Συμβαίνουν στην πόλη μας

No events found

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη δανείου

Σχετικό Αρχείο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης προτίθεται να προβεί στη σύναψη μακροπρόθεσμου δανείου για την αγορά του αδόμητου οικοπέδου που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Απόλλωνος και Θέμιδος στη Βάρκιζα ως μοναδικού κατάλληλου για δημιουργία Πολιτιστικού Κέντρου - Πολυχώρου, Βιβλιοθήκης και συναφών χρήσεων στη Βάρκιζα, Δ.Ε. Βάρης συνολικού προϋπολογισμού 995.000,00 ευρώ.

Σύμφωνα με το άρθρο 176 παρ.1 του Ν.3463/2006 , καλεί όλα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που διατηρούν υποκαταστήματα στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης καθώς και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων να εκδηλώσουν ενδιαφέρον με την κατάθεση προσφορών μέχρι τις   13/09/2018  και ώρα 11:00 π.μ. στο Δημαρχείο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης , Κων/νου Καραμανλή 18 , 166 73 , Βούλα και στο γραφείο του Αντιδημάρχου Οικονομικών, ή στη Διεύθυνση  Οικονομικών  Υπηρεσιών.

Η προσφορά για τη σύναψη δανείου θα πρέπει να περιλαμβάνει τους κάτωθι όρους :

-/ Ποσό δανείου :  995.000,00 ευρώ

-/ Διάρκεια δανεισμού :  4 έτη

-/ Επιτόκιο :  σταθερό

-/ Εκταμίευση :  Εφάπαξ (άμεση διαθεσιμότητα κεφαλαίων, με την υπογραφή της   σύμβασης)

-/ Αποπληρωμή δανείου :  τριμηνιαίες μεταβαλλόμενες τοκοχρεολυτικές δόσεις

-/ Συνομολόγηση δανείου :  μέχρι την 31/10/2018

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να λάβουν υπόψη ότι ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης πληροί τις προϋποθέσεις για λήψη δανείου όπως ορίζονται στο Ν. 3852/2010. Παρακαλούμε για την έγγραφη ενημέρωσή μας εντός της αποκλειστικής προθεσμίας, μετά την πάροδο της οποίας θα θεωρήσουμε αρνητική την απάντησή σας.

                                                                                                            Ο Δήμαρχος

                                                                                               

                                                                                                 Γρηγόρης Κωνσταντέλλος