Συμβαίνουν στην πόλη μας

No events found

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4635/2019 (ΦΕΚ 167/τ.Α’/30.10.2019), το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (ΦΕΚ 76/ τ.Α’/3.4.2020) καθώς και τις διατάξεις της υπ. αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 64450 (ΦΕΚ 4484/Β’/11.10.2020), συγκαλείται η 2η/2021 Τακτική (μέσω τηλεδιάσκεψης) Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Βάρης - Βούλας – Bουλιαγμένης στις 10 Μαΐου 2021 ημέρα Δευτέρα, και ώρα έναρξης τις 18:30, για λήψη απόφασης στο κάτωθι θέμα της Ημερήσιας Διάταξης:

Διατύπωση προτάσεων επί του αιτήματος χρηματοδότησης του Δήμου για το πρόγραμμα “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ” με τίτλο “Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις δημιουργίας

,συμπλήρωσης και αναβάθμισης δικτύων χώρων πρασίνου, κοινοχρήστων χώρων, πεζοδρομίων, ποδηλατοδρόμων και δρόμων ήπιας κυκλοφορίας στο Δήμο Βάρης Βούλας

Βουλιαγμένης”.

 

Σημείωση:

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την επομένη εργάσιμη ημέρα, την ίδια ώρα (Τρίτη 11.05.2021 και ώρα 18:30).

*Λαμβάνοντας υπόψη τις περιοριστικές διατάξεις λόγω covid-19, παρακαλούμε όπως μας καταθέσετε τις απόψεις σας για το ανωτέρω θέμα ηλεκτρονικά (μέσω e-mail) έως και τις 10/05/2021 και ώρα 12:00.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής

Επιτροπής Διαβούλευσης

                                                                                                                                            ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΨΑΛΛΙΔΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Απόφασης: 1/2021

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ημερ.: 22 Ιανουαρίου 2021

ΔΗΜΟΣ

ΒΑΡΗΣ- ΒΟΥΛΑΣ- ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Πρακτικού από την 1η Δια Περιφοράς – Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης, στις 22ης Ιανουαρίου 2021.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΘΕΜΑ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Υποβολή απόψεων επί του επικαιροποιημένου “Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Στέρεων Αποβλήτων του Δήμου Βάρης-Βούλας Βουλιαγμένης”.

Σήμερα την 22η Ιανουαρίου 2021 ημέρα Παρασκευή, συνεδρίασε η Δημοτική Επιτροπής Διαβούλευσης σε δια περιφοράς - τακτική σύγκληση, ύστερα από την με αρ. πρωτ. 45993/30.12.2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της κ. Νικολάου Ψαλλίδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 παρ. 1 του Ν.3852/2010, του άρθρου 184 του Ν.4635/2019 (ΦΕΚ 167/τ.Α’/30.10.2019) και του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. ΦΕΚ 55 Α’ /11.3.2020 και σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (απόφαση 57/2011 του Δημοτικού Συμβουλίου).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει εκ του νόμου απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο (28) μελών βρέθηκαν παρόντες (28).

Συγκεκριμένα:

 

ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

Α/Α

1

Νικόλαος Ψαλλίδας

ΠΡΌΕΔΡΟΣ

Παρών

 

2

Εξωραϊστικός, Πολιτιστικός & Αθλητικός Σύλλογος Βάρκιζας

Τακτ.: Μαρκόπουλο Γεώργιο

Αναπλ.:Φιορέντζης Φαίδωνας

ΜΕΛΟΣ

Παρών

 

3

Αθλητικός Όμιλος «ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ»

Tακτ.:Γκορίτσας Νικόλαος-Ιωάννης

Aναπλ.:Πάπιος Δημήτρης

ΜΕΛΟΣ

Παρών

 

4

Αθλητικός Κολυμβητικός Όμιλος Βάρης - Βάρκιζας –

(Α.Κ.Ο.Β.Β.)

Τακτ.: Αργυροπούλου Λυδία

Αναπλ:Κολοκούτσα Μαρία

ΜΕΛΟΣ

Παρούσα

 

5

Ναυτικός Αθλητικός Όμιλος Βάρης - Βάρκιζας - Ναυταθλητικός Σύλλογος

N.A.O.B.B.

Τακτ.: Μαρκουλάκος Ιωάννης

Αναπλ.: Πέτρος Πρίφτης

ΜΕΛΟΣ

Παρών

 

6

Α.Ο. «ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ» Βάρης

Τακτ.: Παύλος-Μιχάλης

Σάββας

ΜΕΛΟΣ

Παρών

 

7

Εκπολιτιστικός & Φυσιολατρικός Σύλλογος Χερώματος Βάρης

«Ο ΝΥΜΦΟΛΗΠΤΟΣ»

Τακτ.: Τρακάκης Μιχάλης

Αναπλ.: Τριβυζάς Σπύρος

ΜΕΛΟΣ

Παρών

 

8

Επιμορφωτικός Σύλλογος Βάρης

Τακτ.: Ριφιώτης Χρήστος

Αναπλ.: -Παπανικολάου

Κων/νος

-Τριβυζά-Τζήλιου Χαρά

ΜΕΛΟΣ

Παρών

 

9

Εθελοντική Ομάδα Δασοπροστασίας – Δασοπυρόσβεσης Βάρης

Τακτ.: Tσίλος Θεόδωρος

Αναπλ.: Σαμαράς Στυλιανός

ΜΕΛΟΣ

Παρών

 

10

Εξωραιστικός Εκπ/κος Σύλλογος ΚΟΡΜΠΙ Βάρης

Τακτ.: Γρεβενίτης Βασίλειος

Αναπλ.: Γραμματικός Γιώργος

ΜΕΛΟΣ

Παρών

 

11

Σύλλογος Σαρακατσαναίων Περιφέρεια Αττικής “Τα Χειμαδιά”

Τακτ. Πετρογιάννου Ευαγγελία

Αναπλ.: Μακρή Όλγα

ΜΕΛΟΣ

Παρούσα

 

12

Σύλλογος Διατήρησης και Αναβάθμισης του Φυσικού Περιβάλλοντος και Οικιστικού Χαρακτήρα των 3Β “ΑΡΧΕΔΗΜΟΣ”

Τακτ.: Ιωάννης Δαμανάκης

Αναπλ.: Αρετή Ντουρλιού

ΜΕΛΟΣ

Παρούσα

 

13

Εξωραϊστικός Σύλλογος Δικηγορικών Βούλας

«Η ΘΕΜΙΣ»

Τακτ.: Ηλιού Π. Δημήτριος

Αναπλ.: Ελένη Γ. Κατσακιώρη

ΜΕΛΟΣ

Παρών

 

14

Παναθηναϊκή Οργάνωση

Γυναικών Ελλάδος - Παράρτημα Γλυφάδας – Βούλας

Τακτ.: Αδάση Ζηνοβία

Αναπλ.: Τριανταφύλλου Έφη

ΜΕΛΟΣ

Παρούσα

 

15

Ένωσης Πολιτών Βούλας

Τακτ.: Δημητριάδης Ιωάννης

Aναπλ: Μακρυνικόλας Δημήτρης

ΜΕΛΟΣ

Παρών

 

16

Εξωραϊστικός Πολιτιστικός & Αθλητικός Σύλλογος «ΕΞΟΧΗ» - Βούλας

Τακτ:Τσαντάνη Κάλια

Αναπλ. Ιωαννίδης Ιωάννης

ΜΕΛΟΣ

Παρούσα

 

17

Όμιλος Φίλων Βουνού και Θάλασσας Βούλας

Tακτ.: Bιτάλη – Τσελαλίδου Βαρβάρα

ΜΕΛΟΣ

Παρούσα

 

18

Αστικός Οικοδομικός Συνεταιρισμός Στεγάσεως Δημοτών Δήμου Βουλιαγμένης Συν Π.Ε”

Τακτ. Κρομύδα-Μανιάτη Έλενα

ΜΕΛΟΣ

Παρούσα

 

19

Σύνδεσμος Βιομηχανιών Αττικής και Πειραιώς (Σ.Β.Α.Π)

Τακτ: Μουζάκη Ελευθερία

Αναπλ:Μάθιο Δημήτριο

ΜΕΛΟΣ

Παρούσα

 

20

Ένωση Κρητών Β.Β.Β.

Τακτ.: Καλλιόπη Ηλιάδη

ΜΕΛΟΣ

Παρούσα

 

21

Γεώργιος Μαρκόπουλος

ΜΕΛΟΣ

Παρών

 

22

Δημήτριος Ζουγανέλης

ΜΕΛΟΣ

Παρών

 

23

Ιωάννης Πλουμίδης

ΜΕΛΟΣ

Παρών

 

24

Αναστάσιος Ζησάκης

ΜΕΛΟΣ

Παρών

 

25

Γεώργιος Χατζής

ΜΕΛΟΣ

Παρών

 

26

Ιωάννης Ασλανίδης

ΜΕΛΟΣ

Παρών

 

27

Πολύμνια Μίστελη-Μελέτη

ΜΕΛΟΣ

Παρούσα

 

28

Ανθή Σταματούδη

ΜΕΛΟΣ

Παρούσα

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 28 ΑΠΟΝΤΕΣ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΑΡΤΙΑΣ 28/28

Οι απόντες δεν προσήλθαν αν και νόμιμα κλήθηκαν.

Τα χειρόγραφα πρακτικά τήρησε η γραμματέας της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης κ. Πατρούλα Κούνα.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης προχώρησε στη συζήτηση του μοναδικού θέματος της Ημερήσιας Διάταξης.

Η Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Το υπ. αρ. πρωτ. 45391/23.12.2020 έγγραφο της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης,

2. Το συνημμένο Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Στέρεων Αποβλήτων του Δήμου Βάρης-Βούλας Βουλιαγμένης,

3. Τις απόψεις και τις παρατηρήσεις των μελών όπως αυτές κατατέθηκαν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e mail). Απόψεις κατέθεσαν ο κ. Γεώργιος Γραμματικός (Εξωραϊστικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος Κόρμπι Βάρης), η κα Έλενα Μανιάτη (Αστικός Οικοδομικός Συνεταιρισμός Στεγάσεως Δημοτών Δήμου Βουλιαγμένης), η κα Λυδία Αργυροπούλου (Εξωραϊστικός Σύλλογος Βάρκιζας Ε.Π.Α.Ο.Β.Α.), η κα Βαρβάρα Τσελαλίδου – Βιτάλη (Όμιλος Φίλων Βουνού και Θάλασσας Βούλας), Ο κ. Γεώργιος Χατζής (πολίτης), ο κ. Αναστάσιος Ζησάκης (πολίτης) και ο κ. Ιωάννης Πλουμίδης (πολίτης),

Γ Ν Ω Μ Ο Δ Ο Τ Ε Ι

Θετικά επί του επικαιροποιημένου “Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Στέρεων Αποβλήτων του Δήμου Βάρης - Βούλας Βουλιαγμένης” λαμβάνοντας υπόψη και τις προτάσεις - τοποθετήσεις όπως αυτές κατατέθηκαν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e mail) και αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας απόφασης.

Ο κ. Ιωάννης Πλουμίδης ψήφισε λευκό.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 1/2021.

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΨΑΛΛΙΔΑΣ

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΓΚΟΡΙΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΛΥΔΙΑ

ΠΡΙΦΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

ΠΑΥΛΟΣ ΜΙΧΆΛΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

ΤΡΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΡΙΦΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΣΑΜΑΡΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΝΤΟΥΡΛΙΟΥ ΑΡΕΤΗ

ΗΛΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΔΑΣΗ ΖΗΝΟΒΙΑ

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΣΑΝΤΑΝΗ ΚΑΛΙΑ

ΒΙΤΑΛΗ-ΤΣΕΛΑΛΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ

ΚΡΟΜΥΔΑ-ΜΑΝΙΑΤΗ ΕΛΕΝΑ

ΜΟΥΖΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

ΗΛΙΑΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΖΟΥΓΑΝΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΛΟΥΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΖΗΣΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΧΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΙΣΤΕΛΗ - ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΛΥΜΝΙΑ

ΣΤΑΜΑΤΟΥΔΗ ΑΝΝΑ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4635/2019 (ΦΕΚ 167/τ.Α’/30.10.2019), το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (ΦΕΚ 76/ τ.Α’/3.4.2020) καθώς και τις διατάξεις της υπ. αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 64450 (ΦΕΚ 4484/Β’/11.10.2020), συγκαλείται η 1η/2021 Τακτική - Διά Περιφοράς Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Βάρης - Βούλας - Bουλιαγμένης την 22 νουαρίου 2021 ημέρα Παρασκευή, με ώρα έναρξης τις 11:30 και λήξης τις 12:00, για λήψη απόφασης στο κάτωθι θέμα της Ημερήσιας Διάταξης:

Υποβολή απόψεων επί του επικαιροποιημένου “Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Στέρεων Αποβλήτων του Δήμου Βάρης-Βούλας Βουλιαγμένης”.

* Λαμβάνοντας υπόψη τις περιοριστικές διατάξεις λόγω covid-19, παρακαλούμε όπως μας καταθέσετε τις απόψεις σας για το ανωτέρω θέμα ηλεκτρονικά (μέσω e-mail) έως

και τις 22/01/2021 και ώρα 12:00.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής

Επιτροπής Διαβούλευσης

                                                                                                                                             ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΨΑΛΛΙΔΑΣ

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4635/2019 (ΦΕΚ 167/τ. Α’/30.10.2019), το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (ΦΕΚ 76/ τ.Α’/3.4.2020) καθώς και τις διατάξεις της υπ. Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 64450 (ΦΕΚ 4484/Β’/11.10.2020), συγκαλείται η 2η/2020 Τακτική - Διά Περιφοράς Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης την 26η Οκτωβρίου ημέρα Δευτέρα, με ώρα έναρξης τις 10:00 και λήξης τις 10:30, για λήψη απόφασης στο κάτωθι θέμα της Ημερήσιας Διάταξης:

1. Έκφραση γνώμης επί της ΜΠΕ του έργου “Μελέτη Οριοθέτησης και Διευθέτησης ρέματος Χερώματος – Μηλαδέζας και Μελέτη Ομβρίων στην περιοχή”.

* Παρακαλούμε όπως μας καταθέσετε τις απόψεις σας για το ανωτέρω θέμα ηλεκτρονικά (μέσω e-mail) έως και τις 26/10/2020 και ώρα 10:30.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής

Επιτροπής Διαβούλευσης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΨΑΛΛΙΔΑΣ

σχετικό αρχείο

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Πρακτικού από τη 3η/2019 Δημόσια Ανοικτή - Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης, η οποία είχε οριστεί να γίνει στις 9 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 18:00, αλλά λόγω έλλειψης απαρτίας ανεβλήθη, και σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (απόφαση 57/2011 του Δημοτικού Συμβουλίου) συνεχίζεται σήμερα 10 Δεκεμβρίου 2019.

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

ΘΕΜΑ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Γνωμοδότηση επί του έργου για την κατασκευή πεζογέφυρας στη Λεωφ. Κ. Καραμανλή της Δ.Ε. Βούλας.

Σήμερα στις 10 Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00μ.μ συνήλθε σε δημόσια ανοικτή - τακτική Συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης στο Δημαρχείο του Δήμου Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης, ύστερα από την με αρ. πρωτ. 45213/27.11.2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα στο καθένα από τα μέλη.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει εκ του νόμου απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο (28) μελών βρέθηκαν παρόντες (16), απόντες (12). Συγκεκριμένα:

 

ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

Α/Α

1

Νικόλαος Ψαλλίδας

ΠΡΌΕΔΡΟΣ

Παρών

 

2

Εξωραϊστικός, Πολιτιστικός & Αθλητικός Σύλλογος Βάρκιζας

Τακτ.: Μαρκόπουλο Γεώργιο

Αναπλ.:Φιορέντζης Φαίδωνας

ΜΕΛΟΣ

Παρών

Απών

3

Αθλητικός Όμιλος «ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ»

Tακτ.:Γκορίτσας Νικόλαος-Ιωάννης

Aναπλ.:Πάπιος Δημήτρης

ΜΕΛΟΣ

Παρών

Απών

4

Αθλητικός Κολυμβητικός Όμιλος Βάρης - Βάρκιζας –

(Α.Κ.Ο.Β.Β.)

Τακτ.: Αργυροπούλου Λυδία

Αναπλ:Κολοκούτσα Μαρία

ΜΕΛΟΣ

Παρούσα

Απούσα

5

Ναυτικός Αθλητικός Όμιλος Βάρης - Βάρκιζας - Ναυταθλητικός Σύλλογος

N.A.O.B.B.

Τακτ.: Μαρκουλάκος Ιωάννης

Αναπλ.: Πέτρος Πρίφτης

ΜΕΛΟΣ

 

Απών

Απών

6

Α.Ο. «ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ» Βάρης

Τακτ.: Παύλος-Μιχάλης

Σάββας

ΜΕΛΟΣ

 

Απών

7

Εκπολιτιστικός & Φυσιολατρικός Σύλλογος Χερώματος Βάρης

«Ο ΝΥΜΦΟΛΗΠΤΟΣ»

Τακτ.: Τρακάκης Μιχάλης

Αναπλ.: Τριβυζάς Σπύρος

 

ΜΕΛΟΣ

 

Απών

Απών

8

Επιμορφωτικός Σύλλογος Βάρης

Τακτ.: Ριφιώτης Χρήστος

Αναπλ.: -Παπανικολάου

Κων/νος

-Τριβυζά-Τζήλιου Χαρά

ΜΕΛΟΣ

Παρών

Απών

Απούσα

9

Εθελοντική Ομάδα Δασοπροστασίας – Δασοπυρόσβεσης Βάρης

Τακτ.: Tσίλος Θεόδωρος

Αναπλ.: Σαμαράς Στυλιανός

ΜΕΛΟΣ

Παρών

Απών

10

Εξωραιστικός Εκπ/κος Σύλλογος ΚΟΡΜΠΙ Βάρης

Τακτ.: Γρεβενίτης Βασίλειος

Αναπλ.: Γραμματικός Γιώργος

ΜΕΛΟΣ

Παρών

Απών

11

Σύλλογος Σαρακατσαναίων Περιφέρεια Αττικής “Τα Χειμαδιά”

Τακτ. Πετρογιάννου Ευαγγελία

Αναπλ.: Μακρή Όλγα

ΜΕΛΟΣ

Παρούσα

Παρούσα

12

Σύλλογος Διατήρησης και Αναβάθμισης του Φυσικού Περιβάλλοντος και Οικιστικού Χαρακτήρα των 3Β “ΑΡΧΕΔΗΜΟΣ”

Τακτ.: Ιωάννης Δαμανάκης

Αναπλ.: Αρετή Ντουρλιού

ΜΕΛΟΣ

Παρούσα

Απών

13

Εξωραϊστικός Σύλλογος Δικηγορικών Βούλας

«Η ΘΕΜΙΣ»

Τακτ.: Ηλιού Π. Δημήτριος

Αναπλ.: Ελένη Γ. Κατσακιώρη

ΜΕΛΟΣ

 

Απών

Απούσα

14

Παναθηναϊκή Οργάνωση

Γυναικών Ελλάδος - Παράρτημα Γλυφάδας – Βούλας

Τακτ.: Αδάση Ζηνοβία

Αναπλ.: Τριανταφύλλου Έφη

ΜΕΛΟΣ

 

Απούσα

Απούσα

15

Ένωσης Πολιτών Βούλας

Τακτ.: Δημητριάδης Ιωάννης

Aναπλ: Μακρυνικόλας Δημήτρης

ΜΕΛΟΣ

 

Απών

Απών

16

Εξωραϊστικός Πολιτιστικός & Αθλητικός Σύλλογος «ΕΞΟΧΗ» - Βούλας

Τακτ:Τσαντάνη Κάλια

Αναπλ. Ιωαννίδης Ιωάννης

ΜΕΛΟΣ

 

Απούσα

Απών

17

Όμιλος Φίλων Βουνού και Θάλασσας Βούλας

Tακτ.: Bιτάλη – Τσελαλίδου Βαρβάρα

ΜΕΛΟΣ

Παρούσα

 

18

Αστικός Οικοδομικός Συνεταιρισμός Στεγάσεως Δημοτών Δήμου Βουλιαγμένης Συν Π.Ε”

Τακτ. Κρομύδα-Μανιάτη Έλενα

ΜΕΛΟΣ

Παρούσα

 

19

Σύνδεσμος Βιομηχανιών Αττικής και Πειραιώς (Σ.Β.Α.Π)

Τακτ: Μουζάκη Ελευθερία

Αναπλ:Μάθιο Δημήτριο

ΜΕΛΟΣ

Παρούσα

Απών

20

Ένωση Κρητών Β.Β.Β.

Τακτ.: Καλλιόπη Ηλιάδη

ΜΕΛΟΣ

 

Απούσα

21

Γεώργιος Μαρκόπουλος

ΜΕΛΟΣ

 

Απών

22

Δημήτριος Ζουγανέλης

ΜΕΛΟΣ

 

Απών

23

Ιωάννης Πλουμίδης

ΜΕΛΟΣ

Παρών

 

24

Αναστάσιος Ζησάκης

ΜΕΛΟΣ

 

Απών

25

Γεώργιος Χατζής

ΜΕΛΟΣ

Παρών

 

26

Ιωάννης Ασλανίδης

ΜΕΛΟΣ

Παρών

 

27

Πολύμνια Μίστελη-Μελέτη

ΜΕΛΟΣ

 

Απούσα

28

Ανθή Σταματούδη

ΜΕΛΟΣ

Παρούσα

 

Οι απόντες δεν προσήλθαν αν και νόμιμα κλήθηκαν.

Παρόντες ήταν και οι Αντιδήμαρχοι κ.κ Β. Παπαμιχαήλ, Ν. Βάσης και Ν. Κάραγιαν.

Τα χειρόγραφα πρακτικά τήρησε η γραμματέας της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης κ. Πατρούλα Κούνα.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης προχώρησε στη συζήτηση του 1ου Ημερήσιας Διάταξης θέματος.

Η Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Την προφορική εισήγηση του Δημάρχου κ. Γ. Κωνσταντέλλου.

2. Το υπ΄ αριθμ. 40585/25.10.2019 έγγραφο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με το οποίο διαβιβάζει την υπ΄ αριθμ. 25/2019 απόφασή της.

3. Το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 47208/10.12.2019 έγγραφο του Προέδρου κ. Ι. Δημητριάδη για την “Ένωση Πολιτών Βούλας”.

4. Το από 10/12/2019 έγγραφο της κ. Π. Ιλιάδη για την “Ένωση Κρητών Β.Β.Β”.

5. Την συνημμένη μελέτη με τα τοπογραφικά διαγράμματα όπως αυτή παρουσιάστηκε αναλυτικά από την μελετητική εταιρεία “ΚΟΣΜΟΣ – ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ” Ε.Ε. ΣΕΚΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.

Μετά από διαλογική συζήτηση – προτάσεις και τοποθετήσεις των μελών της (κ.κ Ι. Πλουμίδης, Ε. Μανιάτη-Κρομμυδά, Ι. Ασλανίδης, Α. Ντιουρλιού, Β. Βιτάλη-Τσελαλίδου) και των δημοτών (κ.κ Δάρας, Lehtinen, Πέτροβιτς, Βόσκογλου, Σκουλούδη, Γκίκας και Φερέτη) οι οποίες αναφέρονται στα αναλυτικά απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Γ Ν Ω Μ Ο Δ Ο Τ Ε Ι

Θετικά ως προς την υλοποίηση του έργου για την κατασκευή πεζογέφυρας στην Λεωφ. Κ. Καραμανλή της Δ.Ε Βούλας όπως προκύπτει από τη μελέτη με τίτλο: “Εκπόνηση Οριστικών Μελετών για την πεζογέφυρα στην Λ. Καραμανλή του Δήμου”.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 5/2019.

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΨΑΛΛΙΔΑΣ

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΓΚΟΡΙΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΛΥΔΙΑ

ΡΙΦΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΣΑΜΑΡΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΝΤΟΥΡΛΙΟΥ ΑΡΕΤΗ

ΒΙΤΑΛΗ-ΤΣΕΛΑΛΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ

ΚΡΟΜΥΔΑ-ΜΑΝΙΑΤΗ ΕΛΕΝΑ

ΜΟΥΖΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

ΠΛΟΥΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΧΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΣΤΑΜΑΤΟΥΔΗ ΑΝΝΑ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4555/18, του άρθρου 76, παρ.3 του Ν.3852/10 και του Ν.3463/06 Δ.Κ.Κ., σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (Κ. Καραμανλή 18 - Βούλα), για την 3η Δημόσια - Ανοικτή - Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, την 9η Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 με το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

1. Γνωμοδότηση επί του έργου κατασκευής πεζογέφυρας στη Λεωφ. Κ. Καραμανλή της Δ.Ε. Βούλας.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής

Επιτροπής Διαβούλευσης

                                                                                                                                           ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΨΑΛΛΙΔΑΣ

Σημείωση: Σε περίπτωση μη απαρτίας, η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την επομένη εργάσιμη ημέρα, την ίδια ώρα (Τρίτη 10.12.2019 και ώρα 18:00).

Για περαιτέρω πληροφορίες λόγω μεγάλου όγκου εισηγήσεως, απευθυνθείτε στην αρμόδια υπηρεσία (Γραμματεία Δ.Ε.Δ.) για ενημέρωσή σας.