23.10.2023

Δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παραχώρηση με εισοδηματικά κριτήρια θέσης εκμετάλλευσης περιπτέρου σε Α.Με.Α., πολυτέκνους και πολεμιστές Κύπρου Featured

Σε συνέχεια της Απόφασης 3398/2023, ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α΄) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως τροποποιήθηκε ισχύει

2. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

3. Τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93 Α’) που αντικατέστησαν την υποπαρ.ΣΤ2 άρθρου πρώτου Ν.4093/2012 «Ρυθμίσεις για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης των κοινοχρήστων χώρων και κτιρίων των ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ αυτών έναντι ανταλλάγματος»

4. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47 Α’) περί χρονικής διάρκειας μισθώσεων περιπτέρων

5. Τις διατάξεις του ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68 Α΄) περί καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε ισχύει

6. Την αρ.38/2014 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών

7. Την αρ. 188/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου “Έγκριση κανονισμού λειτουργίας περιπτέρων Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

8. Τη με αρ.204/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί καθορισμού τελών για χρήση -κατάληψη πεζοδρόμων, πεζοδρομίων και λοιπών κοινοχρήστων χώρων από περίπτερα

9. Τη με αρ.201/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί καθορισμού τελών για χρήση -κατάληψη πλατειών, πεζοδρομίων και λοιπών κοινοχρήστων χώρων που καταλαμβάνουν οι κατασκευές των περιπτέρων για τις περιπτώσεις της παρ.4αρθρο 76 του Ν. 4257/2014

10. Τη με αρ.368/2023 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί ορισμού Επιτροπής για τη διεξαγωγή δημόσιας κλήρωσης του 30% των κενωθέντων περιπτέρων έτους 2023

11. Τη με αρ.260/2023 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την παραχώρηση του περιπτέρου στη συμβολή των οδών Λυκούργου & Ξενοφώντος, στη Βούλα Αττικής, σε (ΑμεΑ), Πολυτέκνους και Πολεμιστές Κύπρου.

12. Προκηρύσσει, την παραχώρηση με εισοδηματικά κριτήρια, μιας θέσης περιπτέρου στη συμβολή των οδών Λυκούργου & Ξενοφώντος, στη Βούλα Αττικής, σε (ΑμεΑ), Πολυτέκνους και Πολεμιστές Κύπρου, έναντι καταβολής ετήσιου τέλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν.4257/2014, με τους ακόλουθους όρους και τα δικαιολογητικά ως εξής:

 

1. Δικαίωμα υποβολής δικαιολογητικών έχουν συγκεκριμένα οι εξής κατηγορίες:

α) άτομα με αναπηρία (Α.με.Α.)

β) πολύτεκνοι, και

γ) μόνιμοι αξιωματικοί, ανθυπασπιστές και υπαξιωματικοί, δόκιμοι έφεδροι αξιωματικοί και οπλίτες θητείας που συμμετείχαν με οποιονδήποτε τρόπο στα πολεμικά γεγονότα της χρονικής περιόδου από την 20ή Ιουλίου έως την 20ή Αυγούστου 1974 στην Κύπρο, καθώς και στα γεγονότα που έλαβαν χώρα το 1964 στην Τυληρία και Λευκωσία και το 1967 στην Κοφινού και τους Αγίους Θεοδώρους της Κύπρου. Από την εφαρμογή της παρούσας περίπτωσης εξαιρούνται όσοι ενεπλάκησαν κατά τις παραπάνω περιόδους με οποιονδήποτε τρόπο σε παράνομες δραστηριότητες σε βάρος της νόμιμης λειτουργίας του πολιτεύματος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

 

2. Δικαιολογητικά συμμετοχής που πρέπει να υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι:

 

- Άτομα με αναπηρία:

α. Αίτηση (έντυπο παραρτήματος) και νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο στην περίπτωση που κάποιος συμμετέχει για λογαριασμό άλλου

β. Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας

γ. Εκκαθαριστικό σημείωμα δήλωσης φορολογίας τελευταίου οικονομικού έτους από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

δ. Πιστοποιητικό της Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής του άρθρου 6 του ν. 2556/1997, όπως ισχύει σήμερα, από το οποίο να προκύπτει η πάθηση και το ποσοστό αναπηρίας

ε. Βεβαίωση περί μη οφειλής προς το Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

στ. Επισυναπτόμενη υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986

 

- Πολύτεκνοι

α. Αίτηση (έντυπο παραρτήματος) και νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο στην περίπτωση που κάποιος συμμετέχει για λογαριασμό άλλου

β. Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας

γ. Εκκαθαριστικό σημείωμα δήλωσης φορολογίας τελευταίου οικονομικού έτους από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

δ. Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος, που να πιστοποιεί την πολυτεκνική ιδιότητα

ε. Βεβαίωση περί μη οφειλής προς το Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

στ. Επισυναπτόμενη υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986

 

- Πολεμιστές Κύπρου

α. Αίτηση (έντυπο παραρτήματος) και νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο στην περίπτωση που κάποιος συμμετέχει για λογαριασμό άλλου

β. Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας

γ. Εκκαθαριστικό σημείωμα δήλωσης φορολογίας τελευταίου οικονομικού έτους από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

δ. Πλήρες πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α'

ε. Βεβαίωση του οικείου συνδέσμου ή συλλόγου πολεμιστών, αναγνωρισμένου από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

στ. Βεβαίωση περί μη οφειλής προς το Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

ζ. Επισυναπτόμενη υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986

Σε κάθε περίπτωση, η συμμετοχή προϋποθέτει πλήρη γνώση των όρων της προκήρυξης, του κανονισμού λειτουργίας περιπτέρων (αρ. 188/2016 Απόφαση Δ.Σ) ανεπιφύλακτη αποδοχή αυτών, καθώς και γνώση της προς παραχώρηση θέσης την οποία οι ενδιαφερόμενοι έχουν επισκεφθεί και τη βρήκαν κατάλληλη για χρήση.

 

3. Η παραχώρηση της θέσης περιπτέρου στη συμβολή των οδών Λυκούργου & Ξενοφώντος, στη Βούλα Αττικής θα παραχωρηθεί βάσει ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος και εφόσον οι ενδιαφερόμενοι δεν έχουν βεβαιωμένες ληξιπρόθεσμες οφειλές στο δήμο κατά το άρθρο 285 του Ν. 3463/2006, έναντι καταβολής ετήσιου τέλους από τον δικαιούχο, σύμφωνα με τις αρ. 204/2016 και 201/2017 Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου ως εξής:

  • Τέλος 19,00 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο ετησίως, για τον κοινόχρηστο χώρο που καταλαμβάνει το κουβούκλιο (μέγιστη διάσταση 2,30 μέτρα επί 2,40 μέτρα)
  • Τέλος 40,40 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο ετησίως, για τον κοινόχρηστο χώρο που περιβάλλει το περίπτερο για τοποθέτηση σταντ και ψυγείων.

 

Τα ως άνω τέλη θα αναπροσαρμόζονται σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου περί ορισμού τελών για κατάληψη κοινοχρήστων χώρων

Η προμήθεια - τοποθέτηση του κουβουκλίου του περιπτέρου καθώς και η δαπάνη για την εγκατάσταση μετρητή παροχής ηλεκτρικού ρεύματος βαρύνει τον δικαιούχο και θα πρέπει να γίνουν σύμφωνα με όσα ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία και τον κανονισμό λειτουργίας περιπτέρων του Δήμου (ΑΔΑ:Ψ9ΣΔΩΨΖ-ΥΤΓ). Τυχόν δαπάνες που αφορούν τροποποιήσεις επισκευές και συντηρήσεις του κουβουκλίου βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο το δικαιούχο.

Οι λογαριασμοί παροχών κοινής ωφελείας θα εκδίδονται στο όνομα του δικαιούχου, ο οποίος θα επιβαρύνεται με όλες τις αντίστοιχες δαπάνες κατανάλωσης των παροχών αυτών. Επιπλέον βαρύνεται με την καταβολή φόρων, τελών και κάθε είδους οφειλή με το περίπτερο.

 

4. Η Διαδικασία παραχώρησης περιπτέρου θα πραγματοποιηθεί όπως παρακάτω:

Κάθε ενδιαφερόμενος, που επιθυμεί να συμμετάσχει στη διαδικασία, είναι απαραίτητο να υποβάλλει αίτηση (όπως στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της παρούσας) και κλειστό – σφραγισμένο φάκελο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έγγραφα, που θα φέρει την ένδειξη ‘‘ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ’, στο Πρωτόκολλο του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Λεωφόρος Κ. Καραμανλή 18 Βούλα ΤΚ 16673, εντός είκοσι πέντε (25) ημερών, από της ανάρτηση της παρούσας στον ιστότοπο του Δήμου, ήτοι έως τις 10.11.2023

Το αρμόδιο Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού και ανάπτυξης διενεργεί έλεγχο των προσκομισθέντων δικαιολογητικών εγγράφων των υποψηφίων δικαιούχων οι οποίοι κατατάσσονται σε αύξουσα σειρά με βάση το δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα τους, όπως εμφανίζεται στο αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος φορολογίας του τελευταίου οικονομικού έτους.

Σε περίπτωση που για τη θέση υπάρχουν περισσότεροι από ένας δικαιούχοι με τα ίδια εισοδήματα, θα διεξαχθεί μεταξύ τους δημόσια κλήρωση που θα γίνει σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι παρίστανται στη δημόσια κλήρωση αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους.

Δεν επιτρέπεται ο κάθε συμμετέχων:

α) να εκπροσωπεί περισσότερους από έναν ενδιαφερόμενο

β) να λαμβάνει μέρος για ίδιο όφελος και ταυτόχρονα να εκπροσωπεί άλλον υποψήφιο.

Στην κλήρωση μπορούν να παρίστανται και εκπρόσωποι της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με ανπηρία, της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος και του Τμήματος Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου του Γ.Ε.Ε.Θ.Α/Δ.Ε.Π.Α.Θ.Α.

 

5. Χρόνος Παραχώρησης Δικαιώματος

Η παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης του περιπτέρου γίνεται για δέκα χρόνια από την ημερομηνία υπογραφής του σχετικού παραχωρητηρίου, μη επιτρεπομένης οποιασδήποτε παράτασης.

Το δικαιούχο μπορεί να αναπληρώνει ο/η σύζυγος και τα ενήλικα τέκνα, τα στοιχεία των οποίων αναγράφονται στην πράξη παραχώρησης.

Σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου, εντός του χρόνου της παραχώρησης, ήτοι της δεκαετίας, οι κληρονόμοι αυτού, σύζυγος ή ενήλικα τέκνα υπεισέρχονται αυτοδίκαια στο ανωτέρω δικαίωμα, εφόσον δηλώσουν την επιθυμία τους στην αρμόδια αρχή. Σε περίπτωση πλειόνων του ενός διαδόχων κατά τα ανωτέρω, προσκομίζεται και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 με την οποία δηλώνεται η βούληση των λοιπών να παραχωρηθεί το δικαίωμα στον αιτούντα.

 

6. Εκμίσθωση του δικαιώματος εκμετάλλευσης σε τρίτους,

Η εκμίσθωση επιτρέπεται μόνον για λόγους γήρατος ή αναπηρίας του δικαιούχου σε ποσοστό 67% και άνω, η οποία αποδεικνύεται βάσει των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων. Η διάρκεια της μίσθωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το χρόνο λήξης της αρχικής παραχώρησης. Αντίγραφο του μισθωτηρίου προσκομίζεται εντός τριάντα (30) ημερών στον οικείο δήμο, ο οποίος εκδίδει πράξη με την οποία διαπιστώνεται η ανωτέρω παραχώρηση.

Σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου, οι κληρονόμοι αυτού ή ο μισθωτής υποχρεούνται να αναγγείλουν εντός μηνός το θάνατο στον οικείο δήμο. Στην περίπτωση αυτή, οι συμβάσεις μίσθωσης που δεν έχουν λήξει, εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι τη λήξη τους. Εάν δεν υπάρχουν διάδοχοι, η μίσθωση συνεχίζεται μέχρι τη λήξη της, κατόπιν αιτήματος του μισθωτή και τα μισθώματα και τέλη της περιόδου αυτής καταβάλλονται στο δήμο.

 

7. Δεσμεύσεις δικαιούχου

Ο δικαιούχος υποχρεούται να θέση σε πλήρη λειτουργία το περίπτερο εντός έξι (6) μηνών από την κοινοποίηση της απόφασης παραχώρησης. Σε διαφορετική περίπτωση ο Δήμος έχει δικαίωμα με απόφαση Δημάρχου να προβεί σε λύση της παραχώρησης και το τυχόν καταβληθέν τέλος καταπίπτει υπέρ του Δήμου ως συμφωνημένη ποινική ρήτρα.

Ο δικαιούχος υποχρεούται εντός δέκα (10) ημερών από τη λήξη του χρόνου παραχώρησης να διακόψει οποιαδήποτε δραστηριότητα που σχετίζεται με αυτή, (σύνδεση ΔΕΗ, τηλέφωνο κλπ) και να παραδώσει τα κλειδιά του περιπτέρου στο αρμόδιο Τμήμα του Δήμου χωρίς να προβάλλει καμία αξίωση για αποζημίωση. Σε περίπτωση που είχε τοποθετήσει το κουβούκλιο με δική του δαπάνη, δικαιούται εντός αυτού του 10ημέρου και αν το επιθυμεί, να το απομακρύνει με δική του δαπάνη.

Όλοι οι όροι της προκήρυξης θεωρούνται βασικοί και ουσιώδεις. Για οτιδήποτε δεν προβλέπεται από την προκήρυξη αυτή, ισχύουν οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που δεν είναι δυνατόν να λυθεί με τους όρους της παρούσας, επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στα αρμόδια διοικητικά δικαστήρια.

Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στο πρόγραμμα Διαύγεια, στον ιστότοπο του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος και δημοσιεύεται περίληψη αυτής σε δύο τουλάχιστον τοπικές εφημερίδες.

Πληροφορίες και αντίγραφο της προκήρυξης παρέχονται κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες από το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης στο Δημαρχείο, επί της Λεωφόρου Κ. Καραμανλή 18 στη Βούλα. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.και στο τηλέφωνο 2132020030.