Συμβαίνουν στην πόλη μας

No events found

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF

Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η

ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΒΑΡΗΣ–ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Προκηρύσσει επαναληπτική πλειοδοτική δημοπρασία για τη συλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων.

Η δημοπρασία είναι φανερή και προφορική, θα διεξαχθεί στις 23 Οκτωβρίου 2015, και ώρα 11:00 στο Δημοτικό κατάστημα Βούλας, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου (Λεωφ. Κ.Καραμανλή 18, Βούλα).

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των σαράντα δύο χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα έξι ευρώ και είκοσι λεπτών (42.976,20€) συμπεριλαμβανομένου Φ. Π. Α.

Πληροφορίες για τη δημοπρασία  παρέχονται από το Τμήμα Εσόδων & Περιουσίας, ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 09:30 – 14:30 στη Διεύθυνση Κ. Καραμανλή 18 Βούλα, Τηλέφωνα 2132020054 (Μερόπη Μοσχογιάννη) & 2132020075 (Δημήτριος Τάγαρης) και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.vvv.gov.gr

 

Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται στους ενδιαφερόμενους στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι 22/10/2015.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

 

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣΔ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΒΑΡΗΣ–ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Λαμβάνοντας υπόψη:

  1. Την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήματος Εσόδων & Περιουσίας με αρ. πρωτ. 25948/15-6-2015  
  2. Τις διατάξεις των άρθρων 72 παρ. 1 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄/87/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄87).
  3. Το άρθρο 64 του Ν.4257/2014 “ Επιτρέπεται σε Ο.Τ.Α. α ́ βαθμού, η σύναψη σύμβασης με εταιρείες που τηρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις, μετά από πλειοδοτικό διαγωνισμό
  4. Το π.δ. 270/1981 «Περί καθορισμού των οργάνων της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών για εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων » (Α΄77)
  5. Την υπ’ αριθ. 223/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
  6. Την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών – Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας με αρ. πρωτ. 25948/15-6-2015
  7. Το γεγονός ότι δεν υπάρχει σύμβαση σε ισχύ
  8. Τις ανάγκες του Δήμου.

 

 

ΑΡΘΡΟ 1

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των σαράντα δύο χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα έξι ευρώ και είκοσι λεπτών (42.976,20€) συμπεριλαμβανομένου Φ. Π. Α.

Κατά τον υπολογισμό του προϋπολογιζόμενου ύψους των εσόδων του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, για το έτος 2015, από τη διαδικασία συλλογής εγκαταλελειμμένων οχημάτων, λαμβάνονται υπόψη οι κρατούσες στην ελεύθερη αγορά τιμές για την περισυλλογή και απομάκρυνση κάθε κατηγορίας οχήματος (όπως αυτά περιγράφονται στο Π.Δ 116/2004).

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 

Α/Α

CPV

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΙΜΗ (€)

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΟΛΟ (€)

1

34110000-1

ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ I X

144,00

220

31.680,00

2

34136100-0

ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΕΩΣ 3,5 Τ.

163,00

10

1.630,00

3

34114400-3

ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΩΣ 8 ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΘΗΜΕΝΩΝ

163,00

10

1.630,00

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

 

34.940,00

 

 

ΦΠΑ 23%

 

 

8.036,20

 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

 

 

42.976,20

 ΑΡΘΡΟ 2

ΤOΠΟΣ ΚΑΙ ΗΜEΡΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓHΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣIΑΣ

 Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 22 Σεπτεμβρίου 2015, και ώρα 10:00 στο Δημοτικό κατάστημα Βούλας, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου (Λεωφ. Κ.Καραμανλή 18, Βούλα). Η δημοπρασία είναι φανερή και προφορική, διεξάγεται δε κατά την ορισθείσα ημέρα και ώρα που αναφέρεται παραπάνω.

 

ΑΡΘΡΟ 3

ΤΡOΠΟΣ ΔΙΕΝEΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣIΑΣ 

α. Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως με το ονοματεπώνυμο του πλειοδότη. Κάθε προσφορά, η οποία πρέπει να διαφέρει τουλάχιστον κατά εκατό (100 €) ευρώ και πλέον της τελευταίας προσφοράς είναι δεσμευτική για τον εκάστοτε πλειοδοτούντα, η δέσμευση δε αυτή μεταβιβάζεται από τον ένα στον άλλο, δηλαδή από τον πρώτο  στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη. 

β. Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να το δηλώσει στην Επιτροπή, πριν από την έναρξη του διαγωνισμού αφού παρουσιάσει νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο αλλιώς θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό.

Η απόφαση της Επιτροπής περί αποκλεισμού ενδιαφερομένου να συμμετάσχει στη δημοπρασία, επειδή δεν πληροί τους προβλεπόμενους όρους της διακήρυξης, αναγράφεται στα πρακτικά.

γ. Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και θα καθίσταται υπεύθυνος με αυτόν αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης. Ο εγγυητής υποχρεούται να προσκομίσει κάθε στοιχείο από το οποίο θα αποδεικνύεται η φερεγγυότητά του, στην Επιτροπή, όπως ενδεικτικά εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης Τράπεζας στην Ελλάδα ποσού ίσου με το ύψος της εγγυητικής επιστολής του πλειοδότη, ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα, τίτλους ιδιοκτησίας ακινήτων με πρόσφατα πιστοποιητικά, βεβαίωση από την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου περί μη οφειλής του σε αυτόν, απόσπασμα ποινικού μητρώου, σε περίπτωση ελεύθερου επαγγελματία βεβαίωση εγγραφής του στο οικείο Επιμελητήριο   κ.λ.π.

 

ΑΡΘΡΟ 4

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου θα εντοπίζει και θα καταγράφει τα χαρακτηριζόμενα ως «εγκαταλελειμμένα οχήματα» στο τέλος κύκλου ζωής, σύμφωνα με το Π.Δ. 116/2004 τα οποία βρίσκονται μέσα στα όρια του Δήμου.

Η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, όπως αυτές προβλέπονται από το άρθρο 9 του Π.Δ.116/2004 και των παραγράφων 1,2,3 έτσι ώστε τα χαρακτηριζόμενα ως εγκαταλελειμμένα οχήματα να περιέλθουν στην κατοχή του Δήμου ως όχημα τέλους ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.) μετά την παρέλευση των απαιτούμενων προθεσμιών.

Η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου θα υποδεικνύει τα εγκαταλελειμμένα οχήματα (όπως αυτά ορίζονται στο Π.Δ. 116/2004) προς απομάκρυνση, θα επιβλέπει τις διαδικασίες παράδοσης των οχημάτων και θα εκδίδει τα απαραίτητα διπλότυπα παραστατικά (πρακτικά παράδοσης- παραλαβής οχημάτων).

Τα ανωτέρω παραστατικά θα περιέχουν τα παρακάτω στοιχεία: α) χρόνος και τόπος παράδοσης (οδός, αριθμός), β) στοιχεία οχήματος: είδος (ΕΙΧ, ΦΙΧ), μάρκα του οχήματος, μοντέλο, χρώμα, αριθμό πινακίδων, οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ικανό να διευκολύνει τον εντοπισμό του Ο.Τ.Κ.Ζ., γ) περιγραφή κατάστασης του οχήματος, δ) στοιχεία του γερανού και του οδηγού της εταιρείας.

Τα παραστατικά αφού συμπληρωθούν από τους αρμόδιους υπαλλήλους, υπογράφονται και σφραγίζονται από τον εκπρόσωπο του Δήμου και τον οδηγό της εταιρίας.

Η εταιρία δεν έχει δικαίωμα να αρνηθεί να μεταφέρει στις εγκαταστάσεις της οχήματα που υποδεικνύει ως Ο.Τ.Κ.Ζ. ο Δήμος ανεξαρτήτου αριθμού. Η συλλογή και η μεταφορά των εγκαταλελειμμένων οχημάτων στις εγκαταστάσεις της εταιρίας διενεργείται με δικά της μέσα (γερανοί κ.λ.π.)

Ουδεμία ευθύνη αναλαμβάνει ο Δήμος έναντι του ιδιοκτήτη του Ο.Τ.Κ.Ζ. για οποιαδήποτε ζημιά ήθελε προξενηθεί στο όχημα κατά την αποκομιδή- μεταφορά και εκφόρτωση (ενδεικτικός αναφερομένων τα παρακάτω): ατύχημα, υλικές ζημιές σε παρακείμενα οχήματα, τραυματισμός ή θανάτωση προσώπου κ.τ.λ.).

Η συλλογή, η μεταφορά και η φύλαξη του Ο.Τ.Κ.Ζ. (που βρίσκονται εντός των ορίων του Δήμου μας) θα πραγματοποιηθεί με μεταφορικά μέσα που διαθέτει για το σκοπό αυτό η δεύτερη των συμβαλλόμενων εταιρία και με δικές της δαπάνες. Η δαπάνη αποκομιδής - μεταφοράς και φύλαξης θα βαρύνει αποκλειστικά την δεύτερη των συμβαλλομένων.

Η εταιρία υποχρεούται να διαχειριστεί το Ο.Τ.Κ.Ζ. από τη στιγμή της συλλογής ή και παραλαβής του από το Δήμο, και μετά την παρέλευση των απαιτούμενων χρονικών προθεσμιών να εκδώσει το προβλεπόμενο πιστοποιητικό καταστροφής του οχήματος για λογαριασμό του Δήμου, της Ε.Δ.Ο.Ε. και ενημερώνοντας ταυτόχρονα τις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες.

Η περισυλλογή των εγκαταλελειμμένων οχημάτων προγραμματίζεται σε εβδομαδιαία βάση (τουλάχιστον δύο (2) φορές την εβδομάδα) κατόπιν συνεννόησης και με την χρήση δύο γερανών της εταιρίας. Η περισυλλογή μπορεί να ακυρωθεί και από τα δύο μέρη για λόγους ανωτέρας βίας, όπως είναι οι απεργίες, οι θεομηνίες, οι φυσικές καταστροφές κ.τ.λ. υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει έγκαιρη ενημέρωση τουλάχιστον μια ημέρα πριν την προγραμματισμένη συνεννόηση.

 

ΑΡΘΡΟ 5

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Η ανάδοχος θα καταβάλλει ως αποζημίωση στο Δήμο το συμφωνημένο ποσό που αναγράφεται στη σύμβαση, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για κάθε παραδιδόμενο Ο.Τ.Κ.Ζ., σε μηνιαία βάση, εξαιρουμένων των οχημάτων που επιστρέφονται στους ιδιοκτήτες. Οποιαδήποτε καθυστέρηση στην καταβολή του ποσού συνεπάγεται την αυτοδίκαιη λύση της σύμβασης και ο Δήμος έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο μετά από απόφαση του δημοτικού συμβουλίου και να ζητήσει την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής υπέρ του ίδιου. Για τα οχήματα που επιστρέφονται στους ιδιοκτήτες η εταιρία οφείλει να προσκομίσει στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου αντίγραφο δήλωσης παραλαβής οχήματος από τον ιδιοκτήτη.

 

                                                                                                                   ΑΡΘΡΟ 6

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να συνεργαστεί εντός της Περιφέρειας του Δήμου και να αναθέτει τις εργασίες συλλογής , μεταφοράς , παράδοσης και επεξεργασίας των Ο.Τ.Κ.Ζ. σε οποιονδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συνεργάζεται ή θα συνεργαστεί στο μέλλον με Ε.Δ.Ο.Ε. και πληροί τις προϋποθέσεις των άρθρων 9,10 του Π.Δ. 116/2004.

Η επιθυμητή χρονική διάρκεια της συνεργασίας μεταξύ του Δήμου και της εταιρίας είναι τρία (3) έτη .

 

ΑΡΘΡΟ 7

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1) Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι εταιρίες - κέντρα επεξεργασίας οχημάτων Ο.Τ.Κ.Ζ. που είναι επίσημα μέλη του δικτύου της Ε.Δ.Ο.Ε. και μπορούν να εγγυηθούν την άριστη εκτέλεση όλων των εργασιών που περιγράφονται στους όρους του παρόντος.

2)  Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι εταιρίες οι οποίες δεν έχουν βεβαιωμένες οφειλές προς τον Δήμο .

 

ΑΡΘΡΟ 8

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Κάθε συμμετέχων θα κληθεί να προσκομίσει την ημέρα της δημοπρασίας στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης κλειστό φάκελο που εκτός από την οικονομική του προσφορά θα περιέχει τα εξής δικαιολογητικά:

Επικυρωμένο αντίγραφο πιστοποιητικού μέλους της Ε.Δ.Ο.Ε.

Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της εταιρίας θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, που να αναγράφει ότι έλαβε γνώση των όρων της παρούσας προκήρυξης και αποδέχεται τους όρους αυτής και ανεπιφύλακτα. Επίσης να αναγράφει ότι η εταιρία δεν έχει αποκλειστεί από διαγωνισμό Ο.Τ.Α.

Αντίγραφο του καταστατικού της εταιρίας από το οποίο να προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρίας, καθώς και επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητάς του.

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ίσου με το 5% του συνολικού κόστους υπηρεσίας όπως ορίζεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της παρούσας και συγκεκριμένα ποσού δύο χιλιάδων εκατόν σαράντα οκτώ ευρώ και ογδόντα ενός λεπτών (2.148,81€). Η εγγύηση αυτή δίνεται με κατάθεση σχετικής εγγυητικής επιστολής Ελληνικής Τράπεζας, η γραμματίου σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με ρητή αναφορά του λόγου για τον οποίο εκδίδεται. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής παραμένει στη Υπηρεσία μέχρι την υπογραφή της σύμβασης με τον υπερθεματιστή. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα αντικατασταθεί κατά την υπογραφή της σύμβασης με εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, ποσού ίσου με το 10% του επιτευχθέντος εκ της δημοπρασίας αντιτίμου για τα δύο (2) πρώτα έτη διάρκειας της σύμβασης. Η σύμβαση δεν υπογράφεται εάν δεν προσκομιστεί και η ως άνω εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, η οποία θα προβλέπει παραίτηση του εγγυητή από την ένσταση διηζήσεως.

Ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα.

Αντίγραφο ασφαλιστηρίων συμβολαίων σε ισχύ των οχημάτων - γερανών που θα χρησιμοποιεί η εταιρία για την περισυλλογή των οχημάτων, (εάν αυτά λήξουν κατά τη διάρκεια της σύμβασης θα προσκομίσουν υποχρεωτικός τα ανανεωθέντα ασφαλιστήρια συμβόλαια).

Έγγραφη προσφορά με το ακριβές χρηματικό ποσό που προτίθεται ο ενδιαφερόμενος να καταβάλλει στο Δήμο για κάθε όχημα που θα κληθεί να αποσύρει ανεξαρτήτως κατάστασης.

Βεβαίωση καλής εκτέλεσης για έργο συναφές με το αντικείμενο της παρούσας προκήρυξης.

Βεβαίωση από την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης περί μη οφειλής .

 

ΑΡΘΡΟ 9

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

 Για την τελική αποδοχή του αναδόχου κριτήριο είναι:

α) Η προσφορά με την μεγαλύτερη αποζημίωση προς το Δήμο για κάθε παραδιδόμενο όχημα.

β) Σε περίπτωση ισοψηφίας, αξιολογούνται περαιτέρω τα ουσιαστικά και τυπικά προσόντα της εταιρίας και τυχόν προηγούμενη ικανοποιητική συνεργασία με την εταιρία. Σε περίπτωση περαιτέρω ισοψηφίας θα διενεργηθεί κλήρωση από την επιτροπή του διαγωνισμού.

γ) Σύμφωνα με την παρ. 1 στοιχ. ε' του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (πρόγραμμα Καλλικράτης) η διεξαγωγή και η κατακύρωση της δημοπρασίας αποτελεί αντικείμενο αρμοδιότητας της Οικονομικής Επιτροπής.

 

ΑΡΘΡΟ 10

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Στον ανάδοχο στον οποίο έγινε η κατακύρωση, αποστέλλεται κοινοποίηση της σχετικής απόφασης.

Ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση καλείται να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της κατακυρωτικής απόφασης.

Εάν ο ανάδοχος αποβιώσει ή τεθεί υπό δικαστική αντίληψη ή δικαστική απαγόρευση πριν να υπογραφεί η σύμβαση, ο διαγωνισμός θεωρείται ως μη γενόμενος.

 

ΑΡΘΡΟ 11

ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

 

Ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής όταν:

- δεν προσέλθει για την υπογραφή του πρακτικού της σύμβασης μέσα στην προκαθορισμένη προθεσμία

- αρνηθεί να υπογράψει την σύμβαση

- δεν έχει κάνει απόδοση εντός διμήνου για τα αποσυρόμενα μεταφορικά μέσα.

 

ΑΡΘΡΟ 12

ΕΥΘYΝΗ ΔΗΜΟΥ

 Ο Δήμoς δεv ευθύvεται έvαvτι τoυ αναδόχου, oύτε υπoχρεoύται σε επιστρoφή του ποσού ή και λύση της σύμβασης άvευ απoχρώvτoς λόγoυ, αζημίως. 

ΑΡΘΡΟ 13

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

 Οι επί της διεξαγωγής του διαγωνισμού ενστάσεις, κατατίθενται στην επιτροπή που διενεργεί το διαγωνισμό μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού ή την επομένη της ανακοίνωσης του αποτελέσματος στις περιπτώσεις εξετάσεως και αξιολογήσεως των προσφορών, και μόνο από εκείνους που συμμετείχαν στο διαγωνισμό ή αποκλείστηκαν από αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, στην αρμόδια για τη διενέργεια του διαγωνισμού υπηρεσία.

Οι ενστάσεις πρωτοκολλούνται και διαβιβάζονται στη διενεργήσασα το διαγωνισμό επιτροπή (άρθρ. 20, παρ. 1 του Π.Δ.28/80).

 

ΑΡΘΡΟ 14

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

 Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί με φροντίδα του Δημάρχου τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτή σε εμφανές σημείο στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί στον τύπο, σε μία ημερήσια και μία εβδομαδιαία εφημερίδα.

Η δαπάνη δημοσίευσης της διακήρυξης, αρχικής και τυχόν επαναληπτικής βαρύνει τον ανάδοχο. Οι αποδείξεις καταβολής των δαπανών αυτών προσκομίζονται απαραιτήτως από τον ανάδοχο κατά την υπογραφή της σύμβασης (άρθρ. 26, Ν.28/80).

Η δαπάνη δημοσίευσης της διακήρυξης, αρχικής και τυχόν επαναληπτικής βαρύνει τον ανάδοχο. Οι αποδείξεις καταβολής των δαπανών αυτών προσκομίζονται απαραιτήτως από τον ανάδοχο κατά την υπογραφή της σύμβασης (άρθρ. 26, Ν.28/80).

 

ΑΡΘΡΟ 15

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

 

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται με τον τρόπο και για τις περιπτώσεις που ορίζει το άρθρο 6 του π.δ 270/1981:

1.  Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν υπό του Δημάρχου εάν δεν παρουσιασθεί κατ` αυτήν πλειοδότης.

2. Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου όταν:

α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από το δημοτικό συμβούλιο λόγω ασύμφορου του επιτευχθέντος αποτελέσματος ή σφάλματος στη διενέργεια της δημοπρασίας

β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά, καθώς και όταν μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως δεν προσέλθει αυτός εμπροθέσμως για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης.

Στην περίπτωση (2β) η δημοπρασία, επαναλαμβάνεται σε βάρος του τελευταίου πλειοδότη και του εγγυητή αυτού, ως ελάχιστον δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ' ονόματι τούτου κατακυρωθέν ποσόν, δυνάμενο να μειωθεί με απόφασης του δημοτικού συμβουλίου.

Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται με βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά την προηγούμενη δημοπρασία.

Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του Δημάρχου αναφερομένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευομένης, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της διενέργειας της δημοπρασίας, διεξάγεται δε σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν.

 

ΑΡΘΡΟ 16

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ

 

Πληροφορίες για τη δημοπρασία  παρέχονται από το Τμήμα Εσόδων & Περιουσίας, ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 09:30 – 14:30 στη Διεύθυνση Κ. Καραμανλή 18 Βούλα, Τηλέφωνα: 2132020054 (Μερόπη Μοσχογιάννη) & 2132020075 (Δημήτριος Τάγαρης), FAX 2132020049.

Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται στους ενδιαφερόμενους στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι 21/9/2015.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ

Last modified on 14.10.2015