Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

(δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη - μικτή συνεδρίαση)

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010 “Καλλικράτης” και του άρθρου 67, του ν. 4830/2021 - ΦΕΚ 169/Α/18-9-2021 συγκαλείται η 13η/2021 Τακτική - Συνεδρίαση (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη - μικτή συνεδρίαση) του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης - Βούλας – Βουλιαγμένης. Παρακαλείσθε έως την Τρίτη 12/10/2021 να ενημερώσετε το προεδρείο αναφορικά με τον τρόπο συμμετοχής σας σε αυτή. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την 13η Οκτωβρίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30, για λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση της μελέτης με τίτλο: “Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις δημιουργίας, διεύρυνσης και αναβάθμισης ποδηλατοδρόμων, πεζοδρομίων, δρόμων ήπιας κυκλοφορίας, χώρων στάθμευσης και των επιμέρους υποδομών στις οδούς Αυλώνος, Ακτής και Ηλίου.

 2. Λήψη απόφασης για την έγκριση της μελέτης με τίτλο: “Αναβάθμιση Αλιευτικού Καταφυγίου Βάρκιζας”

 3. Λήψη απόφασης για την έγκριση της μελέτης με τίτλο: “Βελτίωση και λειτουργική αναβάθμιση των υποδομών και της προσβασιμότητας δικτύου χώρων πρασίνου και κοινοχρήστων χώρων του Δήμου”

 4. Λήψη απόφασης για την έγκριση της κυκλοφοριακής μελέτης με τίτλο: “Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις δημιουργίας, διεύρυνσης και αναβάθμισης ποδηλατοδρόμων, πεζοδρομίων, δρόμων ήπιας κυκλοφορίας, χώρων στάθμευσης και των επιμέρους υποδομών τους «Ανάπλαση των οδών Ακτής-Ηλίου μεταξύ της Λ. Κ. Καραμανλή και της οδού Κρόνου στο Καβούρι».

 5. Συζήτηση επι προτάσεων για ονοματοδοσία οδού – πλατείας του Δήμου, προς τιμή του Μίκη Θεοδωράκη.

 6. Έγκριση Τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Α’ τριμήνου 2021.

 7. Έγκριση Τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Β’ τριμήνου 2021.

 8. Ορισμός Προέδρου και εκπροσώπων των παραγωγικών τάξεων της Επιτροπής Παιδείας του Δήμου.

 9. Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου ”.

 10. Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου”.

 11. Ορισμός εκπροσώπων στα σχολικά συμβούλια.

 12. Λήψη απόφασης για τον ορισμό εκπροσώπου του Δήμου, ως Προέδρου του Δευτεροβάθμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης Χώρων Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων και του αναπληρωτή του, καθώς και τον ορισμό υπαλλήλου ως Γραμματέα του ως άνω Συμβουλίου και του αναπληρωτή του για το έτος 2021.

 13. Συμπλήρωση της υπ. αρ. 241/2021 απόφασης δημοτικού συμβουλίου σχετικά με το Δημοτικό πρόγραμμα στειρώσεων αδέσποτων γατών.

 14. Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων έτους 2021 του Σωματείου “Οι Φίλοι του ΠΙΚΠΑ Βούλας”.

 15. Λήψη απόφασης σχετικά με την υποκατάσταση τμήματος δημοτικού φωτισμού επί της οδού Λακωνίας 12.

 16. Λήψη απόφασης για την ανανέωση παραχώρησης προσωρινής θέσης στάσης τουριστικού λεωφορείου επί της οδού Πανός 8, στην ΔΕ Βουλιαγμένης, για το έτος 2021.

 17. Έγκριση αιτήματος δικαιώματος ταφής (φιλοξενία) στον με αριθμ. 231 Π΄ οικογενειακό τάφο Δημοτικού Κοιμητηρίου Βουλιαγμένης.

 18. Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως της με αριθμ. 2007 διαζώματος μεσαίο οικογενειακής οστεοθυρίδας στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βούλας.

 19. Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως του με αριθμ. 0612 τομέα ΤΤ6 (Κατηγορίας Α΄) οικογενειακού τάφου στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βούλας.

 20. Έγκριση ή μη κοπής ενός (1) ξερού δένδρου (πεύκο) εντός οικοπέδου επί της οδού Αιόλου 25-27 στην Δ.Ε. Βάρης.

 21. Έγκριση ή μη κοπής ενός (1) ξερού δένδρου (πεύκο) σε πεζοδρόμιο επί της οδού Αφροδίτης 43 στην Δ.Ε. Βούλας.

 22. Έγκριση ή μη κοπής ενός (1) ξερού δένδρου (πεύκο) εντός οικοπέδου επί της οδού Ήρας 6 στην Δ.Ε. Βάρης.

 23. Έγκριση ή μη κοπής δύο (2) ξερών δένδρων (πεύκα) σε πεζοδρόμιο επί της οδού Μεγάλου Βασιλείου 62 στην Δ.Ε. Βούλας.

 24. Έγκριση ή μη κοπής δύο (2) ξερών δένδρων (κυπαρίσσια) σε πεζοδρόμιο επί της οδού Δημητσάνης 17-19 στην Δ.Ε. Βούλας.

 25. Έγκριση ή μη κοπής ενός (1) ξερού δένδρου (κουκουναριάς) σε πεζοδρόμιο επί της οδού Πραξιτέλους 2 στην Δ.Ε. Βουλιαγμένης.

 26. Έγκριση ή μη κοπής ενός (1) δένδρου (πεύκου) στον ακάλυπτο χώρο οικοπέδου επί των οδών Σαπφούς 2 και Αργοναυτών στην Δ.Ε. Βουλιαγμένης.

 27. Έγκριση ή μη κοπής ενός (1) δένδρου (πεύκο) στο πεζοδρόμιο επί της οδού Ιερολοχιτών 39-41 στην Δ.Ε. Βούλας.

 28. Έγκριση ή μη κοπής δύο (2) δένδρων (πεύκα) επί των οδών Αιγαίου και Κ. Παλαμά 2 στην Δ.Ε. Βάρης.

 29. Έγκριση ή μη κοπής δύο (2) δένδρων (πεύκα) στο πεζοδρόμιο επί της οδού Κολοκοτρώνη 23 στην Δ.Ε. Βούλας.

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

NIKOΛΑΟΣ ΨΑΛΛΙΔΑΣ

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

(μέσω τηλεδιάσκεψης)

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4635/2019 (ΦΕΚ 167/τ. Α’/30.10.2019) καθώς και το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (ΦΕΚ 76/ τ.Α’/3.4.2020), συγκαλείται η 12η/2021 Τακτική - Συνεδρίαση (μέσω τηλεδιάσκεψης) του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης την 6η Σεπτεμβρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:30, για λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

 1. Έγκριση τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2021.

 2. Έγκριση 6ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού, οικ. έτους 2021.

 3. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως του “Μουσείου Μπενάκη” για τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου σε τμήμα του Ο.Τ 251 στην Δ.Ε Βούλας.

 4. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως Στυλιανής Χρυσοχόου (αρ. πρωτ. 28569/22.7.2021) κλπ (3) για τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου σε Ο.Τ 306 Α στη Δ.Ε Βούλας.

 5. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως Γεωργίου Ζουρντού (28567/22.7.2021) κλπ (3) για τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου σε Ο.Τ 306 Α στη Δ.Ε Βούλας.

 6. Εξέταση αιτήματος Ευστράτιου Πετρουνέα (αρ. πρωτ. 28564/22.7.2021).

 7. Εξέταση αιτήματος Ελένης συγ. Αργυρίου Μάρκου (αρ. πρωτ. 28565/22.7.2021).

 8. Δημοτικό πρόγραμμα στειρώσεων αδέσποτων γατών.

 9. Έγκριση Γ’ Κατανομής 2021 ποσού 75.766,18 € από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.

 10. Συγκρότηση και λειτουργία Τοπικού Συμβουλίου Πρόληψης της Παραβατικότητας.

 11. Λήψη απόφασης για τον ορισμό εκπροσώπου του Δήμου ως Προέδρου του Πρωτοβάθμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης Χώρων Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων και του αναπληρωτή του καθώς και τον ορισμό υπαλλήλου του Δήμου ως Γραμματέα του ως άνω Συμβουλίου και του αναπληρωτή του για το έτος 2021.

 12. Ορισμός ενός (1) Δημοτικού Συμβούλου και του αναπληρωτή του για την συγκρότηση της “Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων”

 13. Καθορισμός αμοιβής εξωτερικού δικηγόρου Αθηνών Ουρανία Πολύζου-Νταιλιάνα κατ΄άρθρο 281 παρ. 3 ν.3463/2006.

 14. Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως της με αριθμ. 1907 διαζώματος μεσαίο οικογενειακής οστεοθυρίδας στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βούλας.

 15. Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσης του με αρ. 0614 τομέα ΤΤ6 (κατηγορίας Α΄) οικογενειακού τάφου στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βούλας.

 16. Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως του με αριθμ. 0504 τομέα ΤΤ5 (Κατηγορίας Α΄) οικογενειακού τάφου στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βούλας.

 17. Έγκριση ή μη κοπής ενός (1) ξερού δένδρου (κουκουναριά) σε πεζοδρόμιο στη συμβολή των οδών Θησέως και Αιόλου στην Δ.Ε Βουλιαγμένης.

 18. Έγκριση η μη κοπής ενός (1) ξερού δένδρου (κουκουναριά) σε πεζοδρόμιο επί της οδού Ακόβης 2, στη Δ.Ε. Βούλας.

 19. Έγκριση ή μη κοπής δένδρου ενός (1) ξερού δένδρου (πεύκου) στο ακίνητο επί της οδού Σπετσών 118-18α στη Δ.Ε Βούλας.

 20. Έγκριση ή μη κοπής ενός (1) δένδρου (πεύκο) στον ακάλυπτο χώρο οικοπέδου επί των οδών Παγκάλου 3-5, Ίριδος και Διγενή στη Δ.Ε Βούλας.

 21. Έγκριση ή μη κοπής ενός (1) δένδρου (πεύκο) σε πεζοδρόμιο επί της οδού Ερμού 13Α στην Δ.Ε. Βουλιαγμένης.

 22. Έγκριση ή μη κοπής δέντρου (πεύκου) στον ακάλυπτο χώρο οικοπέδου επί της οδού Βουτυρά 19 στην Δ.Ε. Βούλας.

 23. Έγκριση η μη κοπής ενός (1) δένδρου (πεύκου) στον ακάλυπτο χώρο οικοπέδου επί της οδού Ηλίου 37 στην Δ.Ε. Βουλιαγμένης.

 24. Έγκριση ή μη κοπής δύο (2) δένδρων (πεύκων) στον ακάλυπτο χώρο οικοπέδου επί της οδού Προμηθέως 17 στην Δ.Ε. Βούλας.

 25. Έγκριση η μη κοπής ενός (1) δένδρου (πεύκου) στον ακάλυπτο χώρο οικοπέδου επί της οδού Δανάης 7 και Αρμονίας στην Δ.Ε. Βουλιαγμένης.

 26. Έγκριση ή μη κοπής δένδρου σε πεζοδρόμιο επί της οδού Δημητρακοπούλου 10 στην Δ.Ε. Βούλας.

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

NIKOΛΑΟΣ ΨΑΛΛΙΔΑΣ

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

(μέσω τηλεδιάσκεψης)

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4635/2019 (ΦΕΚ 167/τ. Α’/30.10.2019) καθώς και το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (ΦΕΚ 76/ τ.Α’/3.4.2020), συγκαλείται η 11η/2021 Τακτική - Συνεδρίαση (μέσω τηλεδιάσκεψης) του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης την 26η Ιουλίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:30, για λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

 1. Ειδική αιτιολόγηση για την ένταξη στην Π.Ε. 1 του Γ.Π.Σ. της περιοχής Φλέμινγκ [ως υπο-ενότητες 1.1 & 1.2] – σε συνέχεια της 2654/2020 απόφασης του ΣτΕ.

 2. Tροποποίηση της υπ΄ αρ. 40/29-3-2021 απόφασης του Δ.Σ. ως προς την μελέτη οργάνωσης κυκλοφορίας και σήμανσης της περιοχής «Πηγαδάκια» της Δημοτικής Ενότητας Βούλας (2η Αναθεώρηση).

 3. Έγκριση της μελέτης με τίτλο “Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις δημιουργίας, διεύρυνσης και αναβάθμισης ποδηλατοδρόμων, πεζοδρομίων, δρόμων ήπιας κυκλοφορίας, χώρων στάθμευσης και των επιμέρους υποδομών στη Λεωφόρο Β. Παύλου μεταξύ των οδών Δάφνης και Λεωφ. Βουλιαγμένης”.

 4. Λήψη απόφασης για την ονοματοδοσία ανωνύμων οδών στην περιοχή Ασύρματος στην Δ.Ε. Βάρης.

 5. Λήψη απόφασης για υπογειοποίηση δικτύου ΔΕΔΔΗΕ στο Καβούρι, στην Δ.Ε. Βουλιαγμένης.

 6. Αίτημα παραχώρησης οικογενειακού τάφου στο κοιμητήριο της Δ.Ε. Βούλας.(28305/21.7.2021)

 7. Αίτημα παραχώρησης οικογενειακού τάφου στο κοιμητήριο της Δ.Ε. Βούλας.(28213/21.7.2021)

 8. Αίτημα παραχώρησης οικογενειακού τάφου στο κοιμητήριο της Δ.Ε. Βούλας.(28221/21.7.2021)

 9. Λήψη απόφασης αναφορικά με την αναγκαιότητα διενέργειας δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου, στέγασης του αρχείου του Δήμου, στην ευρύτερη περιοχή του Νομού Αττικής.

 10. Αίτημα αναγνώρισης δικαιώματος ταφής (φιλοξενία) στον με αριθμ. Π΄104 οικογενειακό τάφο Δημοτικού Κοιμητηρίου Βουλιαγμένης.

 11. Έγκριση ή μη κοπής ενός (1) ξερού δένδρου (κουκουναριά) σε πεζοδρόμιο επί της οδού Άρεως 64, στην Δ.Ε. Βούλας.

 12. Έγκριση ή μη κοπής ενός (1) ξερού δένδρου (κουκουναριά) σε πεζοδρόμιο επί της οδού Λ. Βουλιαγμένης 65, στην Δ.Ε. Βούλας.

 13. Έγκριση ή μη κοπής ενός (1) δένδρου (πεύκο) σε πεζοδρόμιο επί της οδού Δημητρακοπούλου 10, στην Δ.Ε. Βούλας.

 14. Έγκριση ή μη κοπής ενός (1) δένδρου (πεύκο) σε πεζοδρόμιο επί της οδού Ηγουμενίτσας 3, στην Δ.Ε. Βούλας.

 15. Έγκριση ή μη κοπής ξερού δένδρου εντός οικοπέδου στην συμβολή των οδών Λ. Κ.Καραμανλή και Αιγέως, στην Δ.Ε. Βούλας.

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

NIKOΛΑΟΣ ΨΑΛΛΙΔΑΣ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

(μέσω τηλεδιάσκεψης)

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4635/2019 (ΦΕΚ 167/τ. Α’/30.10.2019) καθώς και το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (ΦΕΚ 76/ τ.Α’/3.4.2020), συγκαλείται η 10η/2021 Τακτική - Συνεδρίαση (μέσω τηλεδιάσκεψης) του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης την 21η Ιουλίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:30, για λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

 1. Έγκριση τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2021.

 2. Έγκριση 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού, οικ. έτους 2021.

 3. Επιβολή ρυμοτόμησης απαλλοτρίωσης σε ακίνητα με φερόμενο ιδιοκτήτη την Εκκλησία της Ελλάδος σε οικοδομικά τετράγωνα στην Δ.Ε. Βουλιαγμένης.

 4. Λήψη απόφασης για την εξαίρεση ή μη στη γενική απαγόρευση εργασιών εντός της οργανωμένης Τουριστικής Κατασκήνωσης (Camping) 5* στην Ακτή Α΄ Βούλας.

 5. Λήψη μέτρων προστασίας από οχλούσες δραστηριότητες κατά την τρέχουσα θερινή – τουριστική περίοδο.

 6. Μετατόπιση ή μη περιπτέρου σε νέα θέση επί της οδού Δωδεκανήσου 2 στη Δ.Ε. Βούλας.

 7. Συμπλήρωση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων της υπ΄αριθμ. 160/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου στην επέκταση της οδού Καβουρίου στην Δ.Ε Βουλιαγμένης για λόγους πυρασφάλειας.

 8. Λήψη απόφασης για διάθεση νέου οικοπέδου από την Τράπεζα γης του Δήμου για αποκατάσταση ιδιοκτήτη.

 9. Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως του με αριθμ. 0623 τομέα ΤΤ6(Α΄) οικογενειακού τάφου στο Δημ. Κοιμητήριο Βούλας.

 10. Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως του με αριθμ. Ν6 τομέα Πολυτελείας οικογενειακού τάφου στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βούλας

 11. Έγκριση ή μη κοπής ενός (1) ξερού δένδρου (golden crest) σε κοινόχρηστο χώρο στην παραλία της Βάρκιζας (έναντι Λεωφ. Ποσειδώνος 20- Σαββάλας), στην Δ.Ε Βάρης.

 12. Έγκριση ή μη κοπής ενός (1) ξερού δένδρου (κουκουναριά) σε πεζοδρόμιο επί της οδού Κεφάλα 1-3 στην Δ.Ε Βούλας

 13. Έγκριση ή μη κοπής ενός (1) ξερού δένδρου (μουριά) στο πεζοδρόμιο στην συμβολή των οδών Αρκαδίου και Αχιλλέως, στη Δ.Ε Βούλας.

 14. Έγκριση ή μη κοπής ενός (1) ξερού δένδρου (πεύκου) στον ακάλυπτο χώρο οικοπέδου επί της οδού Ήρας 34, στη Δ.Ε. Βάρης.

 15. Έγκρισή ή μη κοπής ενός (1) ξερού δένδρου (πεύκου) εντός οικοπέδου επί της οδού Σπετσών 118-118Α στην Δ.Ε Βούλας

 16. Έγκριση ή μη κοπής ενός (1) ξερού δένδρου (πεύκου) σε πεζοδρόμιο επί της οδού Πόρου 6-8 στην Δ.Ε Βούλας.

 17. Έγκριση ή μη κοπής ενός (1) ξερού δένδρου (πεύκου) εντός οικοπέδου επί της οδού Ήρας 5 στην Δ.Ε Βάρης.

 18. Έγκριση ή μη κοπής ενός (1) ξερού δένδρου (πεύκου)εντός οικοπέδου επί της οδού Τυθίας 10 στην Δ.Ε Βάρης

 19. Έγκριση ή μη κοπής ενός (1) ξερού δένδρου (πεύκου) εντός οικοπέδου επί της οδού Υακίνθου 11 στην Δ.Ε Βουλιαγμένης.

 20. Έγκριση ή μη κοπής δύο (2) ξερών δένδρων (λέυλαντ) σε πεζοδρόμιο έναντι της οδού Λητούς 20 στην Δ.Ε Βουλιαγμένης.

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

NIKOΛΑΟΣ ΨΑΛΛΙΔΑΣ