Συμβαίνουν στην πόλη μας

No events found

 

Ελληνική Δημοκρατία

Νομός Αττικής

Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Αυτοτελές Τμήμα

Προγραμματισμού και Ανάπτυξης

Γραφείο Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης

Εμπορικών Δραστηριοτήτων

Ταχ. Δ/νση: Λ. Κων/νου Καραμανλή 18

Ταχ. Κώδικας: 166 73, Βούλα

Πληροφορίες: 2132020030

 

 

 

 Χρόνος διατήρησης: Στο διηνεκές

Βαθμός Ασφαλείας: Αδιαβάθμητο

Βούλα: 18/7/2016

Aρ. Πρωτ.: 28967

Bαθμός προτεραιότητας: Κοινό

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 216/2016

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Το Ν.3852/10, (ΦΕΚ: 87Α΄), “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης”,

2. Το Ν. 4257/2014, (ΦΕΚ 93Α’) “Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών”,

3. Τη με αρ. πρωτ.: 24357/16-6-2016Προκήρυξη παραχώρησης θέσεων περιπτέρων σε Α.Με.Α, πολυτέκνους και πολεμιστές Κύπρου στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

4. Την απόφαση με με αριθ. πρωτ.: 38475/14514/27-6-2016Ακύρωση της με αριθ. 203/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης περί μετατόπισης δέκα (10) περιπτέρων σε νέα σημεία /θέσεις των ΔΕ Βάρης και Βούλας” της Ασκούσας Καθήκοντα Γεν. Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

Την ανάκληση της με αρ. πρωτ. 24357/16-6-2016 προκήρυξης παραχώρησης θέσεων περιπτέρων σε Α.Με.Α., πολυτέκνους και πολεμιστές Κύπρου, λόγω της ως άνω απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (38475/14514/27-6-2016), σύμφωνα με την οποία ακυρώνεται η με αρ. 203/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

Σχετική προκήρυξη θα δημοσιευθεί εκ νέου μετά την λήψη νέας απόφασης περί μετατόπισης περιπτέρων από το  Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

 

                                                                                                               Ο Δήμαρχος

 

 

                                             Γρηγόρης Κωνσταντέλλος

Εσωτερική Διανομή:

- Γενικό Γραμματέα

- Αντιδήμαρχο Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών

- Δ/νση Οικονομικών/Τμήμα εσόδων

- Γραφείο Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών

Δραστηριοτήτων

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Παραχώρησης θέσεων περιπτέρων

σε Α.Με.Α., πολυτέκνους και πολεμιστές Κύπρου

στον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

1. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που έχουν την ιδιότητα των: α) Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), β) Πολυτέκνων, γ) Πολεμιστών Κύπρου να υποβάλλουν στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης μέχρι την 6η Ιουλίου 2016 τα παρακάτω απαιτούμενα δικαιολογητικά για την παραχώρηση, με την καταβολή τέλους, των εξής θέσεων περιπτέρων:

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ

(οδός, Περιοχή)

1.

Βασ. Παύλου & Αγ. Ιωάννου, (έναντι Ι.Ν. Αγ. Ιωάννου), Βούλα

2.

Ράλλη , Βούλα *

3.

Καραϊσκάκη , Βούλα *

* Οι θέσεις με αύξοντα αριθμό 2 και 3 προκύπτουν από την μετατόπιση των θέσεων : Βασ. Παύλου  2, έμπροσθεν Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου (Βούλα) και  Παπάγου στη διασταύρωση με Καραϊσκάκη, Πλ. Ελευθερίας (Βούλα) αντίστοιχα, σύμφωνα με την 203/2016Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 

2. Δικαίωμα υποβολής δικαιολογητικών έχουν συγκεκριμένα οι εξής κατηγορίες:

α) άτομα με αναπηρία (Α.με.Α.),

β) πολύτεκνοι, και

γ) μόνιμοι αξιωματικοί, ανθυπασπιστές και υπαξιωματικοί, δόκιμοι έφεδροι αξιωματικοί και οπλίτες θητείας που συμμετείχαν με οποιονδήποτε τρόπο στα πολεμικά γεγονότα της χρονικής περιόδου από την 20ή Ιουλίου έως την 20ή Αυγούστου 1974 στην Κύπρο, καθώς και στα γεγονότα που έλαβαν χώρα το 1964 στην Τυληρία και Λευκωσία και το 1967 στην Κοφινού και τους Αγίους Θεοδώρους της Κύπρου. Από την εφαρμογή της παρούσας περίπτωσης εξαιρούνται όσοι ενεπλάκησαν κατά τις παραπάνω περιόδους με οποιονδήποτε τρόπο σε παράνομες δραστηριότητες σε βάρος της νόμιμης λειτουργίας του πολιτεύματος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

3. Οι ανωτέρω θέσεις περιπτέρων θα διατεθούν στους παραπάνω, βάσει του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος του προηγούμενου οικονομικού έτους και εφόσον αυτοί δεν έχουν βεβαιωμένες ληξιπρόθεσμες οφειλές στο Δήμο κατά το άρθρο 285 του Ν.3463/06, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας και του διακανονισμού καταβολής αυτών, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία. Σε περίπτωση που για τις θέσεις υπάρχουν περισσότεροι από τρεις  δικαιούχοι με τα ίδια εισοδήματα, θα διεξαχθεί μεταξύ τους κλήρωση που θα γίνει  σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.

4. Η παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης του περιπτέρου γίνεται για δέκα (10 ) χρόνια από την ημερομηνία υπογραφής του σχετικού παραχωρητηρίου, μη επιτρεπομένης οποιασδήποτε παράτασης.

5. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν στο Δήμο μέχρι τις 6-7-2016 τα εξής δικαιολογητικά που αφορούν όλες τις κατηγορίες:

α.

Αίτηση ( χορηγείται από την υπηρεσία)

β.

Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας

γ.

Εκκαθαριστικό σημείωμα  οικονομικού έτους 2015

δ.

Βεβαίωση περί μη οφειλής προς το Δήμο, (αναζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία)

 

κι επιπλέον τα παρακάτω δικαιολογητικά ανά ειδική κατηγορία:

Άτομα με Αναπηρία:

Πιστοποιητικό της Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής του άρθρου 6 του ν. 2556/1997, όπως ισχύει σήμερα, από το οποίο να προκύπτει η πάθηση και το ποσοστό αναπηρίας. 

Πολύτεκνοι:

Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος, που να πιστοποιεί την πολυτεκνική ιδιότητα.

Πολεμιστές Κύπρου

Πλήρες πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α' και βεβαίωση του οικείου συνδέσμου ή συλλόγου πολεμιστών, αναγνωρισμένου από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

 

Η παρούσα να αναρτηθεί στο δημοτικό κατάστημα, στην ιστοσελίδα του δήμου και στον ιστότοπο: "ΔΙΑΥΓΕΙΑ" , να δημοσιευθεί δε σε δύο τουλάχιστον τοπικές εφημερίδες.

 

Ο Δήμαρχος

 

 

   Γρηγόρης Κωνσταντέλλος