Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ   Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4635/2019 (ΦΕΚ 167/τ. Α’/30.10.2019) καθώς και το άρθρο 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. ΦΕΚ 55 Α’ /11.3.2020, συγκαλείται η 3η/2020 Τακτική - Δια Περιφοράς Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης την 23η Μαρτίου ημέρα…
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ Αριθ. Απόφασης: 34/2020Θέμα 1o Προ Ημερησίας Διάταξης Ψήφισμα του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης για τη στήριξη και συνέχιση λειτουργίας του Μητροπολιτικού Κοινωνικού Ιατρείου - Φαρμακείου Ελληνικού (Μ.Κ.Ι.Ε.). Αριθ. Απόφασης: 35/2020Θέμα 1o Ημερησίας Διάταξης Επικύρωση πρακτικών των συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, για το έτος 2019. Αριθ. Απόφασης: 36/2020Θέμα 2o Ημερησίας Διάταξης Τροποποίηση συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Αθλητισμού Πολιτισμού…
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ Αριθ. Απόφασης: 1/2020 Θέμα 1o Ημερησίας Διάταξης Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους, 2020. Αριθ. Απόφασης: 2/2020 Θέμα 2o Ημερησίας Διάταξης 1η δομική αναμόρφωση προϋπολογισμού, οικ. έτους 2020. Αριθ. Απόφασης: 3/2020 Θέμα 3o Ημερησίας Διάταξης Έγκριση επί της αρχής της μελέτης ανάπτυξης και προβολής του τοπικού δικτύου πεζοπορικού τουρισμού στην περιοχή Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Αριθ. Απόφασης: 4/2020 Θέμα…
Page 1 of 105