Συμβαίνουν στην πόλη μας

No events found

Η προκύρηξη σε μορφή pdf

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Παραχώρησης θέσεως περιπτέρου σε Α.Με.Α., πολυτέκνους και πολεμιστές Κύπρου στον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης (σύμφωνα με το άρθρο 76 του Ν.4257/2014)

1. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που έχουν την ιδιότητα των:
α) Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ),
β) Πολυτέκνων,
γ) Πολεμιστών Κύπρου να υποβάλλουν στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την παραχώρηση του εξής περιπτέρου:
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ (οδός, Περιοχή)
1. Καραϊσκάκη, Πλ. Ελευθερίας, Βούλα 2.

Δικαίωμα υποβολής δικαιολογητικών έχουν συγκεκριμένα οι εξής κατηγορίες:
α) άτομα με αναπηρία (Α.με.Α.),
β) πολύτεκνοι, και
γ) μόνιμοι αξιωματικοί, ανθυπασπιστές και υπαξιωματικοί, δόκιμοι έφεδροι αξιωματικοί και οπλίτες θητείας που συμμετείχαν με οποιονδήποτε τρόπο στα πολεμικά γεγονότα της χρονικής περιόδου από την 20ή Ιουλίου έως την 20ή Αυγούστου 1974 στην Κύπρο, καθώς και στα γεγονότα που έλαβαν χώρα το 1964 στην Τυληρία και Λευκωσία και το 1967 στην Κοφινού και τους Αγίους Θεοδώρους της Κύπρου.

Από την εφαρμογή της παρούσας περίπτωσης εξαιρούνται όσοι ενεπλάκησαν κατά τις παραπάνω περιόδους με οποιονδήποτε τρόπο σε παράνομες δραστηριότητες σε βάρος της νόμιμης λειτουργίας του πολιτεύματος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

3. H ανωτέρω θέση περιπτέρου θα διατεθεί, βάσει του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος και εφόσον δεν υπάρχουν βεβαιωμένες ληξιπρόθεσμες οφειλές στο Δήμο κατά το άρθρο 285 του Ν.3463/06, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας και του διακανονισμού καταβολής αυτών, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία. Σε περίπτωση που για τη θέση υπάρχουν περισσότεροι από ένας δικαιούχοι με τα ίδια εισοδήματα, θα διεξαχθεί μεταξύ τους κλήρωση που θα γίνει σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.

4. Η παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης του περιπτέρου, με καταβολή τέλους: 40 ευρώ και 40 λεπτά ανά τετραγωνικό μέτρο ετησίως (Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 204/2016) για το κουβούκλιο διαστάσεων 2,30 μέτρων επί 2,40 μέτρων (Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 188/2016) γίνεται για δέκα (10) χρόνια από την ημερομηνία υπογραφής του σχετικού παραχωρητηρίου, μη επιτρεπομένης οποιασδήποτε παράτασης.

5. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν στο Δήμο από την 10η Φεβρουαρίου 2020 (ημέρα Δευτέρα) έως την 28η Φεβρουαρίου 2020 (ημέρα Παρασκευή) τα παρακάτω δικαιολογητικά που αφορούν όλες τις κατηγορίες: 

α. Αίτηση ( χορηγείται από την υπηρεσία)
β. Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας
γ. Αντίγραφο Εκκαθαριστικού σημειώματος δήλωσης φορολογίας εισοδήματος 2019 (φορολογικό έτος 2018) κι επιπλέον τα παρακάτω δικαιολονητικά ανά ειδική κατηγορία:

Άτομα με Αναπηρία:
Πιστοποιητικό της Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής του άρθρου 6 του ν. 2556/1997, όπως ισχύει σήμερα, από το οποίο να προκύπτει η πάθηση και το ποσοστό αναπηρίας.

Πολύτεκνοι:
Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος, που να πιστοποιεί την πολυτεκνική ιδιότητα.

Πολεμιστές Κύπρου
Πλήρες πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α' και βεβαίωση του οικείου συνδέσμου ή συλλόγου πολεμιστών, αναγνωρισμένου από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Σημείωση Βεβαίωση περί μη οφειλής προς το Δήμο, αναζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία
Η παρούσα να αναρτηθεί στο δημοτικό κατάστημα, στην ιστοσελίδα του δήμου και στον ιστότοπο: "ΔΙΑΥΓΕΙΑ", να δημοσιευθεί δε σε δύο τουλάχιστον τοπικές εφημερίδες.
Ο Δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος

Η προκύρηξη σε μορφή pdf