ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Διεύθυνση.:Λεωφ.Κων. Καραμανλή 18 Βούλα (πρώην Δημαρχείο Βούλας)
Τηλ.:2132020102 2132020105 2132020107
Fax.:2132020109 και 2109657131
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Το σύμφωνο συμβίωσης δηλώνεται στο ληξιαρχείο του τόπου διαμονής των δύο συμβαλλομένων ή στον τόπο κατοικίας του ενός από τους δύο (όταν κατοικούν σε διαφορετικούς δήμους).

Απο ποιον δηλώνεται το σύμφωνο συμβίωσης; Υπόχρεοι για τη δήλωση του συμφώνου συμβίωσης είναι ο ένας εκ των δύο συμβαλλομένων.

.

Δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη δήλωση του συμφώνου συμβίωσης

Σύμφωνο συμβίωσης (πρωτότυπο)

Ταυτότητες και των δύο συμβαλλομένων

ΑΦΜ και ΑΜΚΑ και των δύο συμβαλλομένων. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν θα προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση περί μη υπαρξής τους.

Αν υφίσταται ασφαλιστικός φορέας

Πιστοποιητικά γεννήσεων τελευταίου εξαμήνου (σε περίπτωση πολιτών τρίτης χώρας επίσημα μεταφρασμένα)

Πρόσφατο δικαιολογητικό κατοικίας, (φορολογική δήλωση, Δ.Ε.Κ.Ο., μισθωτήριο κλπ).

Τα ξενόγλωσσα πιστοποιητικά πρέπει να  είναι μεταφρασμένα από τη μεταφραστική Υπηρεσία του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών ή την αντίστοιχη Ελληνική προξενική Αρχή της χώρας έκδοσης του πιστοποιητικού ή από Έλληνα δικηγόρο ή από πτυχιούχο μεταφραστή του τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιόνιου Πανεπιστημίου και όχι από μεταφραστικά  γραφεία.

Απαραίτητα Αρχεία