ΚΕΠ Βούλας
"Μένουμε ασφαλείς"

Διεύθυνση: Λεωφόρος Βασιλέως Παύλου 107-109,
Βούλα, 16673
Τηλ. κέντρο: 213 2019 800
Fax: 2132019809, 2132019819
Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών: 213 2019 816
Τμήμα Εσωτερικής Ανταπόκρισης:Τηλέφωνο:213 2019 817
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.ΚΕΠ Βουλιαγμένης
"Μένουμε ασφαλείς"

Διεύθυνση: Πρώην Δημαρχείο Βουλιαγμένης
Αφροδίτης 2, 16671, Βουλιαγμένη
Τηλ. 213 2020 719, 213 2020 720, 213 2020 721

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ΚΕΠ Βάρης
"Μένουμε ασφαλείς"

Διεύθυνση: Βάκχου και Δήμητρας 16672 Βάρη
Τηλ. 210 8979 140
Fax. 210 8971 033
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Αρμοδιότητες Διεύθυνσης

Η Διεύθυνση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) είναι αρμόδια για την παροχή διοικητικών πληροφοριών και τη διεκπεραίωση των υποθέσεων των πολιτών από την υποβολή της αίτησης μέχρι την έκδοση της τελικής πράξης, σε συνεργασία με τις καθ΄ύλην αρμόδιες υπηρεσίες και σύμφωνα με τον κεντρικό σχεδιασμό του Υπουργείου. Εσωτερικών.
Στη Διεύθυνση υπάγονται διοικητικά και τα αποκεντρωμένα Τμήματα Κ.Ε.Π. σε επιμέρους δημοτικές ενότητες.

Αρμοδιότητες Τμήματος Εξυπηρέτησης Πολιτών

Ενημερώνει και πληροφορεί τους πολίτες για τις ενέργειες που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση διοικητικών υποθέσεων σχετικών με τις δημόσιες υπηρεσίες.
Παραλαμβάνει αιτήσεις πολιτών για την διεκπεραίωση υποθέσεών τους από τις υπηρεσίες του Δημοσίου, ελέγχει την πληρότητά τους και σε περίπτωση που για την διεκπεραίωση της υπόθεσης απαιτούνται δικαιολογητικά, που δεν υποβάλλονται μαζί με την αίτηση, τα αναζητά και τα παραλαμβάνει με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο από τις αρμόδιες υπηρεσίες, μετά από σχετική εξουσιοδότηση των πολιτών.
Διαβιβάζει πλήρεις τους φακέλους των υποθέσεων των πολιτών στην αρμόδια για την διεκπεραίωσή τους υπηρεσία με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο.
Παραλαμβάνει από τις αρμόδιες υπηρεσίες τα τελικά έγγραφα που έχουν ζητηθεί από τους πολίτες και μεριμνά για την παράδοσή τους στους πολίτες, είτε με αποστολή, είτε μέσω του ΚΕΠ
Παρέχει διάφορες υπηρεσίες στους πολίτες σύμφωνα με τον γενικό σχεδιασμό των ΚΕΠ ( επικύρωση εγγράφων, θεώρηση γνησίου υπογραφής, χορήγηση παράβολων, χορήγηση αποδεικτικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κλπ).
Τηρεί αρχεία και επεξεργάζεται στατιστικά στοιχεία από την δράση των ΚΕΠ του Δήμου.