΕ4».

Αριθ. Απόφασης: 226/2018
Θέμα 19ο Ημερήσιας Διάταξης
Τροποποίηση της υπ. αρ. 118/2008 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Βάρης που αφορά λήψη απόφασης για την ονομασία οδών.

Αριθ. Απόφασης: 227/2018
Θέμα 20ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση της διαδικασίας παράδοσης δικτύων αποχέτευσης στην ευρύτερη περιοχή της Δ.Κ. Βουλιαγμένης, στην ΕΥΔΑΠ.

Αριθ. Απόφασης: 228/2018
Θέμα 21ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Συνδέσεις ακινήτων με αποχετευτικό δίκτυο - αποκατάστασης αγωγών αποχέτευσης».

Αριθ. Απόφασης: 229/2018
Θέμα 22ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Στατική Ενίσχυση 1ου Δημοτικού Βάρης».

Αριθ. Απόφασης: 230/2018
Θέμα 23ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) για το έργο: «Κατασκευή ανελκυστήρα στο Δημαρχείο»

Αριθ. Απόφασης: 231/2018
Θέμα 24ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) λόγω τροποποίησης της υπ. αριθμ. 29528/24-07-2017 σύμβασης για την περίπτωση εκτέλεσης απολογιστικών εργασιών για αρχαιολογία σύμφωνα με τις παραγράφους 1α και 2β του άρθρου 132 ν.4412/2016 για το έργο «Υλοποίηση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων».

Αριθ. Απόφασης: 232/2018
Θέμα 25ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση απαλλαγής του Μιχαήλ Ανθυμίδη από τα τέλη παρατάσεων, καθαριότητας και εκταφής των γονέων του, ποσού 412,00 €.

Αριθ. Απόφασης: 233/2018
Θέμα 26ο Ημερήσιας Διάταξης
Επιστροφή ποσού, ως αχρεωστήτως εισπραχθέν λόγω λανθασμένης χρέωσης Τ.Α.Π. και Δ.Τ., στον κ. Χρήστο Ντούνη. (αρ. πρωτ. 15826/7.5.2018)

Αριθ. Απόφασης: 234/2018
Θέμα 27ο Ημερήσιας Διάταξης
Επιστροφή ποσού, λόγω λανθασμένης καταβολής του που αφορά οφειλή τέλους 0,5%, στην “Ι. και Μ. ΤΡΑΥΛΟΣ Ο.Ε.”.

Αριθ. Απόφασης: 235/2018
Θέμα 28ο Ημερήσιας Διάταξης
Ορθή επανάληψη της 17/2018 απόφασης του Δ.Σ. (αρ. πρωτ. εισήγησης 987/11.1.2018) σχετικά με διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών Τ.Α.Π. λόγω λανθασμένης πολλαπλής εγγραφής.

Αριθ. Απόφασης: 236/2018
Θέμα 30ο Ημερήσιας Διάταξης
Επιβολή προστίμου λόγω αυθαιρέτου ελλιμενισμού του σκάφους “ΝΙΚΟΣ ΙΑΣΩΝ” με αρ. νηολογίου “ΝΠ 7195” του Σπύρου Παναγιώτη του Νικολάου στο Μόλο Αλιέων Βάρκιζας το 2017.

Αριθ. Απόφασης: 237/2018
Θέμα 31ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής κουκουναριάς στο πεζοδρόμιο επί της οδού Γεωργίου Πάσχου 22, στην Δ.Ε. Βάρης.

Αριθ. Απόφασης: 238/2018
Θέμα 32ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής κουκουναριάς στο πεζοδρόμιο επί της οδού πλατείας Δαβάκη 18, στην Δ.Ε. Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 239/2018
Θέμα 33ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής κουκουναριάς στο πεζοδρόμιο επί της οδού Διάκου 59, στην Δ.Ε. Βούλας.